Nalezeno 377 heslových statí.

akvarelista

, -y m. (1. mn. -é) (akvarelistka, -y ž.) malíř akvarelů

*alkoholista

, -y m. (1. mn. -é) alkoholik (Vrchl.); *alkoholistický [-ty-] příd. alkoholický: a. mor

amoralista

, -y m. (1. mn. -é) amorální člověk: cynický a.

anacionalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec anacionalismu; anacionalistický [-ty-] příd.: a. vztah k národně osvob…

analista

(dř. ps. též ann-), -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) kniž. letopisec: a. občanského života; analisti…

anarchosyndikalismus

[-dy-iz-], -mu m. (z řec. zákl.) polit. anarchistická tendence v dělnickém odborářském hnutí; -syndi…

anglista

(*anglicista), -y m. (1. mn. -é) odborník v anglistice: universitní profesor a.; seminář pro a-y zač…

anglistika

[-ty-], -y ž. studijní a vědní obor zabývající se anglickým jazykem, literaturou a historií; anglist…

animalista

[-ny-], -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) malíř zvířat

antiimperialismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. odpor, nepřátelství k imperialismu; boj proti němu; antiimperialistick…

antisocialismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. nepřátelství, odpor k socialismu; antisocialistický [-tyc-] příd. nepř…

automobil

, -u m. (6. j. -u, -e) (z řec. + lat. zákl.) silniční motorové vozidlo s tepelným motorem, dvoustopé…

avalista

, -y m. (1. mn. -é) (z fr.) práv., peněž. (v kapit.) směnečný ručitel

balista

, -y ž. (z lat. driv. řec.) hist. velký prak, vrhač kamenů užívaný ve starověku při obléhání

balistik

[-tyk], -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) odborník v balistice

balistika

[-ty-], -y ž. (z řec. zákl.) fyz. nauka o pohybu vržených těles v odporujícím prostředí; balistický

†basetlista

, -y m. hráč na basetl

basketbal

(slang. basket), -u m. (6. j. -u, -e) (z angl.) sport. druh míčové hry; košíková, -balista, -y m. (1…

bělolistý

příd.: bás. b. kalich květu (Čech)

bezlistý

, řidč. bezlistný příd. nemající listí: b. strom; b-á koruna; b. háj; b-ná temena bříz (Klost.); bot…

biblista

, -y m. (1. mn. -é) odborník v biblistice

biblistika

[-ty-], -y ž. věda o otázkách biblických, věda zabývající se biblí; biblistický příd.: b-á studie

*bicyklista

, -y m. (1. mn. -é) (*bicyklistka, -y ž.) cyklista (Herrm., Mrš.)

*bicyklistika

[-ty-], -y ž. cyklistika (Čap.-Ch.)

bimetalismus

[-iz-], -mu m. ekon. soustava založená na zlatě a stříbře; bimetalistický [-ty-] příd.: b-á soustava…

†celistivý

příd. zacelující: chválil mast, že je hojící a c-á (Jir.)

celistvý

příd. tvořící úplný, souvislý, neporušený celek; ucelený, jednotný, kompaktní: c-é území; c. masív h…

cellista

[čeli-], -y m. (1. mn. -é) (cellistka, -y ž.) violoncellista

cembalista

[čem-], -y m. (1. mn. -é) hráč na cembalo

centralista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec centralismu: federalisté a c-é; vídeňští c-é; centralistický [-ty-] př…

cimbalista

, -y m. (1. mn. -é) (cimbalistka, -y ž.) hráč na cimbál: zpěváci a c-é

civilista

, -y m. (1. mn. -é) (*civilistka, -y ž.) (z lat. zákl.) 1. občan, a to nevoják (op. voják): vojsko i…

civilistický

[-ty-] příd. k civilista, k civilismus, k civilistika; c-é chování; – c-á poezie; – c-é studium; p…

civilistika

[-ty-], -y ž. (z lat. zákl.) práv. nauka o občanském právu

cyklista

, -y m. (1. mn. -é) (cyklistka, -y ž.) (z řec. zákl.) jezdec na kole: silnice plná chodců a c-ů; oly…

cyklistika

[-ty-], -y ž. (z řec. zákl.) jízda na kole prováděná jako sport: závodní c.; cyklistický příd.: c. d…

čelist

, -i ž. 1. obličejová kost, v níž jsou zasazeny zuby: horní, dolní č.; sevřené č-i; cvakat č-mi 2. v…

čelistní

příd. k čelist: anat. č. kost, kloub, dutina; č. úhel mezi rozevřenými čelistmi

červenolistý

příd. mající červené listy: č-á růže

činelista

, -y m. (1. mn. -é) hudebník, který hraje na činely

čtyřlístek

, čtyrlístek (poněk. zast. čtver-, zast. zř. čtvero-), -tku m. (6. mn. -tcích) list (zvl. jetele) sl…

decentralista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec decentralismu

decentralistický

[-ty-] příd. jsoucí v duchu decentralismu (op. centralistický): d-é uspořádání

detailista

[-taj-], -y m. (1. mn. -é) (detailistka, -y ž.) 1. kdo se věnuje detailům, kdo se zabývá detailem: d…

dolistovati

dok. 1. (co; v čem) přestat listovat: d. knihu; d. v kalendáři 2. (kam) listováním dospět: d. v kniz…

dolistovávati

ned. k dolistovati

dominikalista

[-ny-], -y m. (1. mn. -é) hist. (za feudalismu) sedlák hospodařící na dominikálu (op. rustikalista)

doublista

[da- i de-], deblista, -y m. (1. mn. -é) (doublistka, deblistka, -y ž.) sport. slang. hráč doublu, č…

douškolistý

příd. bot. mající listy jako mateřídouška: rozrazil d.

