filosofie [-zo-], -e ž. (z řec.) 1. věda o nejobecnějších zákonech vývoje přírody, lidské společnosti a myšlení: materialistická, idealistická f.; dialektická, metafyzická f.; marxisticko-leninská f.: aristotelská, scholastická f.; praktická f.; přírodní f.; přednášet f-i 2. základní a nejobecnější pojetí vývojových zákonitostí v urč. oblasti lidského poznání n. činnosti: f. jazyka, dějin, práva, náboženství, mravnosti; f. moci 3. životní názor: zakolísat ve své f-i 4. (v organizaci university) souhrnný název pro někt. obory společenských věd (zejm. filosofii, historii a filologii) přednášené na filosofické fakultě: dát si zapsat f-i; studovat na f-i; absolvovat f-i; doktorát f.; doktor f. (zkr. PhDr.) 5. někdejší dvouletý kurs doplňující šestitřídní gymnasium: f. v Litomyšli