Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Falſch – Farr

Falſch, adj. faleſſný, neprawý, křiwý, falſus. Ein falſcher Spieler, podwodný hráč; ein falſcher Weg, neprawá, bludná 195 ceſta. Falſcher Eid, křiwá přjſaha, falſches Zeugniß, křiwé ſwědectwj; falſche Götter, lžiwj, neprawdiwj, ſmyſſlenj bohowé. Es iſt falſch, geſt lež, nenj prawda. Adv. faleſſně, nepráwě, lžiwě; falſch ſchwören, křiwě přiſahati. Das Falſch, faleš; in welchem kein Falſch iſt, w němžto lſti nenj, Joh. 1, 47.

Fälſchen, v. a. zfalſſowati, falſſowati, ſ. verfälſchen. Die Fälſchung, falſſowánj.

Fälſcher, m. faleſſnjk, falſſownjk, ſ. Verfälſcher.

Falſchheit, f. faleš; lež, neprawda. 2) podwod, leſt, oſſemetnoſt.

Fälſchlich, adj. neprawý, lžiwý, podwodný, ſ. Falſch.

Falte, f. fald, plica, dim. das Fältchen, Fältlein, faldjček. 2) in der Haut, wráſka, ruga.

Falten, v. a. faldowati, nabjrati, ſložiti, zakládati, karbowati, plicare. 2) Die Stirn, čelo krčiti, ſwraſſtiti, ſwraſkati, corrugare. 3) Die Hände, ruce ſepnauti, ſpjnati; mit gefaltenen Händen, ſpiatýma rukama. Das Falten, faldowánj, nabjránj.

Faltenmagen, m. Blättermagen, knjhy, pl.

Falter, m. moteyl, papilio.

Faltig, adj. faldowitý, řáſný.

Falz, f. tok, ſ. Balz.

Falz, m. falc, falcowá deſka. 2) auch die Falze, an den Säulen, ſtria, prutowánj, pruhowina, žlábek.

Falz-, falcownj, k falcowánj: das Falzbein, der Falzhobel, koſt, hobljk k falcowánj; das Falzholz, falcownj dřewo.

Falzeiſen, n. Falzmeſſer, bey den Gerbern, falc, poſtrauhacý nůž.

Falzziegel, m. hákowá cyhla.

Falzen, v. n. tokowati, ſ. Balzen.

Falzen, v. a. falcowati, ſpogiti, ſkládati, 2) pruhowati, prutowati. 3) bey den Gerbern, na ruby poſtrauhati.

Familie, f. rod, rodina, familia. 2) djtky, wie ſtark iſt die Familie, gak mnoho djtek magj. 3) Kinder und das Geſinde, čeleď.

Fang, m. low, chytánj, lapánj. 2) Fänge, der Thiere, zuby, pazaury. 3) einem Wilde den Fang geben, zwěř oſſtjpem zabiti, probodnauti.

Fangeball, m. mjč, sl. lopta, pila.

Fangeiſen, n. lowecký oſſtjp, venabulum.

Fangen, v. a. du fängſt, ich fing, habe gefangen, gjti, fut. gmu, gjmati, mor. chmatnauti, capere. 2) gefangen nehmen, zagjti, zagjmati. 3) Fiſche, Vögel , ryby, ptáky chytati, chytiti, lapati, polapiti. Fig. jemanden, někoho lapiti, durch Schönheit, kráſau pogjti. 4) Einen Hirſch, gelena zabiti. 4) Feuer fangen, oheň chytiti; fig. zapáliti ſe , rozzlobiti ſe.

Fangzahn, m. ſſpičatý zub; Fangzähne, kly.

Fantaſie, f. fantazye, phantaſia.

Fantaſiren, v. n. fantazyrowati.

Farbe, f. barwa, color. 2) die geſunde Geſichtsfarbe, ol. pleť, f. 3) barewna.

Farbehaus, n. barewna, barwjrna.

Färbeholz, n. barewné dřewo.

Färbekeſſel, m. barewný, barwjřſký kotel.

Farbekunſt, f. barewnictwj.

Färben, v. a. barwiti, tingere, blau, ſchwarz, na modro, na černo barwiti. 2) rec. Die Zwetſchen Zwetſchken färben ſich, ſſweſtky ſe zapalugj. 3) neut. ljnati. Das Färben, barwenj. Gefärbt, fig. ljčený, faleſſný.

Färber, m. barwjř, barewnjk, tinctor.

Färberbaum, m. ſumach, rhus coriaria, L.

Färberblume, f. Färbepfriemen, Janofjt k barwenj, geniſta tinctoria.

Farberde: , f. hljnka.

Färberey, f. barwjřſtwj. 2) barewna.

Färberkraut, n. wolowý gazyk čerwený, anchuſa tinctoria.

Färberröthe, f. Krapp, mařena, rubia tinctorum.

Färberſcharte, f. ſrpek, gelenj traňk, ſerratula tinctoria.

Farbig, adj. barewný, adv. —ně.

Farnkraut, n. Farrenkraut, kapradj, filix.

Farr, m. obſ. beyk, beyček. 2) wůl.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání