Příruční slovník jazyka českého (1935–1957)

Redakce: Oldřich Hujer, Emil Smetánka, Miloš Weingart, Bohuslav Havránek, Vladimír Šmilauer, Alois Získal

Pojednání o slovníku

Kartotéka lexikálního archivu (1911–1991)

Kartotéka novočeského lexikálního archivu (NLA) obsahuje excerpční materiál, na jehož základě vznikly všechny reprezentativní výkladové slovníky češtiny. Základní, tzv. 1. materiál archivu, sloužil jako východisko pro zpracování Příručního slovníku jazyka českého.

Sběr jazykových dat probíhal na základě promyšlených excerpčních pravidel (z r. 1911, 1917). Lístkové výpisky byly pořizovány zejména z umělecké literatury, ale i z literatury odborné, výběrově byly excerpovány noviny, časopisy a překladová literatura. Jako dolní hranice pro excerpci byl stanoven r. 1770, díky čemuž se podařilo zdokumentovat též češtinu z obrozeneckého období.

V průběhu let byly sbírky lexikálního materiálu postupně doplňovány v souladu s aktuálními úkoly pracoviště.

Pojednání o lexikálním archivu