příbytek, -tku m. (6. mn. -tcích) 1. byt 1; obydlí 1: uzavírat se ve svém p-u; – lidské p-y †2. přírůstek 1: p. obyvatelstva (Rieger); expr. zdrob. příbyteček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)