Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Streicheln – Streitbarkeit

Streicheln Streichen , v. irr. ich ſtrich, geſtrichen, I. v. n. a) ſpuſtiti; laß ſtreichen, puſť! ſpuſť! b) čiſſeti, inflare; der Wind ſtreicht herein, wjtr ſem čiſſj, piſſj. c) táhnauti, migrare; die Vögel ſtreichen, ptácy táhnau. d) čeſati, currere; der ſtreicht, ten čeſſe. e) ſgjti, progjti, peragrare; das ganze Land durchſtreichen, celau zemi ſgjti, progjti. f) potlaukati ſe, vagari; den ganzen lieben Tag herumſtreichen, celý božj den ſe plahočiti, potlaukati ſe, pobudowati ſe. g) fig. běhati ſe; die Hündinn hat geſtrichen, tjſta ſe podběhla, očupčila; mit einander ſtreichen, pogjmati ſe, coire. h) třjti ſe; die Fiſche ſtreichen, ryby ſe trau. i) týkati ſe, gjti; der Garten ſtreicht an den Fluß, zahrada týká ſe řeky, gde až k řece. k) táhnauti ſe; der Gang ſtreicht, kaňk ſe táhne. l) ſſauſtati; mit der Hand an etwas ſtreichen, ſſauſtnauti rukau o něco, přes něco. 2) v. act. ſpuſtiti, demittere; die Segel ſtreichen, plachty ſpuſtiti; vor einem ſtreichen, wzdáti ſe. b) hladiti, laevigare; etwas gerade ſtreichen, vhladiti, wyhladiti něco; den Fuchsſchwanz ſtreichen, po ſrſti hladiti, ljſati ſe. c) třjti, ſetřjti, abstergere; den Staub von dem Fiſche Tische ſtreichen, ſetřjti prach ſe ſtolu. d) shrábnauti, shrnauti, coradere; das Geld zuſammenſtreichen, penjze shrábnauti. e) řezati; die Violine ſtreichen, hauſle řezati. f) mazati, linere; Butter auf das Brot ſtreichen, chléb máſlem pomazati. g) dělati; Ziegel ſtreichen, cyhly dělati. h) zoſtřiti, acuere; das Meſſer ſtreichen, přetáhnauti, zoſtřiti nůž. i) sháněti; das Getreide ſtreichen, obilj sháněti; geſtrichener Scheffel, sháněný korec. k) holiti; das Fell ſtreichen, kůži holiti. l) das Feld, ſſtreychowati. m) mrſkati; mit Ruthen ſtreichen, mrſkati, virgis caedere. n) in 257 der Luft ſtreichen, powětřj rozrážeti. o) etwas heraus ſtreichen, něco wychwalowati. p) Komplimente ſtreichen, poklony ſſauſtati, řezati.

Streicher, m. ocýlka.

Streichfahre, f. podmjtka.

Streichfetzen, m. der Schuſter, ſtržek.

Streichfiſch, m. trdelnj ryba.

Streichgarn, n. tenátka na ptáky.

Streichgeld, n. poſtryſſné; der es einnimmt, poſtryſſný.

Streicheln, v. a. hladiti, mjliti, kuſohladiti.

Streichholz, n. sháněčka, shonec, shánidlo, sháňka, shrnowačka, ſſtreycholec. 2) Im Bräuhauſe, limpa, hostorium.

Streichkarpfen, m. trnjk, trdeljnk.

Streichkäſe, m. mazawý ſeyr. 2) Butter und Quark, rozhuda.

Streichkraut, n. ryt, Rosida Reseda Luteola Lin.

Streichnadel, f. průbjřſká gehla.

Streichſtein, m. zlatnický kámen.

Streichteich, m. třecý rybnjk.

Streichvogel, m. tažnjk, tažný pták.

Streichwehr, n. ſplaw, gez.

Streichwinkel, m. bočnj vhel, kaut.

Streichzeit, f. čas tahu. 2) čas třenj.

Streif, m. ſgezd.

Streifen, m. páſmo, pruh, ſſtráf; dim. das Streiflein, ſſtráfek; an einer neugedünchter Wand, ſſmaheyl; in einem Steine, die Schichte, ſlona.

Streifen, I. v. n. zaſáhnauti, ſſauſtnauti, dotknauti ſe, tangere. 2) odřjti, detrahere; ſich an die Hand ſtreifen, ruku ſobě odřjti. 3) wpadnauti, ſgezdy činiti, irruere; der Feind ſtreift über die Gränzen, nepřjtel ſgezdy činj; ſtreifende Rotte, wýběžná rota. 4) plahočiti ſe, vagari; im Lande herumſtreifen, potlaukati ſe, plahočiti ſe, trmáceti ſe po zemi. II. v. act. ſtáhnauti, deglubere; einen Haſen ſtreifen, zagjce ſtáhnauti. 2) zdrhnauti, odrhnauti; die Blätter von einem Zweige ſtreifen, liſtj s ratoleſti zdrhnauti. 3) ſwljcy ſe; die Schlange ſtreift ſich, had ſe ſwljká; mor. lenj ſe. 4) žihowati, pruhowati; geſtreifte Leinwand, pruhowané, žjhowané plátno.

Streifer, m. pochop.

Streiferey, f. wybjžka, wpád.

Streifgerte, f. pružina; dim. pružinka.

Streifig, adj. pruhowatý, pruhowaný, žjhowaný; eine ſtreifige Taube, pružák; ein ſtreifiger Apfel, pruháč; ſtreifiger Taffet, žjhowaná dykyta.

Streifjagen, n. naháňka.

Streifling, m. pruháč.

Streifruthe, f. pružinka.

Streifſchuß, m. poſtřela, poſtřelenj.

Streifwunde, f. rána, která zawadj.

Streifzug, m. wybjžka, w pád wpád .

Streinen, v. n. plahočiti ſe, potlaukati ſe, pobudowati.

Streiner, m. ein Hund, ſtranič ? pes, který nedobře ſlidj.

Streit, m. bog, půtka, potýkánj, třenice, certamen. 2) ſpor, půtka, různice; ſie ſind im Streit mit einander, na ſporu gſau ſobě; immer im Streite leben, w ſtále ſtálé wádě žiwu býti; ein Wortſtreit, ſpor o ſlowo; ein Rechtſtreit, ſaud, pře, rozepře, lis; ein Streit, hádka, disputatio.

Streitaxt, f. burdýř.

Streitbar, adj. bitewný, bogownj, bellicosus.

Streitbarkeit, f. bogownoſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání