předchozí Vokabulář 1550 následující

Morborum Nomina

Jména nemocí | Gména Nemocý

Namen der Kranckheiten.

Morbus | Nemoc | Nemoc | Kranckheiten103

103 tištěno se zkratkou

Alopecia | Lezení vlasuo | Lezenij wlaſuo | Har ſchlechtig

Angina | Hrdelní bolest | Hrdelnij boleſt | Halſ wee

Synanche uel Glandula | Idem |

Aſthma | Dýchavičnost | Dýchawičnoſt104 | Hartkeychung

104 tisk chybně: Dychawičnoſt

Anthrax | Svatého Antonína oheň | Swatého Antonijna oheň | Sant Antoni fewr

Carbunculus et Sacer ignis | Idem |

Apoplexia | Celý šlak | Celý ſſlak | Gantzen ſchlag

Hemiplexia | Puol šlaku | Puol ſſlaku | Halber ſchlag

Aurico uel Ictericia | Žloutenice | Žlautenice105 | Gelſucht

105 tisk chybně: Zlautenice

Calculus | Kámen | Kámen | Stein

Apoſtema | Každý pryskýř | Každý pryſkýř | Jetlich geſwer

[D1r] Carcinoma | Rak | Rak | Krebſz

Colica paſſio | Střevní bolest | Střewnij boleſt | Das grimmen

Catarrhus La. Diſtillatio | Ryma | Ryma | Schnupff

Cephalea | Bolest hlavy | Boleſt hlawy | Haubtwee

Chiragra | Dna v rukou | Dna w rukau | Ziperlein in hendt

Clauus | Kuří oko | Kuřij oko | Hüner aug

Comicialis morbus | Padúcí nemoc | Padúcý106 nemoc | Fallende ſucht / ſiechtum.

106 tisk chybně: Paducý

Hercules et Sacer | Idem |

Deliquium | Mdloba | Mdloba | Omnacht

Delirium | Omámení | Omámenij | Wanwitz

Diſſenteria | Červená nemoc | Cžerwená ne. | Rotteruer

Diſpepſia | Nezažitost | Nezažitoſt | Vndewung

Stranguria | Řezavka | Ržezawka | Harmwindt

Diſpnaea | Dušnost | Duſſnoſt | Tempffigkeit

Elephantiaſis | Malomocnost | Malomocnoſt | Auſzſetzigkeit

Febris | Zimnice | Zymnice | Fieber

Enterocele uel Harnia | Pruotrž | Pruotrž | Bruch

Gangrena | Shnilé maso | Shnilé masſo | Faul fleiſch

Grauedo | Těžkost | Tiežkoſt | Schwäre

Hircus | Podpaždní smrad | Podpaždnij ſmrad | Vchſenſtanck107

107 tištěno se zkratkou

Olet Hircum | Smrdí prkem | Smrdij prkem | Ehr ſtinckt als eynpok

Hidrops | Vodnotedlnost | Wodnotedlnoſt | Vaſſerſucht

Ileos | Střevní dna | Střewnij dna | Darmgicht

Intertrigo | Vlk | Wlk | Wolff

Mentagra | Píhy | Pijhy | Sprekln

Lippitudo | Voční flus | Wočnij flus | Augenflus

Lumbago | Bolest ledví | Boleſt ledwij | Leden wee

Lienteria | Stračka | Stračka | Das auſzlauffen

Mariſca | Fík | Fijk | Feygwartz

Morbus gallicus | Francouzi | Francauzy | Frantzoſen

Nephritis | Bolení ledvin | Bolenij ledwin | Niernwee

Parotis | Ušní nečistota | Vſſnij nečiſtota | Orenbutzel

Polippus | Nečistota v nosu | Nečiſtota w noſu | Naſen butz

Peſtis et peſtilencia108 | Hlíza | Hlijza | Peſtilentz

108 tisk chybně: peilſtencia

[D1v] Phlegma uel Pituita | Vozhřivka | Wozhřiwka | Rotzigkeyt

Phrenetis | Pomíjení rozumu | Pomijgenij rozumu | Taub ſucht

Phtiſis lat. Tabes | Suchotiny | Suchotiny | Schwindſucht

Prurigo | Svrab | Swrab | Kretz

Puſtula | Všeliká neštovice | Wſſeliká neſſtowice | Jetlich blatr

Rime uel Ragades | Rozsedliny | Rozſedliny | Schrunden

Raucedo109 | Zadíraní řeči | Zadijranij řeči | Heyſerrig

109 tisk chybně: Raudico

Scabies | Prašivost | Praſſywoſt | Grindig

Surditas | Hluchota | Hluchota | Taubheyt

Spaſmus | Křeč | Křeč | Krampff

Struma | Vole | Wole | Kropff

Tuſſis | Kašel | Kaſſel | Hůſte

Vari uel varioli | Dětinské neštovice | Dietinſké neſſtowice | Kinds blatrn

Verruca | Bradavice | Bradawice | Wartz

Vertigo | Závrat | Záwrat | Schwindl

Vomica uel pus | Neštovice | Neſſtowice | Blatter

Vlcus | Všeliký nežit | Wſſeliký nežit | Jetlich geſchwer

Medicus | Lékař | Lékař | Artzt

Pharmacum | Lékařství | Lékařſtwij | Artzney

Cataplaſma | Flastr | Flaſtr | Pflaſter

Ceratum | Tvrdící flastr | Twrdijcý flaſtr | Hart flaſter

Malagma | Měkčící flastr | Miekčijcý flaſtr | Weich pflaſter

Enchriſa110 | Mast | Maſt | Salb

110 „ſ“ špatně čitelné

Cathartica | Počištění | Počiſſtienij | Purgatz

Catapotia | Pilule | Pilule | Pillula