požádati dok. k žádati 1. (koho oč, řidč. zač, aby...; †koho, 2. p.) projevit k někomu žádost, prosbu o něco: p. o vodu, o pomoc; slušně p. poprosit, p. (ve schůzi) o slovo; p. (dívku) o ruku, požádali o (řidč. za) dovolení, aby směli odejít; p. o (za) přispění; požádal je, aby usedli zdvořile vyzval, vybídl; zast. požádal hostů svých do druhé komnaty (Jir.) 2. poněk. zast. (co, koho) vyslovit požadavek něčeho, projevit žádostivost něčeho; řidč. (koho, 4. p.) vyžádat si: požádal za chalupu 30 zlatých stříbra (Jir.); bude ti dávati, cokoli požádáš (Něm.); nepožádáš manželky bližního svého (bibl.); – p. za kmotra (Prav.); vrátil se s požádanými svědky (Jir.); aby pro něho požádali českou princeznu (Vanč.) vyžádali za manželku; ned. požadovati