krev, krve ž. 1. tekutina, většinou rudě zbarvená, rozvádějící v těle živočichů živné látky a kyslík a odvádějící zplodiny přeměny látkové: lidská k.; k. žilní, tepenná; husí, vepřová, hovězí k.; oběh krve v těle; k. koluje v žilách; teče mu k. z nosu; být zbrocen, zalit, potřísněn krví; zbít někoho do krve; dárce krve kdo poskytuje svou krev pro transfúze; člověk z masa a krve tělesně zdatný, zdravý; postava (románu) z masa a krve životná; děvče k. a mléko zdravé, svěží pleti, svěžího vzhledu; zrudl, jako by ho krví polil; do krve zardělý; přen. kniž. k. hroznů víno; černá k. země nafta; západ hoří krví na západě jsou červánky; příliv nové krve do měst, do továren nových pracovníků; k. vře, kypí v žilách; prolévat, dávat, cedit k. za vlast umírat, nasazovat život; potit se krví mít velký strach, úzkost; hádat se, přít se, smlouvat do krve neústupně, urputně, zarputile; servat se do krve; do krve se urazit velmi těžce; stydět se do krve hluboce; k. mi ztuhla v žilách, nebyl by se na mně krve dořezal zděsil jsem se; na jeho rukou lpí k. nevinných je vinen jejich smrtí; nemá kapku poctivé krve je darebák; to dělá, působí zlou k. nepokoj, sváry, rozbroje; způsobit si mnoho zlé krve nepřátelství, zloby; porobit krví a železem válkou, bojem; z cizího k. neteče (přísloví) s cizím majetkem se zachází méně šetrně; cizí škoda nemrzí, nebolí; ob. expr. to mi pije k. velmi mě trápí, rozčiluje, zlobí; med. transfúze krve; chrlení krve; náb. tělo a k. Páně (v křesťanské liturgii) tzv. proměněný chléb a víno (při mši), svátost oltářní; zbož. býčí k. druh přírodního červeného vína; dračí k. červená pryskyřice růz. tropických rostlin; v lid. názvech rostlin: Pána Ježíše k. (Rais), boží k. (Svět.) kohoutek luční (bot.) 2. povaha, temperament, letora: mít chladnou, klidnou, vznětlivou, nepokojnou, horkou, bujnou k.; člověk jižní krve z jihu; zdědit lehkou k. lehkomyslnou povahu; má to už v krvi je mu to vrozeno; přešlo mu to do krve stalo se to jeho zvykem, přirozeností; mít v sobě divadelní, básnickou k. nadání 3. krevní příbuzenství, příbuzenstvo; rod: pojí je společná k.; poslouchat hlasu krve; zapřít vlastní k. vlastní dítě; k. mé krve mé dítě; k. se nezapře rodové vlastnosti se poznají; žena cizí krve cizího původu; být s někým jedna k. příbuzný; lidé s modrou krví, modré krve, modrá k. šlechta; mít trochu modré krve v žilách šlechtictví; žert. lidé zelené krve myslivci; k. není voda 1) příbuzenský vztah se projeví; 2) člověk vzplane, vzbouří se, rozhorlí se, rozčilí se