předchozí Vokabulář 1550 následující

FORMVLAE MALE VALERE.

Petrus Conradus,

Recte ne uales? | Dobřeližť se vede? | Dobřeližť ſe wede? | Gehet es dir nit wol?

Non admodum. | Nedokonále podlé mé líbosti. | Nedokonále podlé mé lijboſti. | Nit gar nach meinem gefallen.

Rem mihi ſane quam155 acerbam narras, | Pravíš mi, což nerád slyším. | Prawijſs mi což nerád ſlyſſým. | Du ſagſt mir das ich nit gern hór.

155 tištěno se zkratkou

Quis te morbus habet? | Jakou máš nemoc? | Iakau máſs nemoc? | Was haſtu fúr ein kranckheyt?

Neſcio, et hoc laboro periculoſius. | Nevím, protož jest tim více nebezpečněji | Newijm / protož gest156 tim wjce nebezpečniegi | Ich waſz nit / darumb iſt es ſo uil deſierGefärlicher.

156 tištěno se zkratkou

Nullos ne conſuluiſti medicos? | Což si se neporadil s lékaři. | Což ſy ſe neporadil s lékaři. | Haſtu nit radt gehabt mit den ärtzten

Et quidem permultos. | V pravdě s mnohými. | W prawdie s mnohými. | Ja fúrwar mit157 vilen.

157 tisk chybně: mir

[E6v] Quid reſpondent? | Co praví? | Co prawij? | Was ſagen ſie?

In hoc conſentiunt omnes. | V tom se všickni srovnájí / | W tom ſe wſſyckni ſrownágij / | In dem kommen ſie all vber ain.

Me miſerum esſe. | Že jest zle se mnou. | Zie geſt zle ſe mnau. | Das es müh mit mir ſey.

Quantum temporis eſt. | Jak dávno jest? | Iak dáwno geſt? | Wie lang iſt es?

Quod te malum hoc corripuit. | Žes se rozstonal. | Zies ſe rozſtonal. | Da du kranck biſt worden?

Mihi quidem ſeculum videtur. | Zdá mi se, že již rok minul. | Zdá mi ſe že giž rok minul. | Mich dunckt es ſey wol ein jar hin.

Quod ægrotare cœpi. | Jak sem se rozstonal. | Iak ſem ſe rozſtonal. | Do ich kranck bin worden.

Vnde158 ſuſpicaris hoc malum159 eſſe collectum160? | Z čeho se domníváš, že ta nemoc přišla? | Z čeho ſe domnijwáſs že ta nemoc přiſſla? | Von wem mainſtu das diſe kranckheit ſey?

158 tištěno se zkratkou

159 tištěno se zkratkou

160 tištěno se zkratkou

Ex inedia. | Z chudoby. | Z chudoby. | Auſz armůt.

Quædam161 inedia. | Jaká jest to chudoba? | Iaká geſt to chudoba? | Was iſt es fúr ain armůt.

161 tisk chybně: Quæ dam

Quia non dabatur cibus. | Nedávali mi nic jísti. | [E7r] Nedáwali mi nic gijſti. | Man gab mir nichts zů eſſen.

Vide ne conciliaris mali. | Hleď, aby té nemoci neměl. | Hleď aby té nemocy nemiel. | Schaw das du diſe kranckheit nit habſt.

Ex potatione largiore. | Od velikého pití. | Od welikého pitij. | Von groſſen trincken.

Aut uenere parum moderata. | Nebo z neskrovného frejování. | Nebo z neſkrowného fregowánij. | Oder auſz von näſzlicher lieb.

Minime gentium. | Žádným obyčejem. | Ziádným obyčegem. | Mit nichten nit.

Accerſis ne medicum? | Nepovoláváš-liž lékaře? | Nepowoláwáſſliž Lékaře? | Rüffeſt nit einem artzt.

Timeo, ne citius morbum augeat, quam adimat. | Bojím se, že mi spíše nemoc rozmnoží nežli preč odejme. | Bogijm ſe že mi ſpijſſe nemoc rozmnožij nežli preč odegme. | Ich forcht er meer mir die kranckheyt162 ehe / dan das ers weck nimbt.

162 tisk chybně: krauckheyt

Diligendus eſt igitur cui tuto fidas | Sluší toho voliti, jemuž by se svěřiti bezpečně mohl. | Sluſſij toho woliti / gemužby ſe ſwieřiti bezpečnie mohl. | Man můſz einen erwólen dem ſicherlich zů trawen ſey.

Si moriendum eſt, malo ſemel mori. | Jestli mám umříti, raději jednou umru. | Geſtli mám vmřijti radiegi gednau vmru | So ich dann ſterben163 můſz / will ich lieber ain mol ſterben.

163 tištěno se zkratkou

[E7v] Quam tot pharmacis excarnificatus. | Nežli bych se s toliko počištěnim měl trápiti. | Nežlibych ſe s toliko počiſſtienim164 miel trápiti | Dann165 mit ſouil purgació gemartert werden

164 tištěno se zkratkou

165 tištěno se zkratkou

Alij morbo leuati ſunt. | Někteříť sou k zdraví přišli. | Niekteřijť ſau k zdrawij přiſſli. | Etlich ſeind geſund worden166.

166 tisk chybně: worder

Nuncupatis alicui diuo uotis? | Když se někdy některému svatému slíbili. | Když ſe niekdy niekterému ſwatému ſljbili | Wann167 ſy ſich etwan168 einem169 heyligen170 haben171 ver haiſlen172

167 tištěno se zkratkou

168 tištěno se zkratkou

169 tištěno se zkratkou

170 tištěno se zkratkou

171 tištěno se zkratkou

172 tištěno se zkratkou

At ego cum diuis non paciſcor. | Ale já s svatými žádného závazku nečiním. | Ale yá s ſwatými žádného záwazku nečiním173. | Aber ich mach mit den heyligen kein verpúndtnuſz.

173 tištěno se zkratkou

Tu vel a Chriſto, cui fidis, pete ſanitatis beneficium. | Ale ty žádej od Krista, v něhož věříš, svého uzdravení. | Ale ty žádeg od Kryſta / w niehož wieřijſs / swého vzdrawenij. | Beger du aber von Chriſto in wólchen du glaubſt dein geſundtheyt.

At ego, an beneficium ſit neſcio. | Jestli takové žádaní dobré, toho já nevim. | Geſtli takowé žádanij dobré / toho yá newim174 | Ob ſolch begern güt ſey / waiſz ich nit.

174 tištěno se zkratkou

An non175 beneficium eſt, liberari morbo? | Zdaliž to není dobrodiní, zdravým učiněnému býti? | Zdaliž to nenij dobrodinij / zdrawým včinienému býti? | Iſt es dann176 nit ein gůtthast / geſund werden

175 tištěno se zkratkou

176 tištěno se zkratkou

Non nunquam mori fœlicius eſt. | Bývá častokrát lépe umříti. | Býwá čaſtokrát lépe vmřijti. | Es iſt zů zeitten beſſer ſterben.