skandium [-dy-], -ia s. chem. kovový prvek ze skupiny vzácných zemin, zn. Sc (nazv. podle lat. jm. Skandinávie Scandia)