Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Treten – Triefäugig

Treten, v. irr. du trittſt, ich trat, getreten, tritt, 1. v. n. ſſlapati, ſſlápnauti, calcare; leiſe treten, zticha ſſlapati, kráčeti; in Jemandes Fußſtapfen, do něčjch ſſlepěgj naſtaupiti, nakročiti; ich trat auf meine Füße, poſtawil ſem ſe na nohy. 2) fig. ſtaupiti; an das Fenſter, přiſtaupiti k oknu; bey Seite, odſtaupiti; ein wenig, poodſtaupiti, poodkročiti; herein, 287 wſtaupiti; hervor, wyſtaupiti; zuſammen, dohromady ſtaupiti; fig. ſpolčiti ſe; trete mir nicht unter die Augen, nechoď mi na oči; J. Ehre zu nahe, něčj cti ſe dotknauti; der Wahrheit zu nahe, prawdě vbljžiti; auf J. Seite, k něčj ſtraně přiſtaupiti; in Unterhandlungen, začjti gednati, do gednánj ſe puſtiti; ins Mittel, za proſtřednjka ſe wyſtawiti; an J. Stelle, na něčj mjſto naſtaupiti. b) das Waſſer tritt in die Röhre, woda wſtupuge do trauby; ins Blut, in den Magen, wrazyti ſe do krwe, do žaludku; wenn die Sonne in den Stier tritt, když ſlunce do býka wſtaupj; die Thränen traten ihm in die Augen, ſlze ho polily. c) in ein Amt treten, ein Amt antreten, auřad přigjti; in Dienſte, do ſlužby wſtaupiti, přigjti; in den Eheſtand, w ſtaw manželſký wſtaupiti; zu einer Religion, k náboženſtwj přiſtaupiti . II. v. a. ſſlapati; zu Tode treten, vſſlapati; alle niedertreten, poſſlapati; ſich einen Dorn in den Fuß, trn ſobě wrazyti, zarazyti do nohy; etwas entzwey, in Stücke, něco rozſſlapati, rozſſlápnauti; etwas in den Koth, něco do bláta zaſſlapati; J. mit den Füßen, po někom ſſlapati; den Thon, den Wein, hljnu, wjno ſſlapati; einen Wurm, na čerwa ſſlápnauti; fig. das Pflaſter, po vlicých ſe ſmeykati, potlaukati; der Hahn tritt die Henne, der Tauber die Taube, kohaut ſe pogjmá se ſlepicý, holub s holubicý.

Treter, m. ſſlapač; die —inn, ſſlapačka.

Tretrad, n. ſſlapacý řeřabj, ſamotjžné kolo; tympanum.

Tretſtock, n. káď.

Treu, adj. wěrný, fidelis; adv. —ně; treu bleiben, wěrný zůſtati; nicht treu bleiben, zpronewěřiti ſe.

Treue, f. wěrnoſt, fidelitas; auf J. Treu und Glauben ſich verlaſſen, na něčj wjru a wěrnoſt ſe bezpečiti, ſpolehnauti; bey meiner Treu! wěru! na mau prawdu! na ſwau wjru! bey meiner Treu oft ſagen, wěrowati ſe.

Treuge, adj. oſáklý, oſchlý; das Meer treuge machen, wyſuſſiti moře; treuge werden, oſchnauti, oſáknauti.

Treuherzig, adj. vpřjmný, čiſtoſrdečný.

Treuherzigkeit, f. vpřjmnoſt, čiſtoſrdečnoſt.

Treulich, adv. wěrně, treulich dienen, wěrně ſlaužiti. 2) vpřimě vpřjmě ; ihn treulich warnen, vpřjmně wyſtřáhati, weyſtrahu dáti.

Treulos, adj. newěrný, zpronewěřilý; T. werden, zpronewěřiti ſe.

Treuloſigkeit, f. newěrnoſt, zpronewěřiloſt.

Treuſche, f. S. Aalraupe.

Triangel, m. třjhranjk.

Tribulieren, v. a. mořiti, trápiti, ſaužiti.

Tribunal, n. ſaudná ſtolice.

Tribut, m. daň.

Trichter, m. nálewka, trychtýř; dim. das Trichterchen, nálewačka, trychtýřek.

Trichtern, S. Eintrichtern.

Trieb, m. am Baume, weyhon, mladá ratoleſt, prut. 2) Des Viehes, weyhon; der Veihtreib Viehtrieb , průhon. 3) Bey den Jägern, léč. 3) Ochſen, Schafe, ſtádo. 4) Das Triebrad, kladnice. 5) Des Gewehrs, donáſſenj. 5) 6) podnět, instinctus Stimulus; aus eigenem Triebe, z wlaſtnjho wnuknutj, ſám od ſebe.

Triebe, f. weyhon.

Triebel, m. trybljk. 2) Am Spulrade, klika.

Triebfeder, f. pružina. 2) pohnutka, pobudka.

Triebrad, m. pohybowacý kolo.

Triebſand, m. ſypký pjſek.

Triebſtange, f. wřeteno.

Triebſtock, m. ſrážka.

Triebwerk, n. ſtrog gdaucý z. B. mleyn .

Triefauge, n. kyſſjcý, plačtiwé, bolawé, krhawé oko; ein Triefauge, bolooký, lippus.

Triefäugig, adj. bolooký, krhawý.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání