padesát (†padesáte Pal., Něm.) čísl. zákl. označuje počet pěti desítek: p. osob; od p-i let; kniha o p-i stránkách; padesátkrát čísl. nás. příslovečná; padesátý čísl. řad.: v p-ém roce; oslava p-ch narozenin; p-á léta 19. stol.; p. díl celku padesátina; padesaterý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí v padesáti růz. druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) padesát: p-é šaty; upravovat maso p-m způsobem; zpodst. padesatero, -a s. padesát jednotlivin stejného druhu; padesateronásobný čísl. nás. padesátinásobný; přísl. -násobně; -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) padesátinásobek; padesátina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na padesát stejných dílů; padesátka, -y ž. v. t.