drobnolistý

příd. řidč. mající drobné listy: d. kvítek; d-á kapradina, mateřídouška; bot. kručinka d-á; vítod d.

dualista

, -y m. (1. mn. -é) (dualistka, -y ž.) stoupenec dualismu; dualistický [-ty-] (*dualistní) příd.: d.…

dvoulist

(*dvoj-), -u m. (6. j. -u, -ě) spojení dvou listů: pergamenový d.; dvoulistový, dvoulistý příd.: d-t…

evangeliář

, evangelistář, -e m. (z lat. driv. řec.) círk. sbírka výňatků z evangelií čtených při nedělních a s…

evangelista

(†evandělista, †evanjelista), -y m. (1. mn. -é) 1. spisovatel evangelia: čtyři e-é: Matouš, Marek, L…

evangelistář

v. evangeliář

existencialista

[egzi-], existencionalista, -y m. (1. mn. -é) stoupenec existencialismu, existencionalismu: francouz…

fabulista

, -y (1. mn. -é), fabulátor, -a m. (fabulistka, -y ž.) spisovatel jako tvůrce fabule literárního díl…

fabulistika

[-ty-], -y ž. (z lat. zákl.) umění vytvářet a vyprávět děj (literárního díla); fabulistický příd.: f…

fatalista

, -y m. (1. mn. -é) (fatalistka, -y ž.) (z lat. zákl.) člověk věřící v neodvratný osud: brát život s…

federalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec federalismu; federalistický [-ty-] příd.: f-é plány pro Rakousko-Uhers…

fenomenalista

, -y m. (1. mn. -é) filos. stoupenec fenomenalismu; fenomenalistický [-ty-] příd.: f-é stanovisko

ferblista

, -y m. (1. mn. -é, ob. -i) hráč ferbla: vášnivý f.

feudalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) společenskoekonomická formace třídní společnosti před o…

figuralista

, -y m. (1. mn. -é) (figuralistka, -y ž.) 1. výtv. figurální malíř, malíř postav 2. hud. skladatel f…

fikcionalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec fikcionalismu

filatelista

, -y m. (1. mn. -é) (filatelistka, -y ž.) sběratel n. znalec poštovních známek; filatelistický [-ty-…

*filisterium

[-té-], -ia s. (z něm.) zpátečnictví, šosáctví (Šal.)

filistr

, -a m. (z něm.) omezený, úzkoprsý člověk; omezenec, zpátečník, šosák: humor může pohoršovat jen f-y…

finalista

, -y m. (1. mn. -é) (finalistka, -y ž.) 1. sport. účastník finále: f-é olympijských soutěží; f-é pán…

formalista

, -y m. (1. mn. -é) (formalistka, -y ž.) (z lat. zákl.) 1. kdo lpí příliš na formě, často bezduché, …

formalistický

[-ty-] příd. (z lat. zákl.) 1. lpící příliš na formě bez zřetele k myšlenkovému obsahu; vnějškový: f…

formalistní

příd. kniž. formalistický: f. rutina; f. akademismus; f. zbožnost; – f. analýza díla; f. lyrika Vrch…

fotbalista

(dř. ps. footballista a vysl. fodbal-), -y m. (1. mn. -é) hráč fotbalu; fotbalistický [-ty-] příd. k…

funkcionalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec funkcionalismu; funkcionalistický [-ty-] příd. jsoucí v duchu funkcion…

gaullista

[go-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec gaullismu; gaullistický [-ty-] příd. jsoucí v duchu gaullismu, ga…

*globalista

, -y m. (*globalistka, -y ž.) ped. slang. přívrženec globální metody elementárního čtení

houslista

, -y m. (1. mn. -é) (houslistka, -y ž.) hráč na housle: první h. rozhlasového orchestru; byla dovedn…

*houslistický

[-ty-] příd. k houslista: slavná h-á jména slavných houslistů: h-é dílo skladatelovo houslové; pří…

hustolistý

příd. řidč. mající husté listy, hustě zarostlý: h-é koruny stromů (Nov.); h. háj (Herb.)

choralista

, -y m. (1. mn. -é) (z řec. zákl.) 1. stálý člen pěveckého sboru kapitulního chrámu 2. (dř.) žák v c…

idealista

, -y m. (1. mn. -é) (idealistka, -y ž.) 1. (zř. též idealist, -a m., Hora) nadšenec pro ideály; nezi…

*ilegalista

(dř. ps. ill-), -y m. (1. mn. -é) ilegální pracovník

imoralista

(dř. ps. imm-), -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) kniž. kdo neuznává morální hodnoty a zásady

imperialista

, -y m. (1. mn. -é) kdo provádí politiku imperialismu

imperialistický

[-ty-] příd. založený na imperialismu, uskutečňující imperialismus, prováděný imperialisty: i-á poli…

individualismus

[-dy-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) vlastnost vyznačující individualisty; názor zdůrazňu…

individualista

[-dy-], -y m. (1. mn. -é) (individualistka, -y ž.) (z lat. zákl.) 1. člověk se silně vyvinutým sklon…

individualistický

v. individualismus

industrialismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) převládání průmyslové výroby v hospodářství; industrial…

instrumentalista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) kdo hraje jako výkonný umělec na něj. hudební nástroj (op. vokali…

intelektualismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) kniž. zdůrazňování prvků rozumových; směr zdůrazňující …

intelektualista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) kniž. kdo zdůrazňuje prvky rozumové; stoupenec intelektualismu: t…

internacionalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. 1. mezinárodnost 2. směr usilující o mezinárodní řešení otázek sociáln…

iracionalista

(dř. ps. irr-), -y m. (1. mn. -é) (iracionalistka, -y ž.) stoupenec iracionalismu; člověk nevěřící v…

italista

, -y m. (1. mn. -é) odborník v italistice

italistika

[-ty-], -y ž. studijní a vědní obor zabývající se italským jazykem, literaturou a historií

*jasnolistý

příd. mající světlé listí: j-é víno (Čech)

jednolistový

, jednolistý příd. mající jeden list; tvořený jedním listem: j-ové tisky, kalendáře, noviny; tech. j…

jemnolistý

příd. mající jemné listy: pně bříz j-ch (Čech)

kabalista

, -y m. (1. mn. -é) znalec kabaly

kabalistika

[-ty-], -y ž. zabývání se kabalou; kabala; přen. odbornická nesrozumitelnost; kabalistický příd.: k-…

kancelista

, -y m. (1. mn. -é) (kancelistka v. t.) ze střlat.) (dř.) nižší kancelářský úředník

kancelistka

, -y ž. (2. mn. -tek) 1. ke kancelista 2. zast. ob. žena kancelisty: paní k. (Herrm.)

kapitalista

, -y m. (1. mn. -é) (kapitalistka, -y ž.) 1. majitel kapitálu, soukromý vlastník výrobních prostředk…

kapitalistický

[-ty-] příd. ke kapitalismus, ke kapitalista: k. řád; k-á společnost, soustava

*karambolista

, -y m. (1. mn. -é) dovedný hráč kulečníku (Čap.-Ch. aj.)

karlista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec Karla X. (ve Francii) n. též jiných panovníků jménem Karel; karlistick…

klister

[-tr], -tru m. (z nor.) sport. lyžařský vosk užívaný při rozbředlém sněhu a na firnu

kolonialista

I [-ny-], -y m. (1. mn. -é) představitel n. stoupenec kolonialismu: tučné dividendy k-ů; kolonialist…

kolonialista

II [-ny-], -y m. (1. mn. -é) (kolonialistka, -y ž.) (dř.) obchodník s koloniálním zbožím, příručí v …

komercialista

, -y m. (1. mn. -é) 1. stoupenec komercialismu 2. (dř.) profesor obchodních nauk n. studující na býv…

komunalista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) řidč. zast. kdo staví do popředí prospěch komuny, obce (Šal.)

kongregacionalismus

[-iz-], -mu m. (z lat. zákl.) círk. církevní soustava ponechávající církevní zákonodárství a kázeň j…

konjunkturalista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) osoba, kt. se prospěchářsky přizpůsobuje okolnostem a těží z nich…

konstitucionalista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) přívrženec konstitucionalismu

kopálista

, -y m. ob. žert. fotbalista: zuřivý k. (Maj.)

kravalista

, -y m. (1. mn. -é, -i) (kravalistka, -y ž.) hovor. expr. kdo tropí kravál: výtržník, křikloun (Herr…

kriminalista

, -y m. (1. mn. -é) (kriminalistka, -y ž.) kdo se vědecky zabývá kriminalistikou n. prakticky pracuj…

kriminalistika

[-ty-], -y ž. (z lat. zákl.) nauka o způsobech a prostředcích, jimiž se nalézají a zkoumají soudní d…

křižmolistý

příd. bot. k-é rostliny s křižmostojnými listy (např. hluchavka)

kulistec

, -tce m. drobný mech s kulovitými tobolkami; bot. rod Bartramia: k. jablíčkový

kuřičkolistý

příd. mající listy jako kuřička 3: bot. rožec k.

*libelista

, -y ž. (1. mn. -é) pisatel libely II, hanopisec, pisálek: prodajný žurnalist a podlý l. (Mach.)

liberalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) polit. 1. soustava politických a ekonomických názorů, s…

liberalista

, -y m. (1. mn. -é) řidč. stoupenec liberalismu; liberál: názory krajních hospodářských liberalistů;…

list

, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. jeden ze základních orgánů rostlin, zprav. do plochy rozšířený a velmi růz…

lista

, -y ž. (z it.) zast. seznam, výkaz: l. kandidátů (Havl.); civilní l. (panovníků) příjem (panovníka)…

listárna

, -y ž. (2. mn. -ren) poněk. zast. rubrika v časopise obsahující redakční sdělení jednotlivcům: l. r…

listář

, -e m. dějep. sbírka, soubor listů, dopisů n. listin

listec

, -tce m. tech. řidč. lučík

listen

, -u m. (6. j. -u) bot. listový útvar, z jehož úžlabí vyrůstají květy; braktea

listenec

, -nce m. bot. drobný listen (zprav. párový) na stopce (např. u violky); brakteola

listí

, s. rostlinné listy: zelené l.; na podzim padá l.; ořechové l.; stelivové l.; zdrob. *listíčko

listina

, -y ž. 1. písemnost úřední n. smluvní ap., většinou důležitého obsahu: zakládací l.; věnovací l.; r…

listinář

, -e m. dějep. kniha n. sbírka opisů listin; diplomatář

listinný

příd. k listina: l. pramen, důkaz, materiál; l-á zpráva, zmínka; l-é studium; přísl. *listinně: l.…

listinový

příd. k listina: l. papír na listiny

listnáč

, -e m. les. listnatá dřevina, listnatý strom

listnáčový

příd. k listnáč: l. porost

*listnatěti

ned. (3. mn. -ějí) stávat se listnatým, dostávat listí: stromy listnatěly (Svob.) ○ předp. o-

listnatý

příd. mající listy: l. strom (např. lípa, buk, topol); l-é a jehličnaté lesy; l. porost; l-é houští;…

*listný

příd. kniž. tvořený listy: l-é zákoutí (Slád.); přísl. *listně: l. průsvitnět (Svob.)

listo-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova list, a to 1. jako s jejím předměte…

listokaz

, -a m. malý brouk podobný chroustu, škodící ožíráním listů; zool. rod Phylloperta, Anomala, Anisopl…

listonoh

, -a m. (6. mn. -zích) sladkovodní korýš s listovitě rozšířenýma nožkama; zool. rod Lepidurus: l. ja…

listonoš

, -e m. (listonoška v. t.) poštovní zaměstnanec, kt. roznáší dopisy a jiné poštovní zásilky; poštovn…

listopad

, -u m. (6. j. -u) 1. jedenáctý měsíc v roce: 7. l. 1917 (Sedmý l.) *2. padání listí: raný l. krut…

listopadka

, -y ž. (2. mn. -dek) zahr. chryzantéma s malými úbory bílých, žlutých n. fialových květů, rozkvétaj…

listovati

ned. (v čem) obracet listy (při hledání); zběžně něco prohlížet (knihu, časopis ap.): l. v slovníku,…

listoví

, s. kniž. listí: spleť l.

listovitý

příd. připomínající list: l. tvar; přísl. listovitě: l. modelovaný tvar

listovka

, -y ž. 1. zahr. prsť vzniklá ze zetlelého listí: les voní l-ou 2. text. slang. listový stroj

listovna

, -y ž. (2. mn. -ven) †1. místnost k uchovávání listin, registratura; spisovna 2. (dř.) kancelář kni…

listovné

, -ho s. zast. poštovné za listovní zásilky

listovní

(†listovný) příd. týkající se listů, dopisů: l. poštovní zásilky (např. dopisy, dopisnice, tiskoviny…

listovní

I, -ho m. 1. hist. kancelářský úředník soudní n. městský 2. (dř.) úředník vedoucí pozemkové knihy; k…

listovní

II, ž. ob. žena listovního

listový

I příd. k list 1, 4, 7: l. ornament; potrav. l-á zelenina pěstovaná pro listy požívané jako zelenina…

listový

II příd. k lista: pošt. l. systém v němž se peníze nevyplácejí podle poštovních poukázek, nýbrž podl…

listr

, -u m. (z fr.) 1. text. lesklá lehká vlněná látka na omak drsná: letní kabát z listru 2. sklář. les…

listrák

, -u m. (6. mn. -cích) ob. listrový kabát: černý letní l.; expr. zdrob. listráček, -čku m. (6. mn.…

listrovati

ned. 1. text. dodávat nitím lesklého a hladkého povrchu 2. sklář. vytvářet listr

-listý

druhá část složených příd. jmen vyjadřující, že něco má takový počet n. tvar listů, jaký udává část …

lokalista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat.) círk. (dř.) duchovní ustanovený v lokálii

lžisocialismus

[-iz-], -mu m. lživý, falešný, předstíraný socialismus; lžisocialista, -y m. (1. mn. -é) kdo se za s…

madrigalista

, -y m. (1. mn. -é) skladatel, pěvec madrigalů: italští m-é; Čeští m-é pěvecký soubor pěstující rene…

machiavelista

[-kja-], -y m. (1. mn. -é) kdo se řídí zásadami machiavelismu; machiavelistický [-ty-] příd.: m-á po…

machiavelistika

[-kja-ty-], -y ž. polit. machiavelistická taktika

malolistý

příd.: m. druh ředkvičky; bot. lípa m-á

materialista

, -y m. (materialistka, -y ž.) 1. (1. mn. -é) ob. a hanl. kdo uznává n. má jen hmotné zájmy, zištný …

maximalista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) kdo se snaží o prosazení krajních požadavků, stoupenec maximalism…

mečolistý

příd. bot. s mečovitými listy: oman m.

medievalista

[-dy-], -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) odborník v medievalistice

medievalistika

[-dy-ty-], -y ž. (z lat. zákl.) bádání o středověku; medievalistický příd.: m-á literatura, studia

memorialista

v. memoárista

mendelista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec mendelismu; mendelovec; mendelistický [-ty-] příd.: m-é zákonitosti

merkantilista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec merkantilismu; merkantilistický [-tyc-] příd.: m-á koloniální po…

metalismus

[-iz-], -mu m. (z řec. zákl.) ekon. peněžní teorie hlásající, že hodnota peněz je pouze v ceně kovu …

mezičelist

, -i ž. anat. drobná párová kost mezi horními čelistmi, v níž jsou zasazeny řezáky; -čelistní příd.:…

minimalista

[-ny-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec minimálního programu, minimálních požadavků (op. maximalista): b…

ministerialista

[-ny-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec ministerialismu: pokusy m-ů o fašistické usměrnění reformistický…

mnoholistý

příd.: bot. vlčí bob m.

monopolismus

[-iz-], -mu m. monopolní systém hospodářství: kapitalismus spějící k m-u; kapitalistický m.; monopol…

moralista

, -y m. (1. mn. -é) (moralistka, -y ž.) (z lat. zákl.) 1. kdo se zabývá problémy mravnosti; stoupene…

moralistní

(†moralistný) příd. (z lat. zákl.) kniž. vyžadující dodržování mravních zásad; mravokárný, mravoučný…

motocyklismus

[-iz-], -mu m., motocyklistika [-ty-], -y ž. řidč. motocyklový sport

motocyklista

, -y m. (1. mn. -é) (motocyklistka, -y ž.) jezdec na motocyklu; motocyklistický [-ty-] příd.: m. ter…

nacionalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec nacionalismu: čeští maloměšťáčtí n-é; buržoazní n.; nacionalistický [-…

nadlisten

, -u m. (6. j. -u) bot. listen v květenství rostlin, z jehož úžlabí vyrůstají květy

nadrealista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec nadrealismu; surrealista; nadrealistický [-ty-] příd.: n-é umění; n-á …

nalistovati

dok. řidč. (co) listováním nalézt: n. v časopise příslušný článek; přen. n. v dějinách slavné jméno

naturalista

I, -y m. (1. mn. -é) (naturalistka, -y ž.) přívrženec naturalismu, zejm. v umění: malíř n.; Zola a j…

†naturalista

II, -y m. (1. mn. -é) 1. člověk od přírody nadaný, avšak neškolený, samouk: slováčtí houslisti všich…

nekapitalistický

[-ty-] příd. jiný než kapitalistický: n. podnik; n-é země

nematerialistický

[-ty-] příd. jiný než materialistický; idealistický: n-é pojetí; přísl. nematerialisticky: vysvětl…

neokolonialismus

[-ny-iz-], -mu m. polit. nová, zastřená forma kolonialismu založená na udržování někt. málo vyvinutý…

neoliberalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. polit. směr snažící se obhájit společenské zákonitosti moderního kapit…

neorealismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. filos. novorealismus: film. směr zabývající se kriticky současnými spo…

nesocialista

, -y m. (1. mn. -é) kdo není socialista, kdo je jiných názorů než socialisté: socialistická strana n…

neutralista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec neutrality: skupina n-ů; neutralistický [-ty-] příd.: n. postoj; n-á s…

nihilista

[ny-], -y m. (1. mn. -é) (nihilistka, -y ž.) stoupenec nihilismu; nihilistický [-ty-] příd.: n-é náz…

nominalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec nominalismu; nominalistický [-ty-] příd.: n-čtí scholastikové; n. směr

novelista

, -y m. (1. mn. -é) (novelistka, -y ž.) spisovatel novel; novelistický [-ty-] příd.: n. pokus; n-á d…

novelistika

[-ty-], -y ž. psaní novel; novelistická literatura: věnuje se n-ce; – česká n.

novokolonialismus

[-ny-iz-], -mu m. polit. neokolonialismus; novokolonialista, -y m. stoupenec novokolonialismu; novok…

novorealismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. filos. směr v angloamerické filosofii 20. stol. přisuzující smyslovým …

odlistiti

dok. (3. mn. -í, rozk. -listi) zahr. (co) (ve školce) zbavit stromy před dopravou listů, aby neuvadl…

*odrealističtiti

[-sty-] dok. (3. mn. -í) (co) zbavit realistického rázu (Šal.)

okasionalista

[-zi-], okazionalista, -y m. (1. mn. -é) stoupenec okazionalismu; okasionalistický [-ty-], okazional…

*okcidentalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec okcidentálu

okrouhlolistý

příd. takový, kt. má okrouhlé listy: bot. sléz o.; zvonek o.

okulista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) odborník v okulistice; oční lékař, oftalmolog

okulistika

[-ty-], -y ž. (z lat. zákl.) med. o ční lékařství, oftalmologie; okulistický příd.

olistěný

(*olistněný Halas, *olistnatělý Svob.) příd. porostlý listím: o. strom; o-é haluze

olistiti se

dok. (3. mn. -í) kniž. porůst listím: strom se na jaře olistí; ned. olisťovati se

orientalista

, -y m. (1. mn. -é) odborník v orientalistice

orientalistika

[-ty-], -y ž. studijní a vědní obor zabývající se jazyky, literaturami a historií národů Asie a Afri…

ornamentalistika

[-ty-], -y ž. výtv. úhrn výzdoby ornamentem, ornamentální výzdoba, ornamentika

ostrolist

, -u m. (6. j. -u) drsně chlupatá bylina s eliptickými listy, v jejichž úžlabí vyrůstají modré květy…

ostrolistý

příd. bot. mající ostře špičaté n. ostře ostnité listy: bot. rašeliník o.; cesmína o-á

palist

, -u m. (6. j. -u, -ě) bot. drobný úkrojek na bázi listů, často podobný malému lupenu; zdrob. palí…

pansexualismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. filos. (z řec. + lat. zákl.) teorie vykládající, že všechno jednání li…

pasocialismus

[-iz-], -mu m. nepravý socialismus; lži socialismus; -socialista, -y m. (1. mn. -é) nepravý socialis…

personalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) filos. idealist. názor, podle kt. je osobnost ve světě …

personalista

, -y m. (1. mn. -é) (personalistka, -y ž.) (z lat.) úř. pracovník vyřizující věci zaměstnanců; osobn…

pestrolistý

příd.: p-é begónie

pětilist

, -u m. (6. j. -u, -ě) archit. (v gotickém slohu) součást kružby skládající se z pěti kruhovitých pá…

plnolistý

příd. bás. mající plno, mnoho listů: lípy p-é (Heyd.); růže p-á (Vrchl.) plnokvětá

plodolist

, -u m. (6. j. -u, -ě) bot. listový útvar nesoucí vajíčka (u rostlin semenných) n. výtrusnice (u kap…

pluralista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat.) filos. stoupenec pluralismu; pluralistický [-ty-] (*pluralistní Lum.) p…

podčelistní

příd. jsoucí pod čelistí: anat. p. žláza

podlesník

(Glaz.), podlistník (Strnadel), -u m. nář. placka pečená na zelném listě

podlisten

, -u m. (6. j. -u) bot. šupinovitý listen na bázi stonku

podlistník

v. podlesník

pointilista

[poenty-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec pointilismu: francouzští p-é; pointilistický [-sty-] příd.: p…

pólista

, -y m. (1. mn. -é) sport. hráč póla

polistovati

dok. (v čem) trochu zalistovat: p. v knize, v aktech

populista

, -y m. (1. mn. -é) 1. stoupenec populismu: francouzští p-é 2. (v letech 1922-1951) příslušník řecké…

posibilista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec posibilismu; posibilistický [-ty-] příd.

prerafaelista

[-fa-e-], řidč. prerafaelita, -y m. (1. mn. -é) umělec tvořící podle směru prerafaelismu, stoupenec …

presidialista

[-zidy-], -y m. (1. mn. -é) (dř.) vyšší úředník z presidia: ministerský p. (John)

profesionalista

v. profesionista

profesionista

[-ny-], profesionalista (Vach.), -y m. (1. mn. -é) poněk. zast. 1. řidč. (*profesionist, -a, 1. mn.

prolistovati

dok. listováním projít, prohlédnout: p. celý telefonní seznam; p. kartotéku; – zběžně p. novou knihu

prolistovávati

ned. k prolistovati: p. knihu

protiidealistický

[-ty-] příd. namířený proti idealismu: p-é stanovisko

protiimperialistický

[-ty-] příd. bojující proti imperialismu; antiimperialistický: p-é hnutí v koloniích

protiindividualistický

[-dy-ty-] příd. namířený proti individualismu: p-á výchova

protikapitalistický

[-ty-] příd. namířený proti kapitalismu: p-é hnutí

protikolonialistický

[-ny-ty-], protikoloniální příd. bojující proti kolonialismu: p-á, politika; p-í hnutí

protimaterialistický

[-ty-] příd. namířený proti materialismu, odporující mu: p. názor

protirealistický

[-ty-] příd. namířený proti realismu: p-é tendence ve výtvarném umění; přísl. protirealisticky: ná…

protisocialistický

[-ty-] příd. antisocialistický: p-á kampaň; přísl. protisocialisticky

protokolista

, -y (1. mn. -é) (*protokolist, -a, V. Mrš.) m. poněk. zast. kdo pečuje o protokol 1, 2: p. sjezdu (…

předimperialistický

[přet-im-ty- i předym-] příd. předcházející imperialismus: p-é období; p. kapitalismus

předkapitalistický

[-ty-] příd. předcházející kapitalismus: p-á společnost; p. způsob výroby

předmonopolistický

[-ty-], předmonopolní příd. ekon. předcházející zřizování monopolů: p-é období kapitalismu

předsocialistický

[-ty-] příd. předcházející před socialismem: p-á společnost; p-é umění

přelistovati

dok. kniž. (co) prolistovat: p. knihu

pseudomorálka

, -y ž. (2. mn. -lek) falešná morálka; lžimorálka: maloměšťácká p.; pseudomorální příd.: p. fráze; p…

pseudorealismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. nepravý, falešný, předstíraný realismus: místo realismu nadejíti může …

pseudosocialismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. falešný, předstíraný socialismus; lžisocialismus: Hitlerův p.; pseudos…

rabulista

, -y (1. mn. -é) (*rabulist, -a, Jir.) m. (z něm. driv. lat. zákl.) poněk. zast. hanl. mluvka, chvas…

rabulistika

[-ty-], -y ž. poněk. zast. hanl. rabulistické jednání, činnost rabulisty: politická r. (Arb.); slovn…

racionalista

, -y m. (1. mn. -é) (racionalistka, -y ž.) stoupenec racionalismu 1, 2; racionalistický [-ty-] (*rac…

radikalista

[-dy-], -y m. (1. mn. -é) (radikalistka, -y ž.) řidč. stoupenec radikalismu; radikál, -a: nejkrajněj…

*randalista

, -y m. (1. mn. -é, -i) expr. kdo tropí randál, výtržník, křikloun 1 (Nová doba)

realista

, -y m. (1. mn. -é) (realistka, -y ž.) (z lat. zákl.) 1. kriticky, střízlivě, věcně uvažující a jedn…

realistický

[-ty-] příd. (z lat.) 1. založený na skutečnosti, opírající se o skutečnost, vycházející z realismu …

-realističtiti

, -realističťovati jen s předp.: od-, z-

*realistika

[-ty-], -y ž. realističnost: r. líčení (Vlč.)

realistní

příd. řidč. realistický 2: r. povídky (Sez.); výraz r. (J. Čap.); schopnost r. (Šal.) realizační;

regionalista

, -y m. (1. mn. -é) (regionalistka, -y ž.) stoupenec regionalismu, regionální pracovník: slezští r-é…

repealista

[ripí-], -y m. (1. mn. -é) člen repealu, Repealu; repealistický [-ty-] příd.: r-é schůzky

roajalista

, royalista [roaja-], -y m. (1. mn. -é) (roajalistka, royalistka, -y ž.) stoupenec roajalismu, panov…

*rozlistiti se

dok. (3. mn. -í) rozvít listy: rozlistil se pupenec (Klicp.); rozlistěný háj (Čel.)

*rudolistý

příd. mající červené (okvětní) lístky: r. mák (Heyd.); *rudolístka, -y ž. (2. mn. -tek) bás. růže (Č…

ruralista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec ruralismu; ruralistický [-ty-] příd.: r. román; přísl. ruralisticky

rustikalista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) hist. (za feudalismu) poddaný n. sedlák hospodařící na rustikálu (op. domi…

různolistý

příd. bot. r-á rostlina mající na témž jedinci listy růz. tvaru n. růz. velikosti; pcháč r.; kostřav…

semifinále

neskl. s. (7. j. též -m) sport. polofinále; semifinálový příd.: s-é utkání, boje; semifinalista, -y

sensualista

[-zu-], senzualista, -y m. (1. mn. -é) 1. stoupenec senzualismu (ve význ. 1) 2. člověk převážně smys…

sentimentalista

[-ty-], -y m. (1. mn. -é) 1. stoupenec sentimentalismu (ve význ. 1) 2. řidč. kniž. sentimentální člo…

signalista

, -y m. (1. mn. -é) (signalistka, -y ž.) kdo signalizuje; voj. voják předávající signály; žel. dopra…

