šest čísl. zákl. (2. p. šesti) označuje počet 6: š. pracovních dnů v týdnu; má š. stovek měsíčně; po dobu šesti let; chodit od šesti let do školy; pracuje do šesti do šesti hodin; epos o šesti zpěvech; mlátit obilí v šesti v počtu šesti mlatců; valčík na š. (Kub.) tančený na šest kroků; zast. ženy v šesti nedělích ležící (Jir.) v šestinedělí; nář. jel šestima (Jir.) třemi páry koní; ob. expr. o sto š. (ps. též ostošest) stále a rychle, ze všech sil; velmi mnoho; utíkat, pracovat o sto š.; řečnilo se o sto š.; šestkrát čísl. nás. příslovečná: š. větší rychlost; chodit š. v měsíci do divadla; šestý (nář. šístý Nov., Herb.) čísl. řad.: š-á hodina; š-á třída; zčenichat š-m smyslem každou skrýši (O. Schein.) instinktem; š-á velmoc (Čap.) (čast. sedmá) tisk, žurnalisté; vrátil se po š-é hodině; za prvé, za druhé,..., za š-é; š. díl celku šestina; jaz. š. pád lokál II; v. též pošesté; šesterý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí v šesti růz. druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) šest: š-y dveře; š-é obyvatelstvo; š-é mínění; zpodst. šestero, -a s. šest jednotlivin stejného druhu: š. důvodů; šesteronásobný čísl. nás. šestinásobný; přísl. -násobně, -násob; -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) šestinásobek; šestina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na šest stejných dílů: publ. socialistická š. světa SSSR; zdrob. šestinka, -y ž.; šestka v. t.