Nalezeno 28 heslových statí.

astrometrie

, -e ž. měření poloh, pohybů a vzdáleností nebeských těles

austromarxismus

[-iz-], -mu m. polit. jedna z forem sociálně demokratického oportunistického reformismu, vzniklá na …

*bezestromý

, *bezestromový, *bezstromý, *bezstromový příd. jsoucí bez stromů: bezstromé pahorky (R. Svob.); b-á…

maëlstrom

v. malström

*pestromalba

, -y ž. (2. mn. -leb) barvitá malba (Mach.)

*podstromí

, s. místo pod stromem n. pod stromy: vyjít z p. na louku (Něm.); vyzrzlé jehličí hustě poseté v …

*podstromní

příd. jsoucí pod stromem, pod stromy: p. zelená jeskyně (Čap.-Ch.)

strom

, -u m. (6. j. -ě, -u) dřevina s kmenem, kt. se růz. způsobem větví (např. bříza, jabloň, smrk): lis…

stroma

[-ó-], -tu n. neskl. s. (z řec.) biol. základní pojivová složka tkáně

strombidlo

v. slonbidlo

stromečkovitý

příd. připomínající stromeček: s-é žilky; bot. s-á lodyžka; přísl. stromečkovitě: s. rozvětvené ži…

stromek

(řidč. a kniž. poněk. zast. strůmek Maj., Herrm.), -mku m. (6. mn. -mcích) 1. zdrob. k strom: ovocné…

stromkovitý

příd. 1. připomínající stromek, rozvětvený jako stromek: s-é komíny stromkové (stav.); bot. s-é chlu…

stromkový

příd. 1. k stromek: s-á školka; zahr. stromkovitý 2: s-é růže; s. rybíz 2. stromkovitý 1: stav. s-é …

stromnatý

příd. 1. poněk. zast. hojně porostlý stromy; stromovitý 3; bohatý na stromy: s-á rovina (Rais); – s.…

stromní

(†stromovní) příd. poněk. zast. k strom; stromový: s. velikáni (Šlej.); s-ovní školky (Havl.)

stromo-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova strom, a to 1. jako s jejím předmět…

stromoměr

, -u m. zahr., les. dendrometr

stromořadí

, s., poněk. zast. stromořad, -u m. (6. j. -u) (Krásn., Zey.) 1. cesta vroubená po obou stranách …

stromoví

, s. skupina stromů n. stromový porost vůbec; stromy: vzácné, ovocné s.; husté lesní s.; osázet m…

*stromovina

, -y ž. stromoví (Ner.)

stromovitý

příd. 1. připomínající strom: s. vzrůst rostlin; s-é kapradiny, přesličky; prvohorní s-é plavuně; za…

stromovka

, -y ž. (2. mn. -vek) řidč. sad, zahrada se stromy: překrásná s. (Jahn); S. Královská obora (v Praze…

stromovní

v. stromní

stromovnice

, -e ž. druh mšice cizopasící na listech stromů; zool. rod Drepanosiphon, Euceraphis aj.: s. javorov…

stromový

příd. k strom: s-á kůra, míza; s-é listí; s-á zeleň; zool. žijící na stromech: s. hlodavec, savec; u…

*stromstvo

, -a s. stromoví, stromy: údolí, kde s. ční jako sudlice a cepy (Hora)

*zástromí

, s. místo, prostor za stromem: vyjít ze z. na čistinu (Něm.)