Nalezeno 258 heslových statí.

adaptometr

, -u m. med. přístroj k měření rychlosti adaptace oka

aerofotogrammetrie

, -e ž. určování rozměrů fotografickými snímky provedenými z letadel na dvou různých místech

aktinometr

[-ty-], -u m. (z řec. zákl.) fyz. přístroj k měření energie zářivé; -metrie, -e ž. fyz. nauka o měře…

albuminometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) med. přístroj sloužící k určování bílkoviny v moči

algesimetr

[-zi-], algezimetr, -u m. (z řec. zákl.) med. přístroj k měření citlivosti kožní

alkoholometr

, -u m. alkoholoměr

altimetr

[-ty-], -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. geodetický přístroj k měření svislých úhlů

ampérmetr

, -u m. fyz. přístroj na měření elektrického proudu v ampérech

anemometr

, -u m. meteor. přístroj na měření rychlosti n. směru větru; větroměr

antropometrie

, -e ž. anat. nauka o měření lidského těla; antropometrický příd.: a-á metoda; a. výzkum mládeže;

areometr

, -u m. (z řec. zákl.) fyz. hustoměr

astrometrie

, -e ž. měření poloh, pohybů a vzdáleností nebeských těles

asymetrie

, -e ž. nedostatek symetrie; nesouměrnost; asymetrický příd. nesouměrný: a. květ; chem. a. uhlík růz…

audiometr

[-dy-], -u m. (z lat. + řec. zákl.) med. elektrický přístroj k měření citlivosti sluchu; -metrie, -e…

axonometrie

, -e ž. (z řec. zákl.) mat. promítání na rovinu, která není ani vodorovná, ani svislá

barometr

, -u m. tlakoměr: b. klesá, stoupá; rtuťový b.; přen. b. našeho hospodářství; b. veřejného mínění uk…

batymetr

(nespr. bato-), -u m. tech. hloubkoměr; batymetrie, -e ž. měření vodních hloubek; batymetrický příd.…

biometrie

, -e ž. biol. vědní obor zabývající se zjišťováním kvantitativních znaků (délky, výšky ap.) organism…

bolometr

, -u m. (z řec. zákl.) hvězd. přístroj na měření zářivé energie; -metrický příd.

butyrometr

, -u m. (z řec. zákl.) potrav. tukoměr

centimetr

, -u m. 1. setina metru (délkového, zn. cm): délkový, čtvereční, krychlový c. 2. ob. plátěná krejčov…

-centimetrový

příd. druhá část složeného příd. jm. vyjadřující délku nějakého předmětu v počtu centimetrů udávaném…

citometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. plovákové měřidlo s rotačním pohybem na měření průtokového množs…

cyklometr

, -u m. zeměměř. přístroj k přibližnému měření délek na plánech a vzdáleností na zeměpisných mapách

čtvrtmetrový

příd.: č-á anténa

čtyřicetikilometrový

, čtyřicíti- příd.: č-á vzdálenost, rychlost

decimetr

, -u m. desetina metru (délkového, zn. dm): měřit pět d-ů; čtvereční, krychlový d.

dendrometr

, -u m. les. přístroj k měření průměru a výšek stojících stromů; stromoměr; dendrometrie, -e ž. les.…

densimetr

[-zi-], denzimetr, -u m. (z lat. + řec. zákl.) fyz. hustoměr

denzimetr

v. densimetr

desetikilometrový

, desíti- příd.: d-á vzdálenost, rychlost

desetimetrový

, desíti- příd.: d-á výška

devadesátikilometrový

příd.: d-á rychlost, vzdálenost

devětadvacetimetrový

příd.: d-á hloubka

devětsetkilometrový

, devítiset- příd.: d-á vzdálenost

diametr

[dy-], -u m. (z řec.) geom. průměr

diametrální

[dy-] příd. 1. geom. k diametr: d. body krajní body průměru kružnice, elipsy, hyperboly 2. protichůd…

dlouhometrážní

příd. film. mající metráž nad 2000 m: d. film celovečerní

dosimetr

[dozi-], dozimetr, -u m. (z řec. zákl.) fyz. měřič množství energie paprsků rentgenových n. radioakt…

