nechati dok. (ojediněle, zejm. ve význ. 3, též ned.) (1. j. -ám, rozk. nech, -chej, trp. -án, přech. min. -av) 1. (co, koho) přestat se o něco, o někoho starat, přestat si něčeho, někoho všímat, neměnit nic na jeho poloze, stavu ap.: nech toho! nezabývej se tím; nechal oběd obědem a běžel na nádraží nesnědl jej, nečekal na něj; když nechceš, nech tak (ob.) když odmítáš, neber si; to nechte na mně to je má starost; nechám ti to na uvážení, na rozhodnutí; já to (jen) tak nenechám; tak ho nech; nech ho být nestarej se o něj; n. někoho na pokoji (kniž. s pokojem), v klidu; nechali ho při tom nevyvraceli mu jeho mínění, názor, domněnku; n. někoho na pochybách; n. někoho o samotě, o hladu; n. někoho bez pomoci (ob. na holičkách, v bryndě); n. děti bez dozoru; n. někoho samotného; n. někoho, něco napospas, náhodě; n. něco stranou nedbat, nevšímat si toho; n. otevřené dveře nezavřít; n. si otevřená (zadní) vrátka, dvířka, přen. zajišťovat si možnost ustoupit, volnost rozhodnout se; n. klobouk na hlavě; nech na hlavě nesmekej, přen. expr. nepovídej, nenamáhej se, nedělej se hezkým, nevinným; ob. nech(te) to být, zpívat on umí; n. něco na někom svést na něj; nenechat z něčeho kámen na kameni úplně něco rozbourat, rozvrátit, zničit; nenechat na někom nitky dobré důkladně ho pomluvit, nepřiznat mu žádnou dobrou vlastnost; n. ruce v klíně chovat se pasívně; n. děvče zrušit známost s ním; expr. n. něco, někoho někomu na krku zůstavit mu starost, péči o něco, někoho; ob. n. něco běžet pustit se zřetele; nevyvozovat proti někomu oprávněné důsledky 2. (co kde) zapomenout: n. v tramvaji aktovku; nemůže zaplatit, nechal doma peníze 3. (koho, co s inf., ať, aby) nerušit někoho, nebránit, nepřekážet někomu, něčemu v něj. činnosti, dovolovat, dovolit, připouštět, připustit, snášet, snést, dopouštět, dopustit, strpět, aby někdo něco (u)dělal, aby se něco stalo ap.; dát (s inf.): nechte mě domluvit dovolte mi; n. někoho mluvit, přen. nedbat na jeho slova; n. něco shnít; n. dítě spadnout; n. vyhasnout; n. dojít k špatným koncům; n. na sebe čekat; n. se odstrkovat; nechte ho, ať si jde; n. si zajít chuť; n. děti, aby skotačily; n. se prosit; n. propadnout klasifikovat nedostatečně; n. na sobě dříví štípat být velký dobrák n. velmi trpělivý; pro haléř (pro groš) by si nechal koleno vrtat je velmi lakomý; ob. nechte si sloužit (zdvořilostní obrat); nech to běžet nezasahuj do toho, nestarej se o to; to si nechám líbit to je mi vhod, to se mi líbí; poněk. zast. ob. nechte si chutnat (přání před jídlem) 4. (co, koho komu) nerušit někoho v držení něčeho; ponechat, nevzít, nebrat, neodejmout, neodnímat, nezbavovat, nezbavit (koho čeho): co si hoch vydělal, to mu rodiče nechali; tu knihu ti nechám, jak dlouho budeš chtít; n. dítě matce; ob. to se (mu) musí n., herec on je uznat, to nelze upřít; obratný jsi, to se (ti) musí n. 5. (čeho, koho) přestat něco konat, přestat se něčím zabývat; ustat (v čem), upustit (od čeho), přestat (s čím), zanechat (čeho): n. práce; n. hry; n. zahálky; n. žertů; n. řečí; n. karet přestat hrát n. upustit od hraní vůbec; nech toho přestaň s tím; nechme toho, my to nespravíme (Jir.); n. děvčat (ob. ženských); n. špatné společnosti 6. (co) zanechat, zůstavit (po sobě), ponechat (někde po svém odchodu): n. oběd (netknutý); n. někde něco válet; n. po sobě nepořádek; n. stopy ve sněhu; n. po sobě bohatou knihovnu; nic po sobě nenechal; nechal svým dětem rodinný domek zdědily po něm; nechal v tom zdraví, peníze přišel o ně; hledat, kde nechal tesař díru hledat dveře, hledět utéci odněkud; mohl na tom oči n. velmi se mu to líbilo, velmi se tomu obdivoval 7. (co, koho) uschovat, uchovat, ponechat: n. plášť v šatně; n. si část svačiny na později; co dostala, nesnědla, ale nechala svým dětem; nechám ti dopis, vzkaz u vrátného; n. o prázdninách děti u rodičů 8. (co komu) vzdát se něčeho v něčí prospěch; přenechat, přepustit: koupil jsem citróny a polovinu ti z toho nechám; nech mi poštovní známku prodej, půjč; n. lacino 9. (s inf.) (ob.; spis. nevh.) dát 6: n. si ušít oblek, n. pozdravovat; n. se poroučet; nechat si dok. (co) podržet ve svém držení, vlastnictví; ponechat si: n. si největší díl úlovku; polovinu si nech; tu knihu si můžeš n.; n. si něco pro sebe, přen. neříkat to nikomu; ob. ty poznámky si nech (pro sebe) nedělej je, neříkej je (jinému) ○ předp. po-, pře-, vy-, za-; srov. dáti