cizí příd. (2. st. cizejší) 1. patřící někomu jinému než mluvčímu (op. vlastní); náležící jinému prostředí, např. jiné rodině (op. příbuzný), jiné obci, národu, státu (op. domácí, zdejší): c. majetek; c. práce; c. mínění; c. účastníci na pohřbu; často se c. lidé spíš lépe porovnají než bratři; majetek přišel do c-ch rukou; c. národ, jazyk, kultura, původ, zvyky; c. slovo z jiného jazykového prostředí; c. učenci; c. příslušníci; c. kolonisté kteří přišli z jiné země, státu; c. vpády na území Čech cizozemské, cizozemců; c. výrobky; c. rozhlas zahraniční; c. noha sem nevkročí žádný cizinec; z c-ho krev neteče (přísloví) s tím, co není naše, se zachází méně šetrně; škoda způsobená na tom, co není naše, nemrzí, nebolí; chlubit se c-m peřím něčím ne vlastním, čeho bylo dosaženo bez vlastní zásluhy, přičinění; mést před c-m prahem starat se o záležitosti druhých; žít na c. účet za peníze druhého; být v c-ch službách; jíst c. chléb nebýt ve službách své vlasti; pracovat pro cizího; lepší za svým snopem než za c-m mandelem (Něm.); c-ma rukama hady chytat (to by se ti líbilo) konat nebezpečnou práci bez vlastního rizika; med. c. těleso látka v těle, která se tam normálně nevyskytuje; peněž. c. směnka s platebním příkazem ve prospěch osoby vyznačené ve směnce; vydaná; bot. rozrazil c. 2. neznámý, nepovědomý, nezvyklý, neobvyklý: přijít do c-ho prostředí; matka mu připadala v novém šátku trochu c.; vše mu tam bylo c.; i po roce byl v Praze stále c. neobeznámený 3. (komu, čemu) neodpovídající povaze n. celkovému založení; vzdálený, odlehlý: pocit odpovědnosti mu byl c.; to je mi c. není mým zvykem; orientace c. historickému a kulturnímu vývoji 4. (~; komu, čemu; ke komu) nemající citový vztah; lhostejný, vzdálený, chladný: mít c., studené oči; byl, zůstal jí c.; byla k němu stále c.; jsme si c. nerozumíme si 5. velmi rozdílný, naprosto, zcela odlišný: politika a mravnost bývaly si c.; zpodst. cizí, -ho m. člověk z jiného prostředí: vzala si c-ho; přísl. cize: mluvit c. cizím jazykem, dialektem; jméno zní trochu c. neznámě, neobvykle; prostředí ji c. obklopovalo chladně, nevlídně; dívat se, vypadat, chovat se c. lhostejně, chladně, nepřátelsky; přejít c. okolo někoho nevšímavě; podst. cizost, -i ž.: c. slova; dojem c-i nezvyklosti; c. k někomu lhostejnost