předchozí Vokabulář latinský a český následující

Numerorum Ordo.

Pořádek Počtů.


Unus, a, um.Gedna
Duo, ae, o.Dwě
Tres, triaTři
Quatuor Čtyry
Quinque Pět
Sex Sſeſt
Septem Sedm
Octo Oſm
Novem Dewět
Decem Deſet
Undecim Gedenáct
Duodecim Dwanáct
Tredecim Třináct
Quatuordecim Čtrnáct
Quindecim Patnáct
F10v (136) SexdecimSſeſtnáct
Septemdecim Sedmnáct
Octodecim Oſmnáct
Novemdecim Dewatenáct
Viginti Dwacet
Triginta Třidcet
Quadraginta Cžtyrydcet
Quinquaginta Padeſát
Sexaginta Sſedeſát
Septuaginta Sedmdeſát
Octoginta Oſmdeſát
Nonaginta Dewadeſát
Centum. Sto
Ducenti, ae, a.Dwě ſtě
Trecenti, ae, a.Tři ſta
Quadrigenti, ae, a.Čtyry ſta
Quingenti, ae, a.Pět ſet
Sexcenti, ae, a.Šeſt ſet
Septingenti, ae, a.Sedm ſet
Octigenti, ae, a.Oſm ſet
Nongenti, ae, a.Dewět ſet
Mille. Tiſýc.