Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Anriechen – Anſchielen

Anriechen, 1. v. a. přiwoněti k něčemu, ol 44 facere; man riecht es ihm ſchon an, wo er geweſen iſt, giž po wůni poznati, kde byl. 2. v. n. zawáněti, zawoněti, olere.

Anritt, m. přjgezd na koni.

Anrittsgeld, n. přjgezdné.

Anritzen, v. a. naſſtjpiti, natnauti, natrhnauti.

Anrücken, 1. v. a. přiſaditi, přiſtawiti, přitáhnauti, přiſtrčiti k něčenu něčemu , admovere. 2. v. n. přibližowati ſe, přicházeti, přitáhnauti, táhnauti, přitrhnauti, adpropinquare; rücken ſie doch näher an, pomknau pak ſe bljže, přiſednau pak bljže, t. g. k ſtolu.

Anrückung, f. přiſtawenj, přiſtrčenj. 2) přibližowánj ſe, přicházenj, přitáhnutj, přitrhnutj, taženj.

Anrufen, v. a. na někoho křičeti, wolati, zawolati, inclamare. 2) prosyti o něco, žádati za něco, implorare, invocare; Gott um Hülfe anrufen, Boha o pomoc proſyti, wzýwati. 3) einen zum Zeugen anrufen, někoho ſobě za ſwědka bráti.

Anrufung, f. wolánj, zawolánj. 2) proſſenj, wzýwánj, žádánj. 3) oſwědčowánj, za ſwědka bránj.

Anrühmen, v. a. pochwáliti, ſchwalowati.

Anrühren, v. a. dotknauti ſe, dotýkati ſe, týkati ſe, attingere. 2) ſmjſyti, zadělati.

Anrührung, f. dotknutj, dotýkánj, týkánj ſe. 2) ſmjſenj, zadělánj.

Ans, mjſto an das , ans Licht bringen, na gewo přinéſti, na ſwětlo wywéſti, wygewiti, zgewiti; ans Fenster treten, k oknu přiſtaupiti; bis ans Ende der Welt, až do ſkonánj ſwěta.

Anſäen, v. a. začjnati ſýti. 2) naſýti, oſýti, zaſýti. Anſäung, oſenj, oſetj, zaſetj.

Anſage, f. opowěd, opowěděnj, opowjdka, ſ. Anſagung. Eine Anſage thun, opowědjti, oznámiti, — thun laſſen, na wědomj dáti.

Anſagen, v. a. ohláſyti, opowědjti, oznámiti, indicere. 2) vdati, wyznati, profiteri.

Anſager, m. opowjdač, opowjdatel, oznamowatel. Anſagung, f. ohláſſenj, opowěděnj, oznámenj. 2) vdánj, wyznánj.

nſägen, v. a. nařezati pilau.

Anſäſſig, adj. oſedlý, vſedlý.

Anſäſſigkeit, f. oſedloſt, vſedloſt.

Anſatz, m. autok, ſ. Anfall, Angriff. 2) zrůſt, incrementum. 3) náſada, přjſada, vſazenj. 4) zur Krankheit, náklonnoſt, nadchliwoſt.

Anſchaffen, 1. v. a. reg. nařizowati, poraučeti, imperare; opatřiti, pořjditi, zgednati, kaupiti, comparare. 2. v. a. irreg. přiſtwořiti.

Anſchaffung, f. 1) opatřenj, pořjzenj, zaopatřenj, zgednánj. 2) přiſtwořenj.

Anſchälen, v. a. nalaupiti, zalaupiti.

Anſcharren, v. a. nahrabnauti, přihrabati.

Anſchauen, v. a. patřiti, pohleděti, popatřiti, ſhlédnauti, wzezřjti, adſpicere.

Anſchauen, n. Anſchauung, f. patřenj, pohled, pohleděnj, popatřenj, ſchlédnutj, wzezřenj.

Anſchaulich, adj. ſpatřitedlný, widitedlný, adſpectabilis. adv. —ně.

Anſchein, m. podoba, pohled, twárnoſt, způſoba, ſpecies; den Anſchein haben, podobati ſe, zdáti ſe.

Anſcheinen, 1. v. a. oſwěcowati, přiſwěcowati, ſwjtiti na něco, adfulgere, adlucere. 2. neut. podobati ſe, zdáti ſe, anſcheinend, co ſe toliko zdá.

Anſchere, f. oſnowa, ſtamen , ſ. Werft, Zettel.

Anſcheren, v. a. tondere, naſtřihnauti. 2) naſnowati, přjzy na ſtaw natáhnauti.

Anſchicken, v. a. chyſtati, hotowiti, ſtrogiti.

Anſchickung, f. chyſtánj, hotowenj, ſtrogenj.

Anſchieben, v. a. přiſtrčiti, admovere.

Anſchielen, v. a. ſſilhawě na někoho pohleděti, zaſſilhati, limis intueri.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání