základ, -u m. (6. j. -ě, -u) 1. zprav. mn. z-y nejspodnější část stavby uložená v zemi, spodek něj. zařízení, podklad něčeho (ve význ. 2): z-y budovy; betonové z-y; položit z-y; kopat z-y jámu pro ně; dům se otřásl v z-ech, vyhořel do z-ů; postavit zbořené budovy od z-u celé znovu; stát, spočívat na nejistých z-ech, přen. nebýt dobře promyšlen, odůvodněn, zajištěn; přen. měna na zlatém z-u; změnit, zvrátit něco od z-u, z-ů úplně, zcela; jeho moc byla otřesena v samých z-ech; vykořenit zlo do z-ů, do z-u; stav. plošné, hlubinné z-y; z. pilíře; tech. z. stroje, zařízení stavební konstrukce, na kt. jsou stroje, zařízení uloženy a upevněny; hut. z. vysoké pece železobetonový blok nesoucí váhu pece; sklář., ker. plocha, na kt. se dále zdobí 2. nejdůležitější, hlavní složka něčeho; báze 1, kořen 2; nejvlastnější rys, znak člověka; podstata 1: z-em knihovny jsou klasikové; z. národního hokejového družstva; – mravní z. člověka založení; je ve svém z-u dobrý; lidé jsou si v z-ě podobni; lékár. masťový z. hmota udílející masti požadovanou konzistenci; mat. z. mocniny mocněnec; z. desítkové soustavy číslo deset; jaz. slovní z., z. slova nejmenší, dále již slovotvorně nerozložitelná část slova, kt. je nositelem jeho základního významu 3. východisko, předpoklad něj. činnosti n. stavu; (věcný) podklad, podstata 2: přinesl si ze školy dobrý z. (pro studium); z-y matematiky; má solidní z-y ve svém řemesle; dostali do nové domácnosti určitý z. kapitál; antické umění se stalo z-em umění renesančního východiskem; politika, výroba založená na vědeckých z-ech; drobné chyby rostoucí z jednoho z-u pramene; odstranit z. všeho nedorozumění příčinu; ust. spoj. kniž. na z-ě něčeho se zřetelem k něčemu, s přihlédnutím k něčemu, podle něčeho: byl přijat na z-ě doporučení; na z-ě získaných zkušeností změnil metodu práce; jaz. z. výpovědi to, o čem se ve větě (výpovědi) něco říká, téma; škol. z-y výroby †4. založení (ve význ. 9): ke jménu kněžny Libuše pojí se domnělý z. města Prahy (Pal.) †5. zástava, záruka: na z. bude puštěn (ze zajetí) (Jir.); snažil se, aby dostal za svůj z. co nejvíce (Herrm.) †6. sázka 2: dává na z. vědro plzeňáka (Šmil.) 7. kožel. z-y základové jámy