Nalezeno 127 heslových statí.

crazy-komedie

[krezy -dy-], -e ž. (z angl.) bláznivá, výstřední veselohra, hlavně filmová

dromedár

, -a (*dromedář, -e) m. (z řec. zákl.) velbloud jednohrbý (zool.): hrb d-a; šel naložený jako d.; ři…

dromedáří

příd. vlastní dromedárům: d. hrb

in medias res

[-dyás rés] (lat.) kniž. přímo k věci, bez úvodu: vpadnout, přejít i. m. r.

intermediární

[-dy-] příd. odb. ležící mezi dvěma věcmi, jevy ap.; přechodní: i. jev; biol. i. stadium; miner. i. …

komediální

[-dy-] příd. komedijní: k. talent Werichův; přísl. komediálně; podst. komediálnost, -i ž.: k. Sh…

komediant

[-dy-], -a m. (komediantka, -y ž.) (z it.) 1. hanl. n. zast. kočovný artista, např. akrobat, kejklíř…

komediantství

[-dy-], -í s. 1. hanl. n. zast. zaměstnání komediantů 2. hanl. n. zast. herecká činnost; herectví: d…

*komediantština

[-dy-], -y ž. komediantství 1: jít na k-u (Bran.)

komedie

[-dy-], -e ž. (z řec.) 1. veselá divadelní hra (op. tragédie): řecká k.; k. Moliérovy; situační k. †…

*komediograf

[-dy-], -a m. (1. mn. -ové) (z řec. zákl.) spisovatel komedií: rokokový k. Goldoni (Tvorba)

Mahomed

, mahomed- v. Mohamed, mohamed-

med

, -u m. (6. j. -u) 1. hustá sladká šťáva připravená včelami z rostlinných šťáv a z pylu, které včely…

medáček

v. medák

medaile

[-aj-] (†medalie, Pal., Tyl, Ner., zř. †medaje, Wint.), -e ž. (z fr. n. it.) pamětní peníz ražený na…

medailér

[-aj-], -a m. (z fr.) výtvarník zabývající se tvořením medailí; medailérský příd.: m-á škola; m-é um…

medailón

[-aj-] (†medalion, Stroup.), -u m. (6. j. -u) (z fr. driv. it.) 1. ozdobný závěsek na krk, zprav. s …

medaje

, medajl- v. medaile, medail-

medák

, -a m. (6. mn. -cích) 1. lid. název čmeláka: roj m-ů 2. nář. prodavač tureckého medu (Poláč., Kubín…

medal-

v. medail-

medardovský

příd. meteor. m-é počasí déle trvající deštivé počasí obvyklé v červnu

medař

, -e m. 1. (kdysi) včelař chovající včelstva v panských lesích 2. zast. ob. obchodník s medem, proda…

medařit

ned. (3. mn. -í) včel. slang. medaření včelaření, jehož hlavním cílem je vytěžit med (rozl. od rojař…

*medařka

, -y ž. (2. mn. -řek) včela sbírající med: dobré m-y (Lid. nov.)

mediace

[-dy-], -e ž. (z lat.) práv. způsob pokojného řešení mezinárodních sporů, při němž ve sporu dvou n. …

mediaeval

, mediaeval- v. medieval, medieval-

mediální

[-dy-] příd. 1. k médium II: jaz. m. tvary, význam slovesa vyjadřující, že děj zčásti zasahuje podmě…

medián

[-dy-], -a m. (mediánka, -y ž.) (z lat. zákl.) zast. ob. spiritista, duchař: podkrkonošští m-i; medi…

mediána

[-dy-], -y ž. (z lat. zákl.) bot. svislá rovina souměrnosti květu, listenu a stonku

mediánní

[-dy-] příd. (z lat.) anat. položený v střední rovině, čáře těla; středový: rovina m.; přísl. medi…

mediastinum

[-dy-tý-], -na s. (z lat.) anat. mezihrudí; mediastinální [-ty-] příd.

mediatisace

[-dy-tyza-], mediatizace, -e ž. mezinár. práv. mediatizování

mediatisovati

[-dy-tyzo-], mediatizovati ned. i dok. (z fr.) mezinár. práv. (koho, co) podřizovat, podřídit vládě …

medicína

[-dy-], -y ž. (z lat.) 1. (zast. lid. meducína, Rais) ob. lék: užívat m-u proti kašli; lahvičky od m…

medicinální

[-dy-] příd. (z lat.) 1. léčebný, léčivý, zdravotní: m. vína; m. rostliny; m. mýdlo; m. rada (dř.) t…

medicinbal

[-dycín-], -u m. (6. j. -u, -e) (z angl.) sport. těžký kožený plný míč (užívaný při cvičení)

medicinman

[-dycín-], -a m. (z angl.) lékař kouzelník u primitivních národů

medicínský

[-dy-] příd. (z lat.) hovor. lékařský: m-á fakulta; m. spis; přísl. medicínsky: být m. vzdělaný; e…

medický

[-dy-] příd. 1. k medik: m. ples mediků †2. lékařský: m-é umění (Wint.); m. doktor (Wint.)

