diplomat [dy-], -a m. (1. mn. -é, -i) (diplomatka v. t.) (z fr.) 1. státní úředník pověřený zastupováním svého státu při mezinárodních stycích: sbor d-ů; účast d-ů na politické konferenci; expr. ten je nade všechny d-y vychytralý 2. člověk obratný, prozíravý, chytrý ve vyjednávání, vyřizování: někdy je třeba být d-em; expr. zdrob. *diplomátek, -tka m., diplomat, -u m. (6. j. -u) plstěný pánský klobouk se zvednutou olemovanou střechou; diplomatický v. t.