značný příd. 1. nad běžnou míru velký co do rozměrů, počtu, množství ap.: z-á výška hory, délka silnice, hloubka moře; z. objem nádoby; stroj z-ch rozměrů; z-é množství návrhů; z-é procento nemocnosti; z. majetek; kniha vydaná ve z-ém nákladu; mít z-é vědomosti; prostudovat z-ou část odborné literatury; konstrukce mostu vystavená z-ému zatížení; zast. obličej z-ého nosu (Jir.) nápadně velkého 2. nad běžný způsob, běžnou míru se projevující; veliký 5, 6: z-é změny závažné, podstatné; z. úspěch významný, pronikavý; z-é nadání; z. zájem intenzívní; z-é pohnutí; těšit se z-é vážnosti; mít z. vliv silný; z-á ztráta citelná; z-ou měrou (přispět ke zdaru, úspěchu, vítězství ap.) hojnou, silně, pronikavě †3. patrný 1, zřejmý, zřetelný, očividný 1: viděl-li (učitel), že choroba je z-á (Něm.) †4. vynikající, významný 1, znamenitý: vojsko oblekem z-é (Jg.); končíme uvedením místa pro spisovatele nad jiné z-ějšího (Pal.) význačnějšího; přísl. k 1, 2 značně: z. menší, slabší, levnější mnohem; – z. citlivý, působivý velmi, velice, hodně; z. někoho ovlivnit; zasloužit se z. o úspěch