medička

v. medik

medieval

[-dy-], -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) polygr. druh latinky s nakloněnou osou a se zesílením oblých…

medievalismus

[-dy-iz-], -mu m. (z lat. zákl.) středověký ráz; studium středověku, středověkého umění

medievalista

[-dy-], -y m. (1. mn. -é) (z lat. zákl.) odborník v medievalistice

medievalistika

[-dy-ty-], -y ž. (z lat. zákl.) bádání o středověku; medievalistický příd.: m-á literatura, studia

medievální

[-dy-] příd. (z lat. zákl.) kniž. a odb. středověký: m. symbolika (Lum.)

medievalový

v. medieval

medik

[-dy-], -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) (z lat.) 1. (též medička, -y ž.) studující medicíny †2.

medikament

[-dy-], -u m. (6. j. -u) (z lat.) zast. ob. a hovor. lék

medikamentosní

[-dy-tóz-], medikamentózní příd. (z lat.) med. prováděný pomocí léků: m. terapie; přísl. medikamen…

medikus

v. medik 2

Medína

[-dý-], -y ž. město v Saúdské Arábii, kde působil a zemřel Mohamed, posvátné město muslimů; medínský…

mediokrita

[-dy-], -y ž. (z lat.) kniž. 1. prostřednost: sklon k m-ě *2. kdo má jen prostřední schopnosti: věde…

mediopasivum

[-dy-sí-], mediopasívum, -va s. (z lat. zákl.) jaz. (v někt. starých jazycích indoevropských) sousta…

*medisance

[-dyza-], -e ž. (z fr.) kniž. pomluva (Klost., Svět.)

mediště

, s. (2. mn. -šť) řidč. včel. medník 2

medit si

ned. (3. mn. -í) slang. expr. mít požitek, s chutí užívat, libovat si: medí si pěkně na sluníčku u v…

meditace

[-dy-], -e ž. (z lat.) rozjímání, hloubání, přemítání: filosofická, náboženská m.; oddat se m-ím o v…

meditativní

[-dy-ty- i -tý-] (*meditativný) příd. (z lat.) kniž. rozjímavý, hloubavý, přemítavý: m-í poezie; m-í…

mediterán

[-dy-], -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) geol. období mladších třetihor zvl. ve vídeňské pánvi; útvar…

mediteránní

příd. odb. vztahující se k Středozemnímu moři; středomořský: m. fauna

mediti si

v. medit si

meditovati

[-dy-] ned. (z lat.) (~; o čem) rozjímat, hloubat, přemítat, uvažovat: přemýšlí a tiše medituje; m. …

médium

I [-dy-], -ia s. (z lat.) 1. zprostředkující osoba při tzv. parapsychologických, spiritistických úka…

médium

II [-dy-], -ia s. (z lat.) jaz. (v někt. starých jazycích indoevropských) slovesný rod (genus) vyjad…

*mediumismus

[-dy-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) schopnost být médiem; médijní jevy (Kar. aj.); *medi…

*mediumita

[-dy-], -y ž. (z lat. zákl.) schopnost být médiem (Lang., K. Čap.)

medle

(*mnedle, Jir.) přísl. zast. a žert. (v otázkách) pak; (ve zvoláních) tedy: co to m. děláte? copak t…

medník

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) 1. bot. žlázový ústroj v květech vylučující nektar; medová žlázka, …

medníkový

příd. k medník, -u: včel. m. rámek

medný

příd. kniž. řidč. k med; medový: m. květ; m-á vůně; přen. m-á slova lichotná

medo-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova med, a to 1. jako s jejím předmětem…

medodárný

příd. řidč. poskytující med: m. květ (Hol.); včel. m-é rostliny

medojed

, -a m. jihoafrický druh jezevce; zool. rod Mellivora: m. kapský

*medokvětý

příd. kniž. mající květy dávající med: m-á lípa (Hol.)

medokyš

, -e m. (sloven.) kyselka (voda) (Něm.)

medomet

, -u m. (6. j. -u) včel. odstředivka, kterou se vytáčí (vymetá) med

medomluvný

příd. sladce, líbezně mluvící: m-á čarodějka (Klicp.)

medonosný

příd. poskytující, snášející med: bot. m-é rostliny bohaté na pyl a nektar; zool. včela m-á

medosavka

, -y ž. (2. mn. -vek) drobný kovově pestrý ptáček z tropů sající z květů nektar; zool. rod Nectarini…

medosladký

příd. bás. sladký jako med: m. jed (Slád.); m-á slova (Čech); m. jazyk (Koll.)

medoústý

příd. kniž. sladce, medově mluvící: m. jinoch (Tyl)

medozvěstka

, -y ž. (2. mn. -tek) africký pták, příbuzný kukačce, upozorňující svým křikem na hnízda divokých vč…

medovati

ned. 1. bot. (o medonosných rostlinách) vylučovat sladkou štávu (nektar) z květů 2. včel. (o včelách…

medovec

, -vce m. zahr. sorta révy vinné

medovice

, -e ž. včel. sladký povlak na listech, výměšek mšic a červců z nespotřebovaných rostlinných šťáv

medovicový

příd. včel. k medovice: m. med z medovice

medovina

, -y ž. alkoholický nápoj získaný kvašením medu: staročeská, polská m.

