• země (řidč. zem), f. (4. sg. zemi, zem) planeta obývaná lidmi, tento svět. Já vždycky [jsem] prachu dítě a syn věrný země. Vrch. Tatíček říkával, že si lidé dělají nebe na zemi sami a peklo také sami. Třeb. Pevně jsem doufal v tebe, hospodine: Dejž, ať tvá sláva na zemi spočine! Erb. A toto, čeho nedokázaly ani nebe ani země za toho líbezného jitra, pořídil Martin řečený Tkanička. Jir. Co hoch již byl jsem tak dumavý, že jsem více žil v oblacích než na zemi ve snění. Ner. Dalena otevřela oči … padla s nebe, na zem, na tu tmavou, krutou zem octla se v střízlivé skutečnosti. Svět. Astron. Země jedna z oběžnic Slunce. D pevnina, souš (op. moře, voda). Bůh oddělil vody od suché země. Herrm. Člověk se honí po zemi a po moři, a usadiv se konečně, počne toužiti po jiné krajině. Tyl. Po pravé straně [ramene Vltavy] je uzoučký cípek země, a ten činí začátek ostrova „Kampa“. Don. D území tvořící politický celek, stát, krajina, kraj. A to je ta krásná země, země česká, domov můj. Tyl. Jak v hedvábné kolébce Praha spí — ta Praha, to srdce země. Ner. Chceme mír v zemi, proto také mír s pány. Jir. Šírá vlasť — ta Česká země nejmilejšíť Tobě ráj. Mácha. Ale vždy ještě vyrůstali v zemi kalicha karakterové, kteří burcovali svědomí národa k ostražitosti v českých zemích. Herb. On [Harant z Polžic] viděl Svatou zemi a místa, kudy chodil Spasitel Palestinu. Herb. Nepřinesli na sochoru ohromný hrozen vína jako bibličtí zvědové ze zaslíbené země, ale špatnou zprávu. Salich. Kubíčkovi se vždy jen o zaslíbené zemi zdá, kde pečení holubi do huby lítají. Něm. Jen v zemi socialismu je možné to ohromné masové hnutí v zavádění nových method práce v zemědělství v socialistickém státě. Ml. fronta. Mladé pokolení země socialismu, sovětští chlapci a děvčata, přijali stalinskou výzvu jako bojový příkaz v SSSR. Ml. fronta. Do „země nikoho“ na západní frontě zabloudil zpravodaj s fotografickým přístrojem území mezi oběma frontami. Ozv. „Přiveď manželku sem, abych ji taky poznal,“ navrhl strýček ze země pruhů a hvězd z Ameriky. Matas. Do šírých zemí cestu ti ukážu. Erb. Dozvěděl se člověk u Šebestů, že to byl muž něžný, že ji za poslední peníze do teplé země dovezl do jižní krajiny. R. Svob. Celá zem truchlila pro dobrou princeznu všichni obyvatelé země. Něm. Země prodala panství [strážnické] k Hodonínu za 780.410 zlatých rýnských někdejší moravská zemská správa. Herb. Hist. země Česká Čechy; země koruny české, historické země Čechy, Morava a Slezsko. D země, zem (zvl. ve spoj. na zem, o zem) povrch země, půda; (v místnostech) podlaha. Byl nejsvrchovanější čas, neb v okamžiku tom otevřela se zem blízko skály a ohnivé planety lítaly do vzduchu. Zey. Jeví se tu, jeví ženě chodba pod zemí. Erb. Zem se chvěje, sluj se boří, nás hltí tma! Zey. I vrhla sebou na zem a líbala ji, brzy tancovala a objímala štíhlé jedle. Něm. Helenka padala [při popravě] někam do prázdna, ale česká země ji zachytila a její vědomí zhaslo. Pujmanová. Dobré víno bije chlapcem o zem. Herb. [Dorian Gray] klesá mrtev k zemi. Kar. Knížka padla na zem. Třeb. Oči zabodla dívenka do země, její horko, všecka je nesvá. Herb. Před budkou stál rezavý huňáč; hřbet měl prohnutý, proudy srsti visely mu skoro k zemi. Rais. Ráda bych ňákou silnou holku na těžkou práci: mejt zem, schody. Stroup. Ti dva nejmenší [studenti] spí tady u nás — jeden na kanapi, a druhý na zemi. Šim. Před slečnou Mély klobouk až na zem patří jí vážnost. Šmil. Kdo na dvou stolicích místo si hledá, ten často na holou zemi sedá. Baar. Je ničema, který nezasluhuje, aby ho země nosila! aby byl na živu. Herb. Nad zloději jako by se byla země slehla zmizeli. Šmil. Koza mečí. Jen po praseti se země slehla. Jilík. Jako by ze země byl vyrostl, postavil se tu před ním pantatík Sekáč nečekaně. Zákr. Mladá žena ztuhla. Jako do země zaražená stála a nemohla dlouho odpovědět bez pohnutí. Herb. Bedřich zůstal v prvním okamžiku jako vbitý do země. K. J. Ben. Na Čejkovice nerad myslil. Pálila ho tam země pod nohama necítil se tam dobře. Herb. A zase táhla mu hlavou řada obrazů všeho toho, co v Sebehlodech vydupati se musí ze země: knihovna — čítárna — museum vytvořiti z ničeho. Štech. Stavení budou srovnána se zemí zbořena do základu. Hol. Labuťka by se byl raděj viděl sto sáhů pod zemí. Štol. — Aby tě zem pohltila, obludo, zamumlal starý proti synovi. Herb. Svatý Jiří odmyká zem všemu, co roste a kvete. Herb. Žert. Několikrát jsem také [na náledí] měřil zemi, ale to nic upadl jsem. Rais. Slang. Vlastě působilo takovou švandu, když ten provokatér musil odtáhnout „s vousy až na zem“ s nepořízenou. K. J. Ben. Voj. „K zemi!“ (povel). D hlína, prsť. Studýnka zarýval rýčem kolem stromku a stranou odkládal černou, kyprou zem. A. Mrš. Zakopávali [Čeští bratří] bibli bratrskou a knihy nábožné do země před očima slídičův. Herb. „Zastrčme každý do země proutek: čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal.“ Erb. Ale my ho [ubožáka] nemohli jen tak ledabylo ve svěcené zemi pochovati na hřbitově. Šmil. Není více dobré stařenky! Dávno již odpočívá v chladné zemi je mrtva. Něm. Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje! Něm. Už [mám] jen maminku — tatínek je v zemi dvanáct roků pochován. Rais. Byl prej něčím u železnice a je snad taky dávno pod zemí mrtev. Rais. Zahr. zem pařeništní humosní prsť, v níž jsou n. byly pěstovány v pařeništi rostliny. Zem kompostní, rašelinná a j. D Lid. pozemek, pole. Ano ty země, ty země vůkol k tomuto majetku náležející, vzorně zdělané. Šlej. Tu začne starejší povídat, mnoho-li má ženich koňů, statku, země. Něm.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1418 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1418