drosometr

[-zo-], -u m. (z řec. zákl.) meteor. rosoměr

dvacetikilometrový

, dvacíti- příd.: d-á vzdálenost; d. pochod; d-á rychlost

dvacetimetrový

, dvacíti- příd.: d-á vzdálenost

dvanáctikilometrový

příd.: d-á vzdálenost

dvanáctimetrový

příd.: d. sloup

dvoucentimetrový

příd.: d-á vrstva prachu

dvoumetrový

příd.: d. koberec

dynamometr

, -u m. tech., med. přístroj k měření mechanické síly; siloměr; dynamometrický příd.: d-é měření, za…

ebuliometr

, ebulioskop, -u m. (6. j. -u) (z lat. + řec. zákl.) tech. přístroj, jímž se určuje obsah lihu v lih…

eklimetr

, -u m. (z řec. zákl.) geodetický přístroj k měření výškového úhlu

elektrometr

, -u m. fyz. přístroj k stanovení elektrického potenciálu na vodiči n. v elektrickém poli

eudiometr

[-dy-], -u m. (z řec. zákl.) chem. trubice s objemovou stupnici, užívaná k analýze plynů

evaporimetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) meteor. přístroj k měření množství vypařené vody; výparoměr

exposimetr

[-zi-], expozimetr, -u m. (z lat. + řec. zákl.) fot. přístroj na stanovení doby expozice: optický e.…

extensometr

[-zo-], extenzometr, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. tenzometr, průtahoměr, roztahoměr

fonometr

, -u m. fyz. zvukoměr; fonometrie, -e ž. fyz. zvukoměřictví; jaz. metoda užívající statistických výp…

fotoelasticimetr

[-o-e-ty-], -u m. (z řec. zákl.) fyz., tech. zařízení sloužící na základě umělého optického dvojlomu…

fotogoniometr

[-ny-], -u m. zeměměř. snímkoměrný teodolit

fotogrammetr

, -a m. odborník ve fotogrammetrii; fotogrammetrie, -e ž. zeměměř. způsob nepřímého sestrojování plá…

fotometr

, -u m. fyz. přístroj na měření svítivosti srovnáním dvou zdrojů; fotometrie, -e ž. 1. fyz. obor zab…

galaktometr

, -u m. (z řec. zákl.) potrav. přístroj k měření hustoty mléka; mléčný hustoměr

galvanometr

(*galvanoměr), -u m. fyz. přístroj na měření elektrického proudu; galvanometrický příd.

geometr

, -a m. odborník v zeměměřictví; zeměměřič, geodet; geometrovský příd. zeměměřičský: g-é práce; g-á …

geometrie

, -e ž. část matematiky zkoumající prostorové formy: rovinná g. planimetrie; prostorová g. stereomet…

geometrisace

[-za-], geometrizace, -e ž. geometrizování: sklon (v ornamentice) ke g-i

geometrismus

[-iz-], -mu m. výtvarné vyjadřování vycházející z geometrických útvarů: g. primitivního umění řeckéh…

geometrisovati

[-zo-], geometrizovati ned. i dok. (co; ~) upravovat, upravit (při výtvarném vyjádření) do pravideln…

goniometr

[-ny-], -u m. (slang. gonio, -ia s.) (z řec. zákl.) tech. přístroj na měření úhlů; sděl. tech. rádio…

gravimetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) fyz. přístroj na měření změn zemské tíže; -metrie, -e ž. fyz. nauka o …

*hektometr

, -u m. sto metrů; hektometrový příd.

