Vocabularium Latino-Bohemicum pro usu scholarum nunc denuo diligenter & accurate editum. – Vokabulář latinský a český, nyní vnově spravený a rozšiřený. Praha 1704.

Předmluva

Edice © Alena M. Černá, Barbora Hanzová

Verze: 6. 10. 2008

___________________________________________________________________________

Vocabularium Latino-Bohemicum Pro uſu Scholarum nunc denuo diligenter & accurate editum. Wokabulář Latinſký a Čeſký / nynj w nowě ſprawený a rozſſyřený. Pragae Typis Adalberti Georgij Konias. Anno 1704.
De Deo, coelo & temporibus. O Bohu / Nebi / a Čaſech.
De Homine O Cžlowěku.
Interiora Membra Hominis. O wnitřnjch Audech Cžlowěka.
Morborum quorundam nomina. Některých Nemocy (chyba tisku, má být: Nemocý) Gména.
Quaedam aetatis vocabula. Některá Wěku Gména.
Corporis Affectiones & Vitia. O Spůſobu Těla a nedoſtatcých.
De Aquis & Piſcibus. O Wodách a Rybách.
De Terra. O Zemi.
De Rebus in Urbe. O Wěcech potřebných w Měſtě.
In Domo. O Potřebách w Domě.
In Hypocauſto. O Potřebách w Swětnicy.
In Menſa. O Potřebách priſluſſegjcých k Stolu.
In Cubiculo. O potřebných wěcech w Pokogj (chyba tisku, má být: Pokogi).
In Culina. O Wěcech Potřebných w Kuchyni.
In Cella. O potřebných Wěcech w Sklepě.
In Schola. O potřebách Sſkolnjch.
In Templo. O Wěcech Koſtelnjch.
In Balneo. O wěcech Lázni přiſlušegjcých.
In Equili. O Wěcech potřebných w Marſſtali.
In Villa. O Potřebách ke Dworu náležegjcých.
Aves Domeſticae. O Ptácých Domácých.
Inſtrumenta Ruſtica. O Potřebách Hoſpodářſkých.
De Frumentis. O Wſſeligakém Obilj.
In Horto. O wěcech w Zahradách ſe nacházegjcých.
De Fructibus. O wſſeligakém Owotcy.
Herbae Hortenſes. O Bylinách Zahradnjch.
Herbae Campeſtres & Sylveſtres. O Bylinách Polnjch a Leſnjch.
De infectis & Vermibus. O Žjžalách / Zeměplazých / a Cžerwjch.
De Vinea. O Winičných wěcech.
Operae in vinearum cultura. O Potřebách k Prácy Winičné.
In Sylva. O wěcech w Leſe ſe nacházegjcých.
De Avibus Sylveſtribus. O Ptácých Leſnjch.
De Feris Sylveſtribus. O Zwěři / a Žiwotčichu Leſnjm.
Nomina quarundam Dignitatum, Functionum et Opiſiciorum.
De Bello & armis militaribus. O Wálce / a Pořebách (chyba tisku, má být: Potřebách) Wogenſkých.
De Operarijs. O Dělnicých a Nádennicých.
Circa Metalla. O Ržemeſlnicých / kteřj ſe s Kowy objragj.
Circa Ligna. O Remeſlnicých, kterj ſe s Dřjwým objragj.
Circa Veſtitum. O Ržemeſlnicých / kteřj ſe s wſſeligakým Oděwem objragj.
Circa Obſonatoria. O Řemeſlnicých / kteřj Potrawy Lidſkému žiwotu potřebné připrawugj.
Circa varia utenſilia. O rozličných potřebných Řemeſljch.
De Ponderibus. O Wáhách.
Circa Monetam. O Mincy.
Circa Artes. O Swobodném Vměnj / též k němu náležegicých Potřebách.
De Coloribus. O Barwách.
Circa Muſicam. O Hudbě aneb Muzyce.
Infamia Nomina. Hanliwá Gména.
Cognationis, affinitatiſque vocabula O wſſeligakém přirozeném Přátelſtwj.
Habituum animi & corporis nomina. Gména o ſpůſobu Myſli a Těla.
Numerorum Ordo. Pořádek Počtů.
Numerandi Adverbia.
CAPITA RERUM Que in hoc libello tractantur.