předchozí Vokabulář 1550 následující

Vocabula cognationis

Jména příbuzného přátelství | Gména přijbuzného Přátelſtwij

Namen der verwanten freundtſchafft

Cognatus | Přibuzný | Przibuzný | Verwanter

Pater | Otec | Otec | Vater

Conſanguineus | Krevní přítel | Krewnij přijtel | Blůtfreundt

[C2r] Parentes | Rodičové | Rodičowé | Eltern

Mater | Matka | Matka | Můtter

Filius | Syn | Syn | Son

Filia | Dcera | Dcera | Tochter

Auus | Děd | Died | Grosvater

Auia | Bába | Bába | Gros můter

Nepos | Vnuk | Wnuk | Enenckel

Neptis | Vnučátko | Wnučátko | Enencklein

Frater | Bratr | Bratr | Brůder

Soror | Sestra | Seſtra75 | Schweſter

75 tisk chybně: Setra

Conſobrini | Sestřenci | Seſtřency | Geſchwiſterkinder

Gemini | Bliženci | Bližency | Zwilling

Vitricus | Otčim | Otčim | Stiff vater

Nouerca | Macocha | Macocha | Stiff můter

Priuignus | Pastorek | Paſtorek | Stieff ſon

Priuigna | Pastorkyně | Paſtorkynie | Stiff tochter

Nothus | Pankhart | Pankhart | Banckhart

Heres | Dědic | Diedic | Erbe

Sponſus | Ženich | Zienich | Breutigam

Sponſa | Nevěsta | Newieſta | Braut

Procus | Frejíř | Fregijř | Půler

Viduus | Vdovec | Wdowec | Witiber

Vidua | Vdova | Wdowa | Witib

Maritus | Manžel | Manžel | Eeman

Vxor | Manželka | Manželka | Eeweyb

Coniunx | Idem |

Orphanus | Sirotek | Syrotek | Wayſz

Puerpera | Šestinedělka | Sſeſtinedielka | Kindlpeterin

Nutrix | Chůva | Chůwa | Seugamme76

76 snad místo Suegamme

Obſtetrix | Bába | Bába | Hebamme

Infans | Nemluvňátko | Nemluwňátko | Jungkind

Cunabula | Kolébka | Kolébka77 | Wiegen

77 tisk chybně: Kolebka

Crepundia | Dětinská ozdoba | Dietinſká ozdoba | Kinder zier

Faſcia | Povijadla | Powigadla | Wigenpandt

[C2v] Linteum | Plína | Plijna | Windel

Affinis | Švagr | Sſwagr | Schwager

Gener | Zeť | Zeť | Eyden

Socer | Test | Teſt | Schweher

Socrus | Svegruše | Swegruſſe | Schwider

Nurus filij mei vxor | Nevěsta | Newieſta | Schnůr