*simplistní

příd. upřílišeně, povrchně zjednodušující, simplifikující: s. estetizování (Fischer)

singlista

, -y m. (1. mn. -é) (singlistka, -y ž.) sport. slang. (v tenise) kdo hraje v singlu; (ve vodním spor…

sivolistý

příd.: bot. ostružiník s.; kyhanka s-á

skalistý

(*skaliskatý Bass) příd. kniž. skalnatý: s-é pobřeží, hory; s-á stráň; S-é hory Skalnaté (zeměp.)

skandalista

, -y m. (1. mn. -é) (skandalistka, -y ž.) řidč. kdo dělá skandály: maskovaný s.

sladkolistý

příd. mající sladké listy: bot. kozinec s.

sociálimperialismus

[-ál-im-iz-] (dř. též -ism), -mu m. publ., polit. hanl. (pův. za 1. svět. války) směr, politika refo…

socialista

(zř. zast. sociánista [-ny-], Kub.) (1. mn. -é) (*socialist, -a, Čap.-Ch.) m. (socialistka, -y ž.) s…

socialistický

[-ty-] (*socialistský Hol. aj.) příd. k socialismus, k socialista 1. vycházející ze socialismu, týka…

*socialistní

příd. mající sociální tendenci: s. román (Šal.)

*socialistožrout

(Fuč., Zápot.), *sociáložrout (Vach.), -a m. hanl. nenávistný odpůrce, nepřítel socialistů

*sokolista

, -y m. (1. mn. -é) expr. sokol 3 (Bass)

sólista

, -y m. (1. mn. -é) (sólistka, -y ž.) (z it.) zpěvák n. hudebník zpívající n. hrající sólo; sólový t…

somnambulista

v. somnambul

soukromokapitalista

, -y m. (1. mn. -é) zř. soukromý kapitalista: výrobní proces uskutečňovaný s-y; soukromokapitalistic…

specialista

, -y m. (1. mn. -é) (specialistka, -y ž.) (z fr. driv. lat. zákl.) ten, kdo se specializoval; odborn…

spiritualista

, -y m. (1. mn. -é) (spiritualistka, -y ž.) stoupenec spiritualismu: katoličtí s-é; spiritualistický…

*sporolistý

příd. mající málo listů: s-é růže (Mach.)

stejnolistý

příd.: bot. zvonek s.

stolistka

, -y ž. (2. mn. -tek) zahr. růžově kvetoucí plnokvětá růže; růže stolistá (bot.), centifolie (zahr.)…

strukturalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec strukturalismu; strukturalistický [-ty-] příd.: s-á škola (pražská, ko…

stříbrnolistý

příd. bás. mající stříbrné listy: s. háj (Hrubín)

*stříbrolistý

příd. kniž. a bás.: s-é olivy (Mach.)

střídavolistý

příd. bot. mající střídavé listy: mokrýš s.

stylista

, -y m. (1. mn. -é) (stylistka, -y ž.) kdo stylizuje n. kdo umí stylizovat: dovedný s.; – z dopisu b…

stylistický

v. stylistika

stylistik

[-ty-], -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) kdo se odborně zabývá stylistikou

stylistika

[-ty-], -y ž. nauka o stylu; stylistický příd. týkající se stylistiky n. stylu: s-é rozdíly; s-á úpr…

supranaturalismus

[-iz-], supernaturalismus (dř. též -ism), -mu m. filos. idealist. filos. směr, kt. uznává i nadpřiro…

surrealista

[sy-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec surrealismu; nadrealista; surrealistický [-ty-] příd.: s-á poezie…

světlolistý

příd. mající světlé listy: s. javor (Hora); bělokoré, s-é břízy (Něm.); bot. ostružiník s.

symbolista

, -y m. (1. mn. -é) (symbolistka, -y ž.) stoupenec symbolismu v umění; symbolistický [-ty-], symboli…

symbolistika

v. symbolika

syndikalista

[-dy-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec syndikalismu; syndikalistický [-ty-] příd.: s-é hnutí; s-é tende…

šalvějolistý

příd. bot. mající listy podobné listům šalvěje: cist š.

šedolistý

příd. řidč.: š-é vrby (Zey.)

šestilístek

, -tku m. (6. mn. -tcích) list (zvl. jetele) složený z šesti lístků: š. přináší štěstí; šestilistý (…

širolistý

příd. bot. mající široké listy: orobinec š.; bot. lípa širolistá

širokolistý

příd. mající široké listy (ve význ. 1): š. topol

štětinolistý

příd. bot. mající štětinovité listy: koprník š.

tabelista

, -y m. (1. mn. -é) (tabelistka, -y ž.) kdo obsluhuje tabelátor

takésocialista

, takysocialista, -y m. (1. mn. -é) iron., hanl. neopravdový, jen vnějškový, nepřesvědčený socialist…

*teatralistika

[-ty-] (dř. ps. the-), -y ž. strojenost, patetičnost, teatrálnost: kus heroismu bez fráze a t-y (Šal…

temnolistý

příd. řidč.: t-é olše (Něm.)

tenkolistý

příd. mající úzké (tenké) listy: bot. snědek t.

tisícilistník

, tisíclistník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) ob. řebříček 1 (bot.)

*tisíclistý

příd. mnoholistý: t. strom (Hora)

tisolistý

[ti-] příd. bot. mající listy (jehlice) podobné jehlicím tisu: douglaska t-á

tlustolistý

příd. řidč.: t-á cibule (Rais)

tmavolistý

příd. řidč.: t-é olše (Čech)

totalista

, -y m. (1. mn. -é) stoupenec totality (ve význ. 2), totalismu: fašističtí t-é (R. právo); totalisti…

tradicionalista

[-dy-], -y m. (1. mn. -é) kdo lpí na tradici, přidržuje se tradice: kritik t.; domácí t.; tradiciona…

transcendentalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) filos. noetický směr vycházející z Kantovy transcendent…

trialismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat.) 1. polit., veř. spr. státní t. volné spojení tří státních úze…

trojlístek

(řidč. zast. tří- Klicp.), -tku (6. mn. -tcích), řidč. trojlist (zř. zast. tří- Klicp.), -u (6. j. -…

tučnolist

, -u m. (6. j. -u, -ě) jihoafrická bylina s dužnatými vejčitými listy a s žlutavými květy; bot. Cras…

tučnolistý

příd. bot. mající zdužnatělé listy: t-é rostliny (např. netřesk, rozchodník)

tupolistý

příd.: bot. mýdlokor t.

ultraformalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. expr. výstřední formalismus: výtvarný u.; ultraformalista, -y m. (1. m…

ultraimperialismus

[-a-i-iz-] (dř. též -ism), -mu m. expr. krajní, přehnaný imperialismus; ultraimperialista, -y m. (1.…

ultrakolonialismus

[-ny-iz-], -mu m. expr. krajní, tuhý kolonialismus; ultrakolonialista, -y m. (1. mn. -é) expr. zaryt…

ultranacionalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. expr. přepjatý nacionalismus; ultranacionalista, -y m. (1. mn. -é) exp…

ultranaturalismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. expr. přepjatý naturalismus; ultranaturalista, -y m. (1. mn. -é) expr.…

universalista

[-ny-za-], univerzalista, -y m. (1. mn. -é) stoupenec univerzalismu: být ve své vědě u-ou; talentova…

urbarialista

, -y m. (1. mn. -é) hist. (v bývalých Uhrách) vrchnostenský poddaný pracující na urbáru; (po zrušení…

*útlolistý

příd.: ú-é kapradiny (Něm.)

úzkolistý

příd.: bot. hlošina ú-á; orobinec ú.

*vaudevillista

[vódvili-], -y m. (1. mn. -é) autor vaudevillu, vaudevillů: lehkost v-y (Sez.)

velkokapitál

, -u m. (6. j. -u) velký koncentrovaný kapitál (zprav. ve význ. 3, 5): finanční, průmyslový v.; drav…

velkolistý

(*veliko- Svob., R. Svob.) příd. (op. malolistý): v. druh rostliny; bot. lípa v-á; starček v.

verbalista

, -y m. (1. mn. -é) kniž. kdo klade nadměrný důraz na slovní výraz v duchu verbalismu; kdo upadá do …

violista

, -y m. (1. mn. -é) (violistka, -y ž.) hráč na violu

violoncellista

[-čeli-], -y m. (1. mn. -é) (violoncellistka, -y ž.) hráč na violoncello; cellista: výtečný v.; v. k…

virilista

, -y (1. mn. -é) (*virilník, -a, 6. mn. -cích Naše d.) m. práv. (dř.) osoba, kt. je členem urč. sbor…

visualista

[-zu-], vizualista, -y (1. mn. -é) (*visuál, *vizuál, -a, 1. mn. -ové, Naše d.) m. řidč. kniž. člově…

vitalista

, -y m. (1. mn. -é) (*vitalistka, -y ž., Šal.) stoupenec vitalismu: básnický v.; šrámkovský v.; vita…

vokalista

, -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) 1. hud. zpěvák, zejm. chrámový 2. (kdysi) chlapec, kt. za svůj zp…

volejbalista

(dř. ps. volleyballista), -y m. (1. mn. -é) (volejbalistka, -y ž.) hráč volejbalu

vrbolistý

příd. bot. mající podlouhlé zašpičatělé listy podobné listům vrby: volovec v.; tavolník v.; oman v.

vstřícnolistý

příd. bot. mající vstřícné listy: mokrýš v.

všekapitalistický

[-ty-] příd. řidč. týkající se celého kapitalismu: v-á politika (R. právo)

zálistek

, -tku m. (6. mn. -tcích) zeměd. pazoch

*zalistiti

dok. (3. mn. -í) (co) pokrýt, obalit listy: boskety, hustě zalistěné nastávajícím májem (Maj.)

zálistkový

příd. zeměd. k zálistek: z. výhon

zalistovati

dok. (v čem; řidč. čím; ~) krátce, chvíli listovat: z. v knize, v dopisech, v kartotéce; z. si starý…

*zfilistrovatěti

dok. (3. mn. -ějí) stát se filistrem (Rais)

zlatolistý

příd. kniž.: z-á osika (R. Svob.)

zrealističtěti

[-ty-] dok. (3. mn. -ějí) stát se realistickým (ve význ. 2), realističtějším: postavy románu zrealis…

zrealističtiti

[-ty-] dok. (3. mn. -í) (co) řidč. učinit realistickým (ve význ. 2), realističtějším: z. historickou…

zrealističťovati

[-ty-] ned. řidč. 1. k zrealističtiti: (cit) příliš zrealističťoval hru (Šal.) 2. k zrealističtěti

žlutolistý

příd. řidč.: ž-á bříza (Jir.)

žurnalista

, -y (1. mn. -é) (*žurnalist, -a, Mach.) m. (žurnalistka, -y ž.) (z fr.) novinář: čeští, zahraniční …

žurnalistika

[-ty-], -y ž. 1. novinářská činnost, novinářství 1, žurnalismus 1: začátečník v ž-ce; věnovat se ž-c…