Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Anſchneiden – Anſengen

46

Anſchneiden, n. —dung, f. nakrogenj, nařjznutj, naſtřihnutj, nařezánj.

Anſchnitt, m. nawraubenj, ſkrogek, nářezek.

Anſchove, f. anſſaus , clupea encraſicolus L.

Anſchrecken, v. a. nalekati, naplaſſiti, poplaſſiti, naſtraſſiti, poſtraſſiti.

Anſchreckung, f. nalekánj, naplaſſenj.

Anſchreiben, v. a. napſati, zapſati, inſcribere; popſati, poznamenati, adnotare. 2) wohl oder übel angeſchrieben ſtehen, chwálenu aneb haněnu býti, bene vel male audire; n. —bung, f. napſánj, inſcriptio.

Anſchreyen, v. a. křičeti, wolati, zakřiknauti na někoho, okřikati, okřiknauti někoho, inclamare.

Anſchrote, f. okragky, oſtřižky na ſukně.

Anſchroten, v. a. nawaliti, přiwaliti, ſ. Schroten. 2) v ſaukenjků, přitkati.

Anſchub, m. počátek házenj, prwnj wrh w kuželkách.

Anſchuhen, v. a. obauti, obauwati.

Anſchuhung, f. obauwánj, obutj.

Anſchüren, v. a. rozdělati oheň.

Anſchuß, m. naſtřelenj, poſtřelenj, začátek ſtřjlenj. 2) přiběhnutj, přihrnutj ſe, přiwalenj ſe. 3) naběhnutj, wraženj. 4) wyraženj, wyſtaupenj, ſ. Anſchießen.

Anſchütt, f. nános, náplaw, alluvio.

Anſchütten, v. a. naljti, poljti, Waſſer an die Wand, wodau ſtěnu poljti, wody na ſtěnu ljti. 2) naſypati, zaſypati.

Anſchüttung, f. nalitj, naſypánj.

Anſchwärzen, v. a. počerniti, začerniti, zčerniti, infuſcare (denigrare); tropiſch, někoho očerniti, oſočiti, zhaněti.

Anſchwärzung, f. počerněnj, oſočenj.

Anſchweißen, v. a. w hromadu ſkowati, ſwařiti.

Anſchwellen, v. n. dmauti ſe, nadmauti ſe, otécy, otekati, intumeſcere. 2) přibýwati, augeri. —len, n. —lung, f. dmutj, nadmutj, otečenj, přibýwánj.

Anſchwemmen, v. a. naplawiti, naplawowati, připlawiti, ſ. Anflößen.

Anſchwemmung, f. naplawenj.

Anſchwimmen, v. n. připlauti, připlowati, připlynauti.

nſehen, v. a. djwati ſe, hleděti, patřiti, podjwati ſe, pohleděti, popatřiti, pozřjti, ſ. Anſchauen. 2) ohlédati ſe, ohled mjti, ſſetřiti, wážiti, wzezřjti, reſpicere. Die Koſten nicht anſehen, autrat nelitowati, neſſetřiti. Angeſehen, adj. powažitedlný, wážený, wážný, známenitý, conſpicuus. 3) držeti, za to mjti, domnjwati ſe, že —, putare, videri; er ſah mich für ſeinen Bruder an, držel, měl mne za bratra ſwého. 4) poznáwati, widěti, znáti, animadvertere; man ſieht ihm noch keine Noth an, nenj na něm geſſtě nauze widěti, znáti, er thut alles, was er mir nur an den Augen anſehen (abſehen) kann, on by mi pomyſſlenj vdělal. 5) cýliti, ſměřowati k něčemu; worauf iſt das angeſehen? k čemu ſe tjm čelj, k čemu to ſměřuge?

Anſehen, n. hleděnj, patřenj, podjwánj, pohled, wzezřenj, adſpectus. 2) ohled, reſpectus; ohne Anſehen der Perſon, bez přigjmánj oſob, bez ſſetřenj. 3) rozſauzenj, zdánj; allem menſchlichen Anſehen nach, podlé wſſeho lidſkého zdánj. 4) zewnitřnj powaha, neb způſoba, pohled, wzezřenj, ſpecies. 5) podoba, podobánj; es hat das Anſehen, podobá ſe k tomu, es hat kein Anſehen, nepodobá ſe k tomu, allem Anſehen nach, gak geſt widěti. 5) 6) ſlowautnoſt, wážnoſt, wzácnoſt, wzneſſenoſt, zřenj, zřetel, moc, auctoritas.

Anſehnlich, adj. drahný, powažitedlný, ſlowautný, wážný, wzácný, wzneſſený, znamenitý, amplus, inſignis. adv. —ně.

Anſehung, f. ſ. Anſehen, 1. 2) Anſehung der Perſonen, přigjmánj oſob, ſſetrnoſt; in Anſehung, co ſe dotýče, z ohledu. 2) pro, zſtrany, propter, ob.

Anſengen, v. a. opáliti, sl. oſſkwrliti, amburere. —gung, f. opálenj, ambuſtio.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání