předchozí Slovník řeči česke následující

[428] Förderſt nothwendige Zeitwörter

A

Abbrechen. Zlomugi, zlomjm.

Abbrennen. Zhorjm, opařugi, opařjm.

[429] Abfallen. Odpadám, zpadám. Odpadnu, zpadnu.

in Abfall gerathen. Hynu, zacházým.

Abbrocken. Zčeſám, ztrhnu.

Abjagen. Odhánjm, odeženu.

Abhalten. Zdržugi, zdržjm.

Ablaſſen, nachlaſſen. Zpouſſtjm, zpuſtjm. popuſſtjm, popuſtjm.

Ab-hinunter laſſen. Zſpouſſtjm, zſpuſtjm.

Ablaſſen Wein, Bier. Ztácjm, ztocjm.

Abmahlen. Wyobrazugi, wyobrazým.

Abnagen. Zhryzám, zhryzu.

Abrathen. Zrazugi, zradjm.

Abprügeln.54 Speru, wzmlátjm.

54 Tisk chybně: Abprüglen

Abſchiednehmen. loučjm ſe, rozloučjm ſe.

Abfertigen. Odbywám, odbidu.

ſich Abneigen. Odchylugi ſe, odchiljm ſe.

Abſchneiden. Odřezáwám, odřezám, zkrogjm.

Abſchlagen. Odpirám, odepřu.

Abſchlagen. Zſrážjm, zſrazým.

Abnehmen, ſpühren. Znamenám, zſeznám.

Ab-wegnehmen. Odgjmám, odegmu.

Ab-herunternehmen. Zſgjmám, zſegmu.

Abnehmen, ungeſund. Chřadnu.

Ableinen. Odhádám, odwladnu.

Ablegen. Zkladám, zſložjm.

Abſtrafen. Kárám, treſtám, potreſtám.

abbitten. Odproſugi, odproſým.

[430] Abſöndern. Odmjſým, odwzlaſſſtim.

Achten. Dbám.

Achthaben. Pozorugi.

Achten ſchätzen. Wázjm.

Annehmen. Prigjmám, prigmu.

ſich Annehmen. Zgjmám ſe, ugmu ſe.

Anlähnen. Oklánjm, oklanu.

ſich anlähnen. Oklánjm ſe, oklanu ſe.

Anverleiten. Náwádjm, nawedu.

Anſtehen. Pozaſtawugi ſe.

Antreiben, anſtrengen. Dohánjm, doženu.

Anweiſen. Ponavkazugi, Ponavkázi.

Anwenden. Wynakládám, wynalozjm.

Anſpritzen. Poſtrjkám, poſtrjknu.

Anſchlaggeben oder einſchlaggeben. Nárazdáwám, dám.

Sich anlaſſen. Chápám ſe.

Anbrechen. Nalomugi, nalomjm.

Andenken. Pamatugi.

Anbeten. omodljwám, omodljm.

Arbeiten. Pracugi.

Aergern ſich. Hňewám ſe, zlobjm ſe.

Aufſtehen. Wztáwám, wztanu.

Aufmachen. Odwjrám, odewřu.

Aufperren. Odmikám, odemknu.

Aufwecken. Probuzugi, probudjm.

aufbrechen. Wzlomugi, wzlomjm.

aufheben. Wzwedám, wzwednu, wzdwjhnu.

Aufheben, verwahren. Schowáwám, ſchowám.

[431] Ackern. Oram, wzorám.

Ausgreinen. Plýſnjm, wýpljſnjm.

Auslangen. Poſtačugi, poſtačjm.

Ausbreiten. Rozſſjřugi, rozſſjrjm.

Ausfordern. Wybjzým, wybidnu.

Ausruffen. wywoláwám, wywolám.

Ausſchreiten. Wykročjm.

Ausſchreyen. Wykrikugi, wykricjm.

Auslaſſen. Wynecháwám, wynechám.

Aus-laſſen, hinauslaſſen. Wypuſtjm.

Ausreden. Wymlouwám, wymluwjm.

Ausbringen. Wymahám, wymohu.

Auswinden. Wymekám, wymknu, wyderu.

Ausjagen. Wyhánjm, wyženu.

Auswerfen. Wyhazugi, wyházým, wyhodjm.

Ausſchwätzen. wyſťebetám, wyſplechtám.

Ausziehen. Wytahugi, wytáhnu.

ſich auskleiden. Zwlekám, zwleknu ſe.

Schuh, od. itrumpf ausziehen. Zuwám, zugi.

Ausziehen, aus der Wohnung. Zťehugi ſe, wyzťehugi ſe.

Ausbeſſern. Oprawugi, oprawjm.

Ausbitten. Wyproſugi, wyproſym, wyžádám.

Ausfahren. Wygedám, wygedu.

Ausgehen. Wycházym, wygdu.

Ausgeben. Wydáwam, wydám.

Ausſchlafen. Wyſpjm ſe.

Ausweichen. Wyhybám je, wyhnu ſe.

[432] Ausſchlagen. Wyrázjm, wyrazym.

Auszahlen. Wyplácym, wyplatjm.

ſich Aufhalten. wzdržugi ſe, wzdrzjm ſe.

Auslachen. wyſmjwám, wyſmegi ſe.

Aufhalten jemand. Zadržugi, zadržjm55.

55 Tisk chybně: zadřzjm

Aufhalten bey ſich. Přechowáwám.

Anſtehen um etwas. Zſtogjm o ňeco.

Anſtehen, dringen auf etwas. Naſtupugi.

Wohl Anſtehen. Swěcj.

Wohlanſchlagen. Proſpěwá, proſpěge.

Aufkommen. Wznikám ſe, wzniknu ſe, wywáznu.

Auferlegen, auftragen. Wznáſſjm, wzneſu.

Antreffen. Napadám, napadnu, dopadnu.

Anfahren jemanden. Obořugi ſe, oborim ſe.

Aufdehnen. Natahugi, natáhnu.

Athmen. Dechám, dechnu.

Anzünden. Zapalugi, zapáljm.

Licht anzünden. Rozſwjcugi, rozſwjtjm.

das Abſehen. Směr, oučel, zor.

Ablöſung. Zſtřed.

die Abſage. Odpor, odřek, odřkot.

Ausflucht. Weykluz.

Raths Abſchied. Rozhod.

das Anſehn, Reſpeck. Wzhled.

Anſehen, Schein. Pohled.

Anſtand. Pozaſtaw.

Anweiſung. Poukaz.

Anſchaffung. Nakáz, nakázli.

Anſteckung.56 Nákaz.

56 Tisk chybně: Auſteckung

[433] Austheilung. Rozwrh.

das Anbegehren. Požádáni.

Ausſtaffirung. Weyprawa.

Augenmaaß. Zro.

Vernunftsmaaß. Powah.

Art. Spuſobli, dobli.

Auflage. Vkol, vloha.

Anſtoß, Anrenner. Drkoun.

Ausſchuß. Weymět, weymjs, weyſtřed.

Auswahl. Weybor.

Aberwitz. Titwor, titwornoſt.

Auskunft, Vortheil. Proſpěch.

Ausweis. Weykaz.

Ausſchluß. Weyhrada.

Ausnahm. Weygjmka.

das Aufkommen. Wznik.

Anſtrengung, antrieb. Dúhon, donut.