medovitý

příd. připomínající chutí n. jinými vlastnostmi med: m. roztok táhnoucí se jako med; přen. m-é řeči

medovka

, -y ž. (2. mn. -vek) zahr. sorta hrušek

medovník

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) 1. hájová bylina s velkými bílými n. narůžovělými pyskatými květy, …

medový

příd. k med: m-á chuť; m-é plásty včel; m-á barva zlatožlutá; přen. m. hlas, úsměv, m-á slova sladká…

meducína

v. medicína

medulární

příd. (z lat.) anat. míšní, dřeňový: m. destička (zduření); m. brázda embryonální stadia při vývoji …

medulka

, -y ž. nář. květová hlávka jetelová (Baar, Hol., L. Steh.); expr. zdrob. medulička, -y ž. (Hol.)

meduňka

, -y ž. (2. mn. -něk) silně aromatická bylina s bleděmodrými pyskatými kvítky, pěstovaná u nás v zah…

*meduplný

příd. kniž. plný medu: m-á útroba stromu (Čech); m-á ústa (Tyl) sladká, líbezná

Medusa

[-úza], -y ž. (v řec. mytol.) obludná ženská postava mající na hlavě hady místo vlasů; medusa, med…

medusovitý

[-dúzo-], medúzovitý příd. připomínající Medusu, medúzu: m-á fyziognomie; m-é tělo; přísl. medusov…

medvěd

, -a m. 1. velká šelma s hustým kožichem: huňatý, zarostlý, nemotorný m.; chodí, bručí jako m.; zool…

medvědář

, -e m. (kdysi) člověk vystupující s ochočeným a cvičeným medvědem

medvědářský

příd. k medvědář: m-é produkce

medvědě

v. medvídě

medvědí

příd. medvědům vlastní, z medvěda pocházející: m. tlapy; m. řev; čepice z m. kůže; přen. m. nohy, ru…

medvědice

, -e ž. 1. samice medvěda: m. s medvíďaty 2. medvědí kožišina: ulehl si na měkkou m-i 3. čepice z me…

medvědina

, -y ž. medvědí maso; medvědí kůže

medvědinec

, -nce m. místo, kde se chovají medvědi: m. zoologické zahrady

medvědisko

, -a s. (2. mn. -sek, -sk) expr. veliký medvěd (Slád., Něm.)

*medvědobijce

, -e m. kniž. lovec medvědů (Něm.)

*medvědobijka

, -y ž. (2. mn. -jek) puška k lovu medvědů (Lang.)

medvědovitý

příd. připomínající podobou, vlastnostmi ap. medvěda: m-é nohy, pohyby, tělo; přísl. medvědovitě:

medvídě

(*medvědě, Něm., medvídče, Něm., Mach.), -te s. medvědí mládě: medvědice s m-aty; expr. zdrob. med…

medvídek

, -dka m. (mn. 1. -dci, -dkové, 6. -dcích) 1. zdrob. k medvěd: dovádivý m. 2. americká šelma s hustý…

medyněk

, -ňku m. tráva s měkkými listy a s bohatou latou růžových kvítků; bot. rod Holcus: m. měkký; m. vln…

Mohamed

(†Mahomed, Vrchl., †Muhamed, Jg.), -a m. zakladatel muslimského náboženství, islámu: M., prorok Allá…

mohamedán

(†mahomedán, Pal., †muhamedán, Třeb.), -a m. (mohamedánka, †mahomedánka, †muhamedánka, Choch., -y ž.…

*mohamedanismus

[-nyz-], -mu m. mohamedánství

muhamedán

, muhamedán- v. mohamedán, mohamedán-

pomedit si

dok. slang. a expr. (na čem; ~) něj. dobu n. do libosti si medit (v. po- II): p. si na dobrém jídle;…

premedikace

[-dy-], -e ž. (z lat. zákl.) med. příprava pacienta k anestézii a k operaci podáváním léků, injekcí …

protomedik

[pró-dy-], protomedikus, -ka m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) hist. nejvyšší zemský lékař

remedium

[-médy-], -ia s. (z lat.) *1. léčivo, lék: silná r-a (Mach.) 2. minc. rozdíl, o kt. se smí váha minc…

*remedura

[-úra], -y ž. (z něm. driv. fr. zákl.) kniž. oprava 2, náprava I 1; prostředek k ní: psaní po r-ře (…

smedný

v. smädný

tragikomedie

[-dy-], -e ž. (z řec.) 1. divadelní hra s prvky tragickými i komickými: romantická t. s truchlivým k…

zameditovat si

[-dy-] (*zameditovati F. S. Proch.) dok. oddat se něj. dobu meditování (v. za- II); zapřemýšlet si, …

zamedovati

dok. včel. k medovati 2: včely letos nezamedovaly

zmedověti

dok. (3. mn. -ějí) stát se medově sladkým: hrušky zmedověly; přen. její slova zmedověla (Ros.)