heliometr

, -u m. hvězd. přístroj na dalekohledu k měření malých úhlů

hemokolorimetr

, -u m. med. přístroj k stanovení množství hemoglobinu v krvi

heptametr

, -u m. (z řec.) liter. sedmistopý verš

hexametr

, -u m. liter. druh verše s šesti stopami daktylskými (n. jejich náhradami); šestiměr; hexametrický

hydrometrie

, -e ž. nauka zabývající se pozorováním a měřením vodních jevů (stavu vody, průtočné rychlosti ap.);…

hygrometr

, -u m. meteor. přístroj k měření vlhkosti vzduchu; vlhkoměr; hygrometrie, -e ž. nauka o měření vlhk…

hypermetrický

příd. liter. h-á slabika, stopa nadměrná

hypermetropie

, -e ž. (z řec. zákl.) med. dalekozrakost (op. myopie)

hypsometr

, -u m. (z řec. zákl.) zeměměř. přístroj k měření výškových úhlů; výškoměr; hypsometrie, -e ž. zeměm…

hypsotermometr

, -u m. (z řec. zákl.) zeměměř. přesný teploměr k určování výškových rozdílů podle různého bodu varu…

chronometr

, -u m. tech. 1. velmi přesný přístroj na měření času; časoměr 2. přenosné, velmi přesné pouzdrové h…

interferometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. přistroj založený na interferenci světla (např. k měření délky v…

jedenáctimetrový

příd.: j-á vzdálenost

jodometrie

, -e ž. chem. obor odměrné kvantitativní analýzy, při níž je roztok jódu titrován odměrným roztokem …

kalorimetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) fyz. přístroj k měření množství tepla: k. směšovací, elektrický, ledov…

kartometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) zeměp. přistroj k měření křivky na mapách n. plánech; křivkoměr; -metr…

katetometr

, -u m. (z řec. zákl.) fyz. přístroj k měření svislých vzdáleností

kilogrammetr

, -u m. fyz. jednotka práce daná množstvím práce potřebné ke zdvižení 1 kg do výše 1 m (zn. kgm); ki…

kilometr

, -u m. tisíc metrů (zn. km); expr. zdrob. kilometřík, -u (6. j. -u, 6. mn. -cích), kilometříček,

kilometráž

, -e ž. odb. označení délky trati v kilometrech; kilometrování: v mapě je označena k.; kilometrovati…

kilopondmetr

, -u m. fyz. kilogram metr

klinometr

, -u m. zeměměř. svahoměr, sklonoměr

kolorimetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) chem. přístroj k určování koncentrace barevných látek podle intenzity …

konduktometrie

, -e ž. (z lat. + řec. zákl.) fyz., chem. nauka o měření elektrické vodivosti látek

kraniometrie

, -e ž. antr. vyšetřování lebky měřením; kraniometrický příd.

krátkometrážní

příd. film. mající krátkou metráž, malou délku: k. filmy

kurvimetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. přístroj k stanovení délky křivých čar, křivkoměr

kvantometr

, -u m. tech. přístroj na zjišťování obsahu jednotlivých prvků v látce (např. v oceli, ve skle ap.) …

laktodensimetr

[-zi-], laktodenzimetr, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. přístroj k stanovení hustoty mléka; mlékom…

luxmetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) fyz. přístroj na měření osvětlení

magnetometr

, -u m. fyz. přístroj k měření některých magnetických veličin; magnetometrický příd.: m. přístroj; m…

manometr

, -u m. (z řec. zákl.) fyz. přístroj k měření tlaku plynů v uzavřených prostorech: m. kapalinový, ot…

maximetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. přístroj k měření a zaznamenávání maximálního tlaku ve válci pís…

metr

, -a m. (z fr.) ob. expr. 1. člověk znalý věci, mistr: být na něco m. dobře se v tom vyznat; ta ková…

metr

I, -u m. (z fr. driv. řec.) 1. základní jednotka délkové míry, zn. m; délka měřící tuto jednotku: m.…

-metr

(z řec. metron míra) druhá část složených slov vyjadřující, 1. že stroj n. osoba provádí měření toho…

metrák

, -u m. (6. mn. -cích) ob. metrický cent; expr. zdrob. metráček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)

metrákový

příd. ob. k metrák: m. pytel

metráž

, -e ž. (z fr.) 1. délka filmu udaná v metrech 2. obch. slang. metrové zboží: oddělení m-e

metresa

(dř. ps. též maitressa), -y ž. (z fr.) kniž. vydržovaná milenka

metrický

I v. metrika

metrický

II příd. vztahující se k metru (jednotce míry); fyz. m-á soustava založená na délkovém metru (a váze…

