osm [osm i osum], -i [osmi] čísl. zákl. označuje počet 8: vychodit o. tříd; je otevřeno od osmi hodin; vlak odjíždí v o. (hodin); před osmi dny; po osmi stech letech; osmkrát [osm- i osum-] čísl. nás. příslovečná: osmý [osmý] čísl. řad.: o-é dveře vpravo; začít o o-é (hodině) v osm hodin; dělat něco po o-é; za prvé,... za o-é (při výčtu); o. díl celku osmina; v. též poosmé, půlosm-; osmerý čísl. druh. (o jm. tvarech v. desaterý) jsoucí v osmi různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) osm: o-é jídlo; o-y kalhoty; o. papír; o-o mínění; zpodst. osmero, -a s. osm jednotlivin stejného druhu: o. tříd; osmeronásobný čísl. nás. osminásobný; přísl. -násobně, -násob, -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) osminásobek, osmina, -y ž. v. t., osminka, -y ž. v. t.: osma, -y ž. v. t., osmička, -y ž. v. t.