generální (zast. a ob. expr. jenerální) příd. (z lat.) 1. všeho se týkající, všecko do podrobností zahrnující; všeobecný, úplný, celkový (op. částečný, dílčí): g. stávka; g. přehlídka, inspekce; g. ofenzíva; g. oprava celková oprava (stroje, auta); g. úklid důkladný; g. plán průmyslové výstavby státu; g. zpověď týkající se celého předchozího života; práv. g. plná moc všeobecná (op. zvláštní); hist. práv. g. pardon hromadné prominutí trestu, přen. kniž. prominutí trestu vůbec; ekon. g. režie (v kapit.) nepřímé komplexní celopodnikové náklady; zeměp. g. mapa zobrazující všeobecně něj. území vcelku (na rozdíl od speciální); vojenská mapa v měřítku 1: 200 000; hud. g. pauza ve všech hlasech skladby; g. bas na němž jsou stavěny akordy podle zákonů harmonie, základní bas, fundamentální bas 2. mající základní význam; vykonávající nejvyšší, vrcholnou funkci (často v názvech úřadů a jiných institucí a v titulech jejich vedoucích); hlavní: g. linie (strany) hlavní, vedoucí směrnice (stanovená sjezdem n. ústředním výborem komunistické strany v jednotlivých obdobích); g. zkouška (na divadle) poslední před nějakým vystoupením, hlavní; – g. ředitelství; g. ředitel; g. tajemník strany ústřední; g. zastoupení (podniku); voj. g. štáb vrcholná velitelská a řídící složka armády při ministerstvu národní obrany; práv. G. prokuratura (v social. státech) nejvyšší orgán socialistické zákonnosti; (v kapit. státech) úřad nejvyššího veřejného žalobce; g. prokurátor; dipl. g. konzulát konzulát nejvyšší třídy: g. konzulát Československé republiky v (Sydney); g. konzul; círk. g. vikář (v římskokatolické církvi) zástupce a první pomocník biskupa při správě diecéze; přísl. generálně: g. uplatňovat; v. též generelní