-metrický

(z řec. metrikos týkající se míry) druhá část složených příd. jm. vyjadřující vztah k měření toho, c…

-metrie

(od řec. metron míra) druhá část složených slov vyjadřující, že měření zasahuje to, co je vyjádřeno …

metrik

, -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) odborník v metrice

metrika

, -y ž. (z řec.) liter. nauka o básnickém rytmu, zejm. o rozměrech veršů, o metrech; metrický příd.:…

metritis

[-tys], metritida [-tý-], -tidy ž. (z řec. zákl.) med. zánět dělohy

metrnice

, -e ž. obl. expr. zlá, přísná žena (Mor., Til.)

metro

, -a s. (2. mn. -ter) (z fr.) městská podzemní dráha: pařížské, moskevské m.

metronom

, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) hud. přístroj k stanovení tempa v hudbě; taktoměr, taktometr; metr…

metronymikon

, -ka s. (6. mn. -ách) (z řec.) kniž. jméno utvořené ze jména matky

metropole

, řidč. metropol, -e ž. (z řec.) 1. hlavní město státu, země, významné město kraje ap.: Vídeň, m. na…

metropolie

v. metropol 3

metropolita

, -y m. (1. mn. -é) (z řec.) círk. (zprav.) arcibiskup v hlavním městě církevní provincie: vídeňský …

metrorrhagie

[-ora-], -e ž. (z řec. zákl.) med. chorobné krvácení z dělohy (v době mimo menstruaci)

metrovka

, -y ž. (2. mn. -vek) řidč. metrové měřítko, metr: měřit látku m-ou

metrový

příd. k metr: m-á tyč metr dlouhá; m-é závěje metr vysoké; m. příkop metr hluboký; m-é zboží které s…

-metrový

druhá část složených příd. jmen vyjadřující, že rozsahem, délkou něčeho je počet metrů vyjádřený čás…

metrum

, -ra s. (z lat. driv. řec.) liter. schéma rytmického uspořádání verše; rozměr, míra verše

mikrobarometr

, -u m. fyz. barometr ukazující nepatrné změny barometrického tlaku

mikrofotometr

, -u m. fyz. přístroj proměřující intenzitu zčernání fotografického snímku spektrálních čar

mikrometr

, -u m. tech. přístroj k přesnému odměřování malých rozměrů strojních součástí: dutinový m., hodinář…

milimetr

, -u m. tisícina metru (zn. mm); milimetrový příd.: m-é měřítko s vyznačením milimetrů; zbož. m. pap…

mnohokilometrový

, mnoha- příd.: m-á vzdálenost

myriametr

, -u m. (z řec. zákl.) deset tisíc metrů

nefelometr

, -u m. (z řec. zákl.) fyz., chem. optický přístroj na měření zákalů; turbidimetr; -metrie, -e ž. fy…

nitrometr

, -u m. tech. přístroj k určování dusíku v solích, třaskavinách, hnojivech ap.

ohmmetr

[óm- me-], -u m. fyz. přístroj k měření elektrického odporu vodičů

olfaktometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) med. přístroj k měření ostrosti čichu; -metrie, -e ž. med., psych. měř…

ombrometr

, -u m. (z řec. zákl.) meteor. přístroj k měření množství spadlých srážek; srážkoměr; -metrie, -e ž.…

optimetr

[-ty-], -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. měřicí přístroj na délky n. tloušťky s optickým přenosem ú…

orometrie

, -e ž. zeměp. nauka zabývající se číselnými charakteristikami zemského reliéfu

oscilometr

, -u m. tech. přístroj k měření kmitočtu oscilací

osmdesátikilometrový

příd.: o-á vzdálenost; o-á rychlost 80 km v hodině

osmimetrový

příd. dlouhý osm metrů: o. drát; o. pokojík mající plochu osmi čtverečních metrů

osmimilimetrový

příd.: o-á štěrbina; o. film široký osm milimetrů

osmometr

, -u m. (z řec. zákl.) fyz. přístroj k měření osmotického tlaku; -metrie, -e ž. obor fyziky zabývají…

