Nalezeno 84 heslových statí.

Djakarta

[ďa-], -y ž. hl. město Indonéské republiky (dř. Batávie); djakartský příd.

dvojakord

, -u m. (6. j. -u) hud. dvojitý akord

dvojaký

příd. 1. existující ve dvou rozličných podobách, druzích; dvojí: d. charakter práce; d-é obchodní kn…

ejakulace

, -e ž. (z lat.) fyziol. vystříknutí, vystřikování (semene, chámu), výron semene

filipojakubský

příd. vztahující se k svátku sv. Filipa a Jakuba (1. května): f-á noc přede dnem 1. května; čarodějn…

guajak

[gva-], -u m. (6. mn. -cích) (ze špan. driv. indián.) tropický strom poskytující cenné tmavě hnědoze…

guajakol

[gva-], -u m. (6. j. -u) lékár. lék z pryskyřice guajakové; guajakolový příd.

jak

přísl. a sp. I. zájm. přísl. 1. táz. ptáme se jím nejč. po způsobu n. míře: jak se máš?; jak jsi (ja…

jak

I (dř. ps. yak), -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) (z tibet.) tibetský dlouhosrstý horský skot náp…

jakby

v. jakoby

jakbysmet

(řidč. ps. též jak by smet) přísl. ob. expr. stejně; stále tak, zase tak, znovu: k obědu brambory, k…

jakkoli

, kniž. jakkoliv (zast. kniž. jakkolivěk) přísl. a sp. I. zájm. přísl. s významem libovolnosti; jaký…

jakmile

(†jakmiletně, †jakžmile, †jaknáhle) sp. podřadicí připojuje vedl. věty časové vyjadřující děj, za kt…

jako

přísl. a sp. I. též jak zájm. přísl. s význ. srovnávacím; připojuje větné členy n. věty, jimiž se př…

jako

I, -a m. v. žako

jakobín

, -a m. (jakobínka, -y ž.) (z fr.) hist. člen politického revolučně demokratického klubu za Francouz…

jakobinismus

[-nyz-], -mu m. řidč. jakobínství: duch j-u; strašidlo j-u (Z. Nej.)

jakobita

, -y m. (1. mn. -é) hist. 1. příslušník starokřesťanské sekty monofyzitů v Sýrii, založené Jakubem B…

jakoby

, kniž. jakby zájm. přísl. s význ. srovnávacím; připojuje větné členy, jimiž se s jistou neurčitostí…

jakorát

, jakorát- v. akorát, akorát-

jakost

, -i ž. souhrn vlastností, vlastnosti; kvalita, hodnota: j. zboží, výrobků, práce; dobrá, špatná j.;…

jakostní

(*jakostný) příd. k jakost 1. týkající se jakosti; kvalitativní: j. rozdíl zboží; j. kontrola; j. tř…

jakoubče

, jakoubě, -te s. nář. jakubka

†jakový

(Pal., Šmil., Jir., Čech aj.), †jakovýž (Pal., Arb. aj.), †jakovýžto (Pal.) zájm. jaký, jakýž, jakýž…

jakož

přísl. a sp. †1. zájm. přísl. jako, jak: bojoval, j. bojovával vždy (Pal.), ptala se ho j. obyčejně

jakože

zájm. přísl. připojuje věty zdůrazňující n. dotvrzující mínění mluvčího: je to pravda, j. se jmenuji…

jakožto

zájm. přísl. s význ. identifikačním; uvádí doplňkové výrazy, zvl. které určují jistou funkci, poslán…

jakpak

zájm. přísl. táz. expr. jak I 1: j. se máte?; j. se vyspal?; j. dlouho nebyl doma?; j. je to daleko?…

jaksepatří

(ps. též jak se patří) přísl. 1. ob. náležitě, doopravdy: dáme se do toho j. s vervou; řekl jsem jim…

jaksi

(kniž. a bás. jaks) zájm. přísl. 1. vyjadřuje jisté výhrady k výpovědi, někdy jen rozpaky n. hledání…

jaktak

(ps. též jak tak) zájm. přísl. ob. ještě přijatelným způsobem, tak, že to ještě uspokojuje; jakžtakž…

†jaktě

(zř. jakť) zájm. přísl. jak: j. možná, aby dům shořel? (Havl.); j. ustrnul, vida místo krásného koně…

jaktěživ

, jakživ (řidč. expr. jakstěživ) příd. s význ. příslovečným (ž. též -a, s. též -o; 1. mn. též m. -i,…

*jaktěživý

příd. neustálý: j. spěch; otupen j-ou bídou (Pfleg.)

jakubka

, řidč. jakoubka, -y (2. mn. -bek) (*jakubička, *jakubinka, -y) ž. zahr. sorta hrušek dozrávajících …

jakubský

(*jakubovský) příd. k Jakub: j. kostel svatého Jakuba: j-ovský kozel (Jir.) shazovaný podle lid. zvy…

Jakut

, -a m. příslušník jednoho z národů obývajících střední a východní Sibiř; jakutský I příd.: j. jazyk…

Jakutsk

, -a, -u m. hl. město Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky; jakutský II příd.: j-ští …

jaký

zájm. 1. táz. (v ot. přímých i nepřímých) ptáme se jím obecně na vlastnost někoho, něčeho: jaký je t…

jakýkoli

, kniž. jakýkoliv (zast. kniž. jakýžkoli(v), jakýkolivěk, jakýkolvěk) zájm. neurč. s významem libovo…

jakýpak

zájm. táz. expr. jaký 1, 2: j. je to člověk?; jaképak bude asi počasí?; jakápak asi ta babička bude?…

jakýsi

, řidč. jakýs zájm. neurč. 1. takový, o němž se nic bližšího neví, blíže neurčený n. neurčitelný, ne…

†jakýž

, †jakýžpak zájm. táz. a vzt. jaký, který: a jakéž to bude jednání s králem? (Jir.); služby poddansk…

jakýže

zájm. táz. kniž. jaký (zprav. jen ve větách, jimiž se domáháme objasnění n. potvrzení odpovědi už da…

jakýžkoli(v)

v. jakýkoli(v)

jakýžpak

v. jakýž

†jakýžto

zájm. vzt. jaký 4, kterýžto (vyjadřuje vztah vedlejší věty k větě hlavní důrazněji): (kabát) šedý, j…

jakž

, řidč. jakžpak zájm. přísl. kniž. a zast. 1. táz. a vzt. jak I 1, 3: jakž bych mohl býti mrtev, kdy…

jakže

zájm. přísl. a sp. I. zájm. přísl. 1. táz. ptáme se jím s jistým důrazem po způsobu n. míře; domáhám…

jakživ

v. jaktěživ

†jakživost

, -i ž. jen ve spoj. od jakživosti odjakživa: takové to prý je od j-i (Svět.)

†jakžkoli(v)

, †jakžkolivěk zájm. přísl. jakýmkoli způsobem, jakkoli(v): však jakžkoli bylo, (psal král) že žádá.…

jakžmile

v. jakmile

jakžpak

v. jakž

jakžtakž

v. jakž

†jakžto

zájm. přísl. jak: leželať (číše) prostřed komory, j. byla v noci vržena (Jir.)

kajak

, -u m. (6. mn. -cích) 1. eskymácký člun vyrobený z koží 2. lehký úzký sportovní člun, převážně kryt…

kajakář

, -e m. (kajakářka, -y ž.) kdo jezdí v kajaku: kanoisté a k-i; závod k-ů

kajakářský

příd. ke kajakář: k. sport; k-é mistrovství v jízdě na kajaku

kajakářství

, s. kajakářský sport

kdejaký

zájm. neurč. (v předl. pádě ke kdejakému i kde k jakému, s kdejakým i kde s jakým) každý: zdvihla k.…

lecjak

, řidč. lecjaks zájm. přísl. rozličným způsobem; všelijak, ledajak: l. jim pomáhal; tančící se l. pr…

lecjaký

, řidč. lecjakýs zájm. neurč. rozmanitý, mnohý, všelijaký, ledajaký: l. přežitek; l-é pěkné příběhy;…

ledajak

, řidč. ledajaks, ledasjak (*ledajako, Mah., Havl.) zájm. přísl. rozličným způsobem; všelijak, lecja…

ledajaký

, řidč. ledajakýs, ledasjaký zájm. neurč. rozmanitý, mnohý, všelijaký, lecjaký: l-é příčiny; l-á sti…

muntjak

[-ťak], mundžak, -a m. (6. mn. -cích) (z javán.) malý jelínek z jihovýchodní Asie podobný srnci; zoo…

nějak

(*nějako Havl.) (ob. ňák, řidč. ňáko) zájm. přísl. neurč. 1. neurčeným n. neznámým způsobem, nějakým…

nejakostní

příd. mající špatnou jakost: n. druh travin; n. půda; n. výrobek

nějaký

zájm. neurč. 1. takový, o kt. nic bližšího není známo n. se úmyslně neříká; blíže, podrobněji neurče…

nijak

(†nijakž) zájm. přísl. záp. 1. žádným způsobem, naprosto ne, vůbec ne, ani v nejmenším; nikterak: n.…

nijaký

zájm. záp. 1. žádný, naprosto žádný: nemá na něj vůbec n. vliv; n-ou mocí se k tomu nedá přinutit; p…

*obojak

přísl. dvojím způsobem, tak i onak (Kos.)

obojaký

příd. 1. obojetný, dvojaký, neupřímný, falešný, licoměrný, pokrytecký: o-á řeč; o-é chování, jednání…

odjakživa

, odjaktěživa přísl. od nepaměti, od prvopočátku, odevždy: to jsem si o. přál; tak se to dělá o.

pranijak

zájm. přísl. záp. expr. naprosto nijak

pranijaký

zájm. záp. expr. naprosto nijaký; pražádný

*Sibirjak

, -a m. (6. mn. -cích) (v rus. prostředí) Sibiřan: nejsou ledajací střelci ti S-ci (Pujm.)

svatojakubský

příd. vztahující se k svatému Jakubu: s-á noc (Kun.) filipojakubská

trojaký

příd. poněk. zast. existující ve třech rozličných podobách, druzích; trojí: t-é šaty nosíš (Koll.);

všelijak

zájm. přísl. rozličným způsobem; ledajak, lecjak: v. se vymlouvali; živila se tak v.; v. si člověk c…

všelijaký

, řidč. všelisjaký (A. Mrš.) zájm. neurč. rozmanitý 1, lecjaký, ledajaký, mnohý 2: provádět v-é šiba…

vysokojakostní

příd.: hut. v. ocel

zjakostniti

dok. (3. mn. -í) poněk. kniž. (co) učinit jakostním, jakostnějším; zkvalitnit: z. práci; z. výrobky,…

zjakostňovati

ned. poněk. kniž. k zjakostniti: z. výrobu