Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Werfen – Wermuth-

Werfen, v. irr. a. du wirfſt, ich warf, ich wärfe, geworfen, hoditi, wrcy; bis hin werfen, dohoditi; zu Ende, doházeti; von ſich, odhoditi; mehrmahl, házeti; einen Stein in das Waſſer, kámen hoditi do wody; Bomben, půmy házeti; einen Stein nach Jemanden, kámen po někom hoditi, lučiti; mehrmahl, chrleti; Jemanden mit Koth, mit Steinen, házeti po někom blátem, kamenjm; ſich mit Schnee, házeti po ſobě ſněhem; mit Steinen zu Tode, vházeti kamenjm. b) fig. Jemanden zu Boden, hoditi, meyknauti, praſſtiti, mrſſtiti, dáti někým o zem; über den Haufen, překotiti někoho; ſich auf das Bett, wrcy, hoditi ſebau na poſtel; einen Staat, zemſké řjzenj zwrátiti, zwrub na ljc obrátiti; Jemanden über den Tölpel, podſkočiti, opentliti, oſſáliti někoho; Staub in die Augen, někomu oči zaſlepiti, zapleſſtiti. 2) padnauti; ſich vor Jemanden auf die Knie, ſich ihm zu Füßen, před někým na kolena, někomu k nohám padnauti; ſich Jemanden um den Hals, padnauti někomu okolo krku; ſich einem in die Arme, padnauti někomu do náručj; fig. k někomu ſe wrcy, autočiſſtě wzýti. 3) wrcy; von Schafe, bahniti ſe, obahniti ſe; von Schweine, praſyti ſe, opraſyti ſe; von Katzen, kotiti ſe, okotiti ſe; von Hunden, ſſtěniti ſe, oſſtěniti ſe, von Kühen, teliti ſe, oteliti ſe; von Stutten, hřebiti ſe, ohřebiti ſe. 4) In das Gefängniß, do žaláře vwrhnauti, dáti, wſaditi; Blick auf jemand, okem na někoho mrſſtiti; die Augen auf etwas, 428 očima po něčem házeti; die Schuld auf Jemanden, winu na někoho cpáti, ſkládati, sčjtati; Haß auf Jemanden, zanewražiti na někoho; Zorn, rozhněwati ſe na někoho; Liebe, zamilowati ſy někoho; einem etwas in den Hals, in den Bart, někomu něco w oči wyteykati, 5) odpáčiti ſe, bortiti ſe; die Thür wirft ſich, dwéře ſe páčj; auwěřiti ſe, bortiti ſe; das Bret wirft ſich, prkno ſe bortj, auwěřj. 6) Die Naſe in die Höhe, fňukati, noſem házeti.

Werft, n. loděnice. 2) oſnowa.

Werftbruch, m. kaz.

Werfte, f. wrba. 2) rokytj, Salix capraea Lin.

Werfte, f. ſtogacý řeſſeto, žeybrowačka.

Werftenhänge, f. ſſtrek.

Werftweide, f. rokytj.

Werfzeug, m. náſtrog k házenj, totach, ſamoſtřjl.

Werg, Werk, n. kaudel, stupa; die Heide, das Mittelwerk, pačjſky, pl. f.

Werk, n. ſkutek, opus; gute Werke verrichten, dobré ſkutky činiti; Werke Gottes, ſkutky Božj; etwas ins Werk stellen, něco w ſkutek vweſti. 2) djlo; das Werk einſtellen, djlo zaſtawiti; es iſt ſchon im Werke, giž ge to w prácy; die Hand ans Werk legen, ruku k djlu, k prácy přiložiti, přičiniti; zum Werke ſchreiten, gehen, k djlu přikročiti; Complimente ſind mein Werk nicht, poklony negſau má wěc; gelehrtes Werk, včené djlo; das Werk vollenden, djlo dokonati, dodělati. 3) ſtrog; das ganze Werk ſteht auf Pfählen, celý ſtrog ſtogj na koljch; das Werk in der Uhr, ſtrog w hodinách. 4) ſſance, waly. 5) Viel Werks aus etwas machen, mnoho cáru, hluku pro něco, z něčeho nadělati; dim. das Werkchen, ſkuteček, djlko, pracyčka, ſtrogek, ſtrůgek.

Werkbank, f. werpánek.

Werkbiene, f. dělná wčela.

Werkbret, n. kragecý prkno.

Werkbütte, f. papjrnická putna.

Werkeiſen, n. der Schmiede, ſtruh.

Werkeltag, m. S. Werktag.

Werken, adj. kaudelný; werkenes Garn, přjze kaudelná, wochličkowá, z kaudele.

Werkgarn, n. kaudelná, pačeſná přjze.

Werkhaus, n. dělnj dům, djlna.

Werkheilig, adj. powrchně ſwatý.

Werkheiligkeit, f. powrchnj ſwatoſt.

Werkholz, n. ſtawěcý dřjwj.

Werkleinwand, f. kaudelné, z kaudele plátno.

Werkleute, pl. dělnjcy.

Werklich, adj. řemeſlný. 2) podiwný, důwodný.

Werklos, adj. bezſkutečný.

Werkloſigkeit, f. bezſkutečnoſt.

Werkmann, n. dělnjk.

Werkmeiſter, m. der erſte Geſell, ſtarowerſſtatnjk.

Werkmeſſer, n. kneyp.

Werkruthe, f. růl. 2) látro.

Werkſatz, m. wazba.

Werkſchuh, m. bey den Zimmerleuten, ſtřewjc, noha.

Werkſilber, m. rudnj ſtřjbro. 2) ſtřjbro ze ſtarých nádobj.

Werkſtat, f. Wärkſtätte Werkſtätte , f. djlna, djlnice; der Schneider, kreyčowna.

Werkſtellig, adv. etwas machen, něco w ſkutek vweſti.

Werkſtück, n. ſſtukowý kámen, ſſtukowj, Coll.

Werkſtuhl, m. knotnj ſtůl.

Werktag, m. wſſednj den, wſſedeněk.

Werkthätig, adj. ſkutečný, ſkutkem dokázaný.

Werktiſch, m. ſtůl k djlu.

Werkverſtändig, adj. w djle zběhlý, ſe znagjcý.

Werkzeug, n. náſtrog, instrumentum.

Wermuth, m. pelyněk, peluněk, peluň, f. Absinthium Lin.

Wermuth-, pelyňkowý; der Wermuthwein, pelyňkowé wjno.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání