Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Uiberhohlung – Uiberlauf

299

Uiberhohlung, f. předſtiženj.

Uiberhören, v. a. přeſlechnauti. 2) ſtawěti ſe neſlyſſe. 3) wyſlechnauti, wyſlýchati; exaudire; eine Lection, lekcý.

Uiberhörung, f. přeſlechnutj, wyſlechnutj.

Uiberhüpfen, ſkočiti přes něco. 2) v. a. přeſkočiti.

Uiberhüthen, v. a. přepáſti, přehnati.

Uiberjagdbar, adj. přeſtaralý, přeſpělý.

Uiberjagen, v. a. přehnati; das Pferd überjagen, koně vhnati.

Uiberjahrt, adj. přeſtaralý.

Uiberirdiſch, adj. nadzemnj. 2) nebeſký.

Uiberkaufen, v. a. ſich, překaupiti ſe.

Uiberkehr, f. Uiberkehrig, n. auhrabky.

Uiberkehren, v. a. přemeſti; ein Zimmer, pokog.

Uiberkippen, v. n. klopiti ſe; der Tiſch kippt, ſtůl ſe naklopuge. 2) v. a. klopiti; den Schrank, policy.

Uiberklafterig, adj. ſtěnowý, trámowý, kládowý.

Uiberkleiben, v. a. přelepiti, zalepiti.

Uiberkleid, n. ſwrchnj kabát.

Uiberkleiden, v. a. přewljknauti; ſich, ſe. 2) Bekleiden, oſſatiti, oblécy.

Uiberkleiſtern, v. a. oblepiti, přelepiti.

Uiberklug, adj. přemudřelý.

Uiberkochen, v. n. überlaufen, kypěti, wykypěti. 2) Noch einmahl kochen, přewařiti.

Uiberkommen, v. n. přegjti, transire; b) Mit Jemanden, shodnauti ſe, porownati ſe. 2) doſtati, doſáhnauti.

Uiberkunft, f. přigjtj, přjchod.

Uiberladen, v. a. přeložiti, překládati; einen Wagen, wůz. 2) fig. přeplniti, přecpati; den Magen, žaludek. b) přetjžiti, zawaliti; ſich mit Geſchäften, ſe zanepráždněnjmi.

Uiberladung, f. přeloženj, přeplněnj, přecpanj, obtjženj.

Uiberlang, adj. předlauhý.

Uiberläng, adj. co zbýwá.

iberlangen, v. n. doſáhnauti. 2) v. a. fig. dodati, podati.

Uiberlaß, m. zůſtatek.

Uiberlaſſen, v. a. nechati, pozůſtawiti, relinquere. 2) puſtiti přes; man will uns nicht überlaſſen, nechtj nás puſtiti přes řeku. 3) přepuſtiti; ein Pferd, einen Garten, koně, zahradu. 4) popuſtiti; eine Stadt, ein Land dem Feinde, nepřjteli měſto, zemi. 5) nechati, zanechati; etwas Jemandes Gutachten, něco nečjmu něčjmu vznánj; Wahl, Willkühr, na něčj wůli; das überlaſſen ſie mir, to nechagj, zanechagj mne mně . 6) oddati ſe, wydati ſe; ſich den Laſtern, na neſſlechetnoſti; den Wollüſten, rozkoſſj hleděti; den Sorgen, dem Schmerze, ſtaroſtem, boleſti ſe poddati. 7) odewzdati, poručiti, oddati; ſich Gott, ſe Bohu; Jemandes Schutze, něčj ochraně, pod něčj ochranau; ſich Jemanden, ſe někomu .

Uiberlaſt, f. přetjženj, neſnáz, těžké břemeno.

Uiberlaſten, v. a. přetjžiti; ein Schiff, lodj.

Uiberläſtig, adj. přetjžený; ein Schiff, lodj. 2) obtjžný, protimyſlný, těžek; molestus; — ſeyn, těžek býti.

Uiberläſtigkeit, f. obtjžnoſt, protimyſlnoſt.

Uiberlauf, m. der Leute, náběh.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání