Nalezeno 111 heslových statí.

alopat

, -a m. med. stoupenec alopatie; -patie [-ty-], -e ž. (z řec.) med. léčení nemoci podáváním prostřed…

copatý

příd. 1. nosící cop: c-é děvčátko; c-á hlava; přen. od c-ch let mladých 2. hanl. zpátečnický, zaosta…

dokopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. (co, expr. koho) dokončit kopání: d. hrob 2. obl. mor. (koho, 4. …

doopatrovati

dok. (koho) dovést opatrování až do konce: doopatrovala muže až do smrti, do hrobu

doopatrovávati

ned. k doopatrovati

†dopatřiti

dok. (3. mn. -í) 1. (kam) zrakem dosáhnout, dohlédnout: bystrozrak tvůj dopatří až ku světa končinám…

†dopatřovati

ned. k dopatřiti

fytopatolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník ve fytopatologii; fytopatologie, -e ž. nauka o chorobách ro…

homeopat

, -a (1. mn. -i, -ové) m. med. stoupenec homeopatie, lékař léčící metodami homeopatie; -patie [-ty-]…

hopat

(*hopovat) ned. kart. slang. (co) (v hazardní hře) hlásit slovem hop! hru o celý bank; dok. hopnou…

idiopatický

[-ty-] příd. (z řec. zákl.) kniž. vztahující se k vlastnímu já: i-é motivy; med. i. vznik nemoci nes…

isopath

, -a m. (z řec. zákl.) kdo léčí nemoci výměšky n. výplody týchž onemocnění: je i-em, léčí zlé zlým (…

jednopatrový

příd. jednoposchoďový: j. dům mající přízemí a jedno patro

kardiopatie

[-ty-], -e ž. med. srdeční nemoc

Kleopatra

, -y ž. osobní jm. ženské: egyptská královna K.

kopati

ned. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej, přech. přít. -aje) 1. (~; co) údery motyky ap. zkypřovat vrchní vrst…

logopatie

[-ty-], -e ž. (z řec. zákl.) med. porucha řeči

lopata

, -y ž. 1. ruční nářadí skládající se z ploché deskovité části (listu) a z násady, určené k nabírání…

lopatáč

, -e m. mysl. dospělý daněk n. los s parohy lopatovitě rozšířenými; lopatář 2

lopatárna

, -y ž. (2. mn. -ren) výrobna lopat

lopatář

, -e m. 1. kdo zhotovuje lopaty 2. mysl. lopatáč

lopatice

, -e ž. loď. deska na boku menších plachetnic, která zvyšuje jejich stabilitu

lopatka

, -y ž. (2. mn. -tek) 1. malá lopata: l. na uhlí, na smetí, na mouku 2. věc lopatce podobná, připomí…

lopatkovitý

příd. připomínající tvarem lopatku, podobající se lopatce: l-é parohy; přísl. lopatkovitě: l. rozš…

lopatkový

příd. k lopatka: l-á kola parníku; l-é kolo turbíny; l-é vodní kolo s volnými lopatkami; anat. l-é s…

lopatovitý

příd. připomínající tvarem lopatu, podobající se lopatě: l-é ruce; přísl. lopatovitě: l. rozšířený

lopatový

příd. k lopata: tech. l-é rýpadlo s rýpací nádobou na pohyblivém rameni; l. nakládač s pohyblivou ná…

měkkopatrový

příd. jaz. řidč. m-é souhlásky zadopatrové

mnohopatrový

, mnoha- příd.: m. dům

nakopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. (co, při důrazu na množství čeho) kopáním ze země dobýt: n. uhlí,…

naopatrovat se

dok. i ned. (koho, 2. p.) mnoho se nastarat, napečovat o někoho (v. na- II): starší bratr se souroze…

naslopat se

dok. nář. napít se (Mrš., Preis. aj.)

nedopatření

, s. drobná chyba; přehlédnutí, opominutí, omyl: stalo se to n-m; je to jen n.; práv. dř. jeden s…

neopatrník

, -a m. (6. mn. -cích) expr. neopatrný člověk: n. zavinil požár svou nedbalostí

neopatrnost

, -i ž. 1. nedostatek opatrnosti: n. chodců při přecházení; srážka aut zaviněná n-í; z n-i způsobit …

neopatrný

příd. nedbající opatrnosti: n. chodec; n. motocyklista; n-m pohybem shodit vázu se stolu; n-é zacház…

neuropat

, -a m. kdo trpí neuropatií; neuropatie [-ty-], -e ž. med. nervová choroba blíže neurčená; neuropati…

neuropatologie

, -e ž. med. nauka o chorobných pochodech a změnách nervstva; neuropatologický příd.

odkopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. (co) kopáním motykou n. pod. nástrojem odstranit, ubrat, přemísti…

okopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) (co) 1. kopáním zkypřit půdu okolo něčeho (něj. plodiny, rostliny):

opat

, -a m. (1. mn. -ové, -i) (z germ. driv. aram.) círk. představený mužského kláštera

opatek

, -tku m. (6. mn. -tcích) 1. část obuvi kolem paty: o. dře patu 2. řidč. podpatek: gumový, kožený o.…

opatera

, -y ž. (zast. a sloven.) opatrování, péče: dal na rok pod o-u nejmladšího synka (Něm.)

opatkový

příd. k opatek: o-á lepenka

opatovat

ned. hovor. zastávat úřad opata, být opatem: za opatování opata Božetěcha

opatrnický

příd. hanl. k opatrník; úzkostlivě n. vypočítavě opatrný: o. politik; o-á rezervovanost; o. program;…

opatrnictví

, s. hanl. opatrnickost: kompromisní o.; o. a chytráctví

opatrník

, -a m. (6. mn. -cích) (*opatrnice, -e ž., Vanč.) zprav. hanl. úzkostlivě n. vypočítavě opatrný člov…

opatrnost

, -i ž. 1. vlastnost toho, kdo je opatrný: přes všechnu o. se stalo neštěstí; z o-i mlčel; nedbat o-…

opatrnostní

příd. řidč. k opatrnost: o. opatření z opatrnosti; o. zásady opatrnosti

opatrňoučký

příd. expr. velmi opatrný: o-é kroky; o-é cvaknutí klíče (Čap.-Ch.); přísl. opatrňoučce: o. přisto…

opatrný

příd. dávající n. projevující dobrý pozor na možné nebezpečí, vyhýbající se mu, jednající n. konaný …

opatrovanec

, -nce m. (opatrovanka, -y ž.) poněk. zast. kdo je v opatrování; ošetřovanec, chráněnec, svěřenec: n…

opatrovatel

, -e m. (opatrovatelka, -y ž.) poněk. zast. kdo někoho n. něco opatruje: o-ka nemocného otce ošetřov…

opatrovati

ned. 1. (koho, co) starat se (o koho, co), pečovat (o koho, co), bdít (nad kým, čím), dohlížet, dozí…

†opatrovkyně

, ž. (2. mn. -yň, -yní) opatrovnice (Jir.)

opatrovna

, -y ž. (2. mn. -ven) poněk. zast. 1. mateřská škola: odvést dítě do o-y 2. ústav pro osoby potřebuj…

†opatrovní

příd. souvisící s opatrováním: o. služba (Čas) opatrovnická; o. škola opatrovna

opatrovnický

příd. k opatrovník: o. úkol; práv. o. soud (dř.) příslušný pro věci opatrovnictví

opatrovnictví

, s. činnost, postavení opatrovníka: o. majetku; práv. instituce opatrovníka, kuratela

opatrovník

, -a m. (6. mn. -cích) (opatrovnice, -e ž.) kdo někoho n. něco opatruje: o. bláznů, nemocných; o. še…

opatření

, s. 1. postup v něj. jednání; zařízení, ustanovení: mimořádná, nouzová o.; rázné o.; bezpečnostn…

opatřiti

dok. (3. mn. -í) 1. (komu co, koho; co) postarat se, aby někdo něco, někoho měl, dostal; pořídit, zí…

opatřovací

příd. sloužící, určený k opatřování: o. náklady; o. ústav zaopatřovací

opatřovatel

, -e m. (opatřovatelka, -y ž.) kdo něco opatřuje: o. životních potřeb; o. zábavy

opatřovati

(*opatřívati Ner.) ned. k opatřiti: o. knihy, léčiva; opatřování výživy, surovin; o. nové byty; – o.…

opatský

příd. círk. k opat; týkající se opatství: o-á berla; o. úřad; – o. chrám; o-é statky

opatství

, s. círk. 1. klášterní společenství s opatem v čele: břevnovské, strahovské o.; o. benediktinské…

oslopat se

dok. nář. expr. opít se, zpít se (Preis.)

pedopatolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v pedopatologii; pedopatologie, -e ž. med., ped. nauka o tě…

podkopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) (co) 1. kopáním n. hrabáním odstranit pod něčím zem, udělat podkop:

podlopatkový

příd. umístěný pod lopatkou (ve význ. 3): anat. p. sval

pokopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. řidč. (co) kopáním zpracovat, upravit: p. záhony 2. řidč. něj. do…

polopatro

, -a s. poněk. zast. zvýšené přízemí; mezipatro, mezanin

polopatismus

[-tyz-], -mu m. publ. expr. způsob sdělování něčeho, přesvědčování "po lopatě", tj. nadmíru primitiv…

popatlat

dok. ob. expr. (co) pomazat, pošpinit: p. ubrus; přen. nic se mu nedaří, všechno musí p. pokazit

popatření

, s. kniž. a zast. pohled: hrozné bylo p. na člověka, jenž tu klečel (Vrchl.); přátelské p. (Hol.…

popatřiti

dok. (3. mn. -í, rozk. -patř, -patři) kniž. a zast. (kam) pohlédnout, po dívat se: popatřte kolem se…

*popatřovati

ned. k popatřiti (Hol.)

prokopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -pej) (co) 1. kopáním vyhloubit do něčeho díru: p. násep, stráň 2. kopání…

protiopatření

, s. zprav. publ. odvetné opatření: hospodářská, vojenská p.

předopatrový

příd. k přední patro; jaz. artikulovaný na předním (tvrdém) patře: p-á hláska přední, palatální, pal…

překopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) (co) 1. znovu zkopat, rozkopat: p. zahradu; p. a prohledat trosky do…

přeopatrný

příd. velmi, nadmíru opatrný: p-á hospodyně; přísl. přeopatrně: jednat p.

přikopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) (co) 1. kopáním přihrnout: p. zem ke stromku 2. ještě více nakopat:

psychopat

, -a m. (1. mn. -i, -ové) (psychopatka, -y ž.) kdo trpí psychopatií; psychopatie [-ty-], -e ž. (*-pa…

psychopatolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v psychopatologii; psychopatologie, -e ž. med. nauka o příč…

rozkopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) (co) 1. kopáním (ve význ. 1 a 3) rozdrobit, rozhrabat, rozbořit ap.:…

skopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. (co) kopáním motykou n. pod. nástrojem snížit n. zarovnat: s. bře…

slopat

ned. nář. (~; co) nemírně pít: (kdoví jestli) v hospodě neslope (A. Mrš.); slope kořalu (F. V. Jeř.)…

středopatrový

příd. k střední patro

širokopatní

příd. žel. mající patu širší než hlavu: š. kolejnice

tvrdopatrový

příd. jaz. řidč. t-é souhlásky předopatrové

ukopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. řidč. (co; čeho) kopáním oddělit: u. (země) kousek po kousku (Jah…

vkopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. řidč. (co) vpravit do země uvolněné kopáním (ve význ. 1): sloupy …

vykopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. (co) ke kopati 1; kopáním (motykou ap.) vyhloubit: v. příkop, stu…

vyslopat

(Pitt., Sek.), vyslopnout (A. Mrš.) dok. nář. (co) vypít

zadopatrový

příd. k zadní patro; jaz. artikulovaný na zadním (měkkém) patře: z-á hláska zadní, velární, velára (…

zakopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. (co) zakrýt něco uloženého do vykopané prohlubně: z. poklad, pení…

*zaopatřenec

, -nce m. chovanec v zaopatřovacím ústavě (Lum.)

zaopatření

, s. 1. hmotné zajištění: hledat z. ve výhodném sňatku; obětovat svému přesvědčení skvělé z.; prá…

zaopatřený

příd. takový, kt. byl zaopatřen (ve význ. 5): má ještě nezaopatřené děti o kt. se musí starat; v. té…

zaopatřiti

dok. (3. mn. -í) 1. (co, koho komu; co) opatřit 1, obstarat 2: z. někomu peníze, byt; sliboval, že m…

zaopatřovací

příd. sloužící, určený k zaopatřování: ústavy vychovávací a z. (dř.); z. plat (dř.); jiného významu …

*zaopatřovatel

, -e m. kdo něco zaopatřuje: z. nejpotřebnějších věcí (Něm.); z. míst (Právo l.)

zaopatřovati

ned. k zaopatřiti 1, 2, 5; opatřovat: z. někomu zaměstnání; z. si knihy; prací si z. peníze; – poněk…

zcopatělý

příd. řidč. hanl. takový, kt. zcopatěl, zpátečnický, zaostalý, copařský 2: náš cíl nemá nic společné…

zcopatět

dok. (3. mn. -ějí) řidč. hanl. stát se copařským (ve význ. 2), zpátečnickým; zaostat

zkopati

dok. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej) 1. (co) kopáním motykou n. podobným nástrojem zpracovat, zkypřit, up…

zoopatologie

, -e ž. patologie zabývající se živočichy; živočišná patologie

zopatrněti

[s-o- i zo-] dok. (3. mn. -ějí) poněk. kniž. stát se opatrným, opatrnějším: z. životními zkušenostmi…