připraviti dok. (3. mn. -í) 1. (co, koho; co, koho k čemu, nač) uvést do stavu vhodného k uskutečnění něčeho; přichystat 1, uchystat, nachystat 1: p. půdu k setí; p. rukopis k tisku, pro tisk; p. někoho na zprávu; být na všechno připraven; je připraven ke skoku; je připraven na cestu; mít připravenu odpověď; p. si věci; p. si projev; studenti byli dobře připraveni znali dobře zkušební látku 2. (co) jistým způsobem zpracovat; přichystat 2, upravit, udělat: p. něco k snědku; p. kapra načerno; p. řezanku pro dobytek; p. někomu horkou lázeň, zř. přen. způsobit tísnivou situaci; p. lék; dát si p. mast; p. lůžko; p. na stůl 3. kniž. (co komu; †koho k čemu) způsobit, učinit: p. někomu radost, zármutek ap.; připravil jí mnohou těžkou chvíli; p. porážku (Vanč.) 4. poněk. kniž. (koho oč) způsobit někomu ztrátu něčeho; zbavit (koho čeho): prudká rána připravila ho o vědomí; p. někoho o klid, o čas; p. o hrdlo (Svět.) usmrtit 5. (koho, co kam) uvést do něj. stavu, něj. okolností, zejm. nepříznivých, ap.; přivést 3: p. do kriminálu; připravil děvče do neštěstí (V. Mrš.) svedl ji, učinil ji těhotnou; tvoje vina připraví ji do hrobu (Šmil.) bude příčinou její smrti; poněk. zast. p. někoho ze světa (Prav., Z. Nej.) usmrtit; sprovodit; p. (čast. přivést) někoho na mizinu (Havl.); zast. nemohl nic p. se rtů (Tyl) dostat; p. kacíře k poslušnosti (Jir.) přivést, donutit; připraviti se dok. 1. vykonat přípravy; přichystat se, uchystat se: p. se ke zkoušce, na zkoušku; p. se na nejhorší 2. řidč. (oč) vlastní vinou něco ztratit, zbavit se něčeho: p. se o majetek, o něčí důvěru; ned. připravovati, p. se