článek, -nku m. (6. mn. -ncích) 1. díl, součást něčeho tvořícího celek: č. řetězu; spojovací č.; přen. č. vývoje; hlavní č. plánu; anat. krátká kost tvořící část prstu rukou i nohou; bot. část stonku mezi dvěma nad sebou stojícími listy; archit. (architektonický) č. ustálená tvarová jednotka: vázací, vzpěrný č. 2. podstatná část něj. souboru předpisů n. zásad, samostatný oddíl: č. zákona, ústavy, dohody; círk. č. víry dogma 3. kratší stať, pojednání: novinářský č.; kritický č.; napsat č. 4. fyz. (elektrický) č. zdroj elektrického proudu mající původ v energii chemických změn: galvanický č.; Voltův, Bunsenův č.; elektr. fotoelektrický článek fotonka; zdrob. k 1, 3 článeček, -čku m. (6. mn. -čcích)