antilopa [-ty-], -y ž. (z angl. driv. řec.) africký a asijský přežvýkavec příbuzný skotu: rychlá a.; stádo antilop; lovec antilop; zool. rod Antilopa: a. jelení