osteometrie

, -e ž. antr. zjišťování rozměrů částí kostry

oxidimetrie

[-dy-], -e ž. (z řec. zákl.) chem. určování množství látky oxidačním činidlem

pachymetr

, -u m. tech. tloušťkoměr

parametr

, -u m. (z řec. zákl.) 1. mat. pomocná proměnná 2. geom. (u kuželoseček) velikost tětivy kolmé k ose…

parametritis

[-tys], parametritida [-tý-], -idy ž. med. zánět parametria

parametrium

, -ia s. (z řec. zákl.) anat. závěsné děložní vazy

pedometr

, -u m. (z lat.) tech. krokoměr

pelvimetr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) med. přístroj k měření zevních rozměrů pánve; -metrie, -e ž. med. měře…

pentametr

, -u m. liter. pětistopý verš

perimetr

, -u m. med. přístroj k stanovení rozsahu nepřímého vidění

pětimetrový

příd.: p-á vrstva uhlí; p-á studna

pH

chem. symbol pro číselné vyjádření koncentrace vodíkových iontů; pH-metr přístroj na měření koncentr…

piezometr

, -u m. fyz. přístroj k měření stlačitelnosti kapalin; -metrický příd.: p-á trubice k odečítání tlak…

planimetr

, -u m. odb. přístroj k mechanickému určení velikosti plochy; planimetrie, -e ž. geom. část elementá…

plesimetr

[-si-], -u m. (z řec. zákl.) med. destička ze slonové kosti užívaná při poklepu

plnometr

, -u m. les. kubický metr zcela vyplněný dřevní hmotou (zkr. plm) (rozl. od prostorový metr)

pluviometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) meteor. zast. dešťoměr

polarimetr

, -u m. fyz. přístroj ke zkoumání látek opticky činných, založený na polarizaci světla; -metrický př…

polymetr

, -u m. meteor. vlhkoměr, kt. udává též teplotu, rosný bod ap.

porosimetr

[-zi-], porozimetr, -u m. tech. přístroj na měření pórovitosti

potenciometr

, -u m. (z lat. driv. řec.) elektr. přístroj k měření n. dělení napětí: -metrický příd.: chem. p-á t…

profilometr

, -u m. (z lat. + řec.) tech. přístroj k měření drsnosti povrchu

psychometrika

, -y ž. psych. nauka o metodách měření psychologických jevů

psychrometr

, -u m. fyz. (z řec. zákl.) přístroj k měření vlhkosti vzduchu založený na principu klesání teploty …

půlmetrákový

příd. ob. mající váhu n. obsah půl centu: p. vepřík; p-é pytle

půlmetrový

příd. měřící půl metru: p-é kroky; p-á vrstva sněhu

pyknometr

, -u m. (z řec. zákl.) fyz. skleněná nádobka na stanovení hustoty kapalin; -metrický příd.: p-á meto…

pyranometr

, -u m. (z řec. zákl.) meteor. přístroj měřící záření Slunce a oblohy

pyrgeometr

, pyrheliometr v. pyro-

pyrgeometr

I, -u m. (z řec. zákl.) meteor. přístroj měřící noční vyzařování zemského povrchu

pyrheliometr

, -u m. (z řec. zákl.) meteor. přístroj měřící přímé sluneční záření

pyrometr

, -u m. fyz., tech. přístroj na měření vysokých teplot; žároměr: ponorný, optický, odporový, keramic…

radiogoniometr

[-ny-], -u m. (slang. radiogonio, -ia s.) sděl. tech. řidč. rádiový zaměřovač; radiogoniometrie, -e

radiometr

, -u m. jad. fyz. přístroj na měření radioaktivity n. ionizačního záření; voj. přístroj udávající st…

radiotelemetrie

, -e ž. sděl. tech. přenos měřených údajů na dálku pomocí rádiových, elektromagnetických vln; radiot…

reduktometrie

, -e ž. (z lat. + řec. zákl.) chem. analytická metoda užívající k určování látek redukce; -metrický

reflektometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) fyz. přístroj na měření indexu lomu na základě celkového odrazu světla

refraktometr

, -u m. fyz. přístroj využívající refrakce k měření indexu lomu; -metrie, -e ž. fyz. měření indexu l…

rentgenometr

, -u m. fyz. přístroj měřící množství rentgenového záření; rentgenometrie, -e ž. fyz. měření množstv…

respirometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) med. přístroj k měření spotřeby kyslíku při dýchání a množství vydecho…

sacharimetr

, -u m. (z řec. zákl.) cukr. polarimetrický přístroj k měření obsahu cukru v cukerném roztoku

sacharometr

, -u m. (z řec. zákl.) cukr. hustoměr pro stanovení sacharizace

salinometr

, -u m. (z lat. + řec.) tech. přístroj k stanovení obsahu minerálních solí ve vodě n. v půdě

sedmadvacetimetrový

příd.: s-á věž

sedmdesátikilometrový

příd.: s. pochod; s-á rychlost

sedmimetrový

příd.: s. pruh

sedmsetkilometrový

příd.: s-á rychlost

seismometr

, seizmometr, -u m. geol. přístroj na měření mohutnosti zemětřesení

semetrika

, -y ž. ob. hanl. zlá, hubatá žena: má (klempíř) doma pěknou s-u (Bran.)

sensitometr

[-zi-], senzitometr, -u m. (z lat. + řec. zákl.) fot. přístroj k určování citlivosti fotografického …

sférometr

, -u m. (z řec. zákl.) fyz., tech. přístroj na měření poloměru křivosti kulových ploch (např. čoček)

sinusoměr

, sinusometr, -u m. tech. sinusové pravítko

sklerometr

, -u m. přístroj k určování tvrdosti nerostů

somatometrie

, -e ž. odb. měření jednotlivých částí těla k účelům lékařským, statistickým ap.; somatometrický pří…

spektrobolometr

, -u m. hvězd. bolometr, kterým se proměřuje záření ve spektru (slunečním)

spektrofotometr

, -u m. fyz. fotometr k měření množství světla v jednotlivých částech spektra a k měření spektrální …

spektrometr

, -u m. fyz. přístroj na proměřování spekter; spektrometrie, -e ž. fyz. proměřování spekter; spektro…

spirometr

, -u m. (6. j. -u) med. přístroj měřící množství vdechovaného a vydechovaného vzduchu (kapacitu plic…

stakilometrový

příd.: s-é vzdálenosti

stametrový

příd.: s-á propast

stechiometrie

, -e ž. (z řec. zákl.) chem. nauka o váhových poměrech při chemickém slučovaní; -metrický příd.: s-é…

stereofotogrammetrie

, -e ž. zeměměř. fotogrammetrie založená na vyhodnocování stereoskopických snímků; stereofotogrammet…

stereometrie

, -e ž. geom. část geometrie zkoumající prostorové vztahy a vlastnosti prostorových útvarů; stereome…

stokilometrový

příd.: s-á vzdálenost; s-á rychlost

stometrový

příd.: s-á vzdálenost, výška

stratametr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) horn. přístroj k měření směru a úklonu vrstev při hlubinném vrtání; -m…

středometrážní

příd. film. mající střední metráž: s. filmy; s. produkce

sulfitometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) zbož. přístroj k odměřování kysličníku siřičitého při síření moštů a v…

symetrála

, -y ž. (z řec.) geom. os a souměrnosti

symetrie

, -e ž. (z řec.) souměrnost: s. těla; s. obrazce; porušit s-i uspořádání; symetrický příd. souměrný …

šedesátikilometrový

příd.: š-á vzdálenost; š-á rychlost 60 km v hodině

šestadvacetimetrový

příd.: š-á věž

šestimetrový

příd.: š-á hloubka; š-á kolejnice

šestnáctimilimetrový

příd.: š. film široký 16 milimetrů

tacheometr

, tachymetr, -u m. zeměměř. přístroj k měření vzdálenosti a výšky bodu v terénu, druh teodolitu; -me…

tachometr

, -u m. tech. přístroj k měření rychlosti n. počtu otáček, rychloměr, otáčkoměr

taktoměr

, -u m. (z lat. zákl.), taktometr, -u m. (z lat. + řec. zákl.) hud. řidč. metronom

taxametr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) 1. přístroj u nájemných aut zaznamenávající počet ujetých kilometrů a …

telefonometrie

, -e ž. sděl. tech. měření přenosových vlastností telefonních zařízení; telefonometrický příd.

telemetr

, -u m. odb. řidč. dálkoměr; telemetrie, -e ž. odb. měření na dálku (např. v raket. tech.); měření t…

tensometr

[-zo-], tenzometr, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. průtahoměr, roztahoměr, extenzometr: mechanický…

termometr

, -u m. poněk. zast. hovor. teploměr: t. leze do výše (Ner.); termometrie, -e ž. fyz. měření teploty…

tetrametr

, -u m. liter. čtyřstopý verš; tetrametrický příd.

tisícikilometrový

příd.: t-á vzdálenost; t-é cesty mnohokilometrové

tisícimetrový

příd.: t-á výška, vzdálenost

titanometrie

[ty-], -e ž. (z řec.) chem. oddíl odměrné analýzy

tonometr

, -u m. med. přístroj k měření krevního tlaku: rtuťový t.; oční t. k měření nitroočního tlaku

torakometr

, -u m. (z řec. zákl.) med. přístroj k měření objemu hrudníku; -metrie, -e ž. měření torakometrem; -…

torsiometr

[-rzi-], torziometr, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. přístroj měřící zkroucení (torzi)

tribometr

, -u m. (z řec. zákl.) fyz. přístroj na měření součinitele tření

trigonometr

, -u m. (z řec.) 1. zeměměř. řidč. trigonometrický bod 2. řidč. triangulační věž: t. na kopci (Lid. …

trimetr

, -u m. (z řec.) liter. třídílný verš, zejm. šestistopý verš časoměrný: jambický t.; trimetrický pří…

třímetrový

příd.: t-é prkno

třiadvacetimetrový

příd.: t-á věž

třiceticentimetrový

[-ty-], třicíti- příd.: t-á vrstva; t. pstruh

třicetimetrový

, třicíti- příd.: t-á vzdálenost

tunokilometr

, -u m. dopr. provozní jednotka označující přepravu 1 tuny zboží na vzdálenost 1 kilometru (zn. tkm)

turbidimetr

[-dy-], -u m. (z lat. + řec. zákl.) fyz., chem. nefelometr; -metrie, -e ž. fyz., chem. nefelometrie;…

typometr

, -u m. polygr. typografické měřidlo kuželky; typometrický příd.: polygr. t. rám měřicí zařízení pro…

urometr

, -u m. med. přístroj k měření specifické váhy moče

vakuomanometr

[vá-], -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. přístroj k měření přetlaku a podtlaku

vakuometr

[vá-], -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. přístroj k měření podtlaku

variometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) let. přístroj udávající rychlost stoupání a klesání letadla

vibrometr

, -u m. (z lat. + řec. zákl.) tech. přístroj k měření vibrací

viskosimetr

[-zi-], viskozimetr, -u m. fyz. přístroj k měření viskozity plynů a kapalin

voltampérmetr

, -u m. fyz., elektr. přístroj k měření proudu a napětí; -ampérmetrický příd.

voltmetr

, -u m. fyz., elektr. přístroj k měření napětí: elektronkový v.; -metrický příd.

voltohmmetr

[-t-óm-], -u m. tech. přístroj k měření napětí a odporu

volumenometr

[-lú-], -u m. (z lat. + řec. zákl.) fyz. přístroj k měření objemu kapalin n. k měření objemu malých …

volumetrie

, -e ž. odb. měření objemu; chem. odměrná analýza; volumetrický příd.: odb. v-é měření, v-á zkouška;…

wattmetr

, -u m. elektr. přístroj na měření výkonu elektrického proudu ve wattech; -metrický příd.: w-á metod…

xylometr

, -u m. les. přístroj k určování krychlového obsahu dřev nepravidelně rostlých (na základě množství …