Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorarbeit – Vorbewußt

388

Vorarbeit, f. přjprawnj, přednj práce.

Vorarbeiten, v. a. Jemanden, někoho, předpracowati, předſtihnauti. 2) před někým pracowati. 3) napřed pracowati.

Vorarbeitung, f. předpracowánj. 2) napřed pracowánj.

Vorarm, m. přednj rameno, předramenj.

Vorauf, adv. na před, napřed.

Voraus, adv. napřed; gehen, laufen, reiten, gjti, běžeti, geti; bezahlen, geben, zaplatiti, dáti; etwas zum voraus haben, něco napřed mjti. Voraus erinnern, napřed oznámiti; — ſagen, napřed řjcy, předpowědjti, předpowjdati; — ſchicken, předeſlati, napřed poſlati; — ſehen, napřed widěti, předwjdati, předwiděti.

Vorausſetzen, položiti, pokládati; vorausgeſetzt, daß —, deyme tomu, že —.

Vorausſetzung, f. pokládánj; — verkündigen, předzwěſtowati; — wiſſen, napřed wěděti, předzwjdati, předwjdati; Vorauszahlen, na před platiti.

Vorauszahlung, f. předplacenj.

Vorbaß, adv. obs. Fürbaß gehen, odtud, dále gjti.

Vorbauen, v. a. předſtawěti. 2) fig. předegjti, předcházeti; einer Krankheit, nemoc.

Vorbauung, f. předſtawěnj. 2) fig. předegjti předegitj .

Vorbedacht, m. rozmyſl.

Vorbedächtig, adj. rozmyſlný; adv. —ně, s rozmyſlem.

Vorbedächtigkeit, f. rozmyſlnoſt.

Vorbedenken, v. a. dřjw, prw pomyſliti, předmeyſſleti, rozmyſliti ſe.

Vorbedeuten, v. n. předznamenati, předoznámiti.

Vorbedeutung, f. předznámenj, předoznámenj.

Vorbehalt, m. weyhrada, reservatio; wymjnka, wýminka.

Vorbehalten, v. a. zanechati, zachowati ſobě; etwas auf Morgen, něco na zegtřek, na ráno. 2) wyhraditi ſobě; das behält ſich der König vor, to ſobě wyhrazuge král. 3) wymjniti; ſich ein Stück Wieſe, ſobě kus lauky. 4) zadržeti; den Lohn den Dürftigen, mzdu nuzným.

Vorbeingewächs, n. wnawná koſt.

Vorbemeldt, adj. napředohláſſený.

Vorbenannt, adj. napředgmenowaný.

Vorbereiten, v. a. přichyſtati, přiſtrogiti, přihotowiti, připrawiti; ſich zu etwas, ſe k něčemu; ſich zum Genuſſe des Abendmahls, připrawiti ſe k přigjmánj Welebné ſwátoſti.

Vorbereitung, f. připrawowánj, přjprawa, chyſtánj, ſtrogenj; zum Tode, hotowenj ſe, přjprawa k ſmrti; zur Beichte, Prüfung @., k zpowědi, k zkauſſenj.

Vorbericht, m. předmluwa.

Vorbeſagt, adj. na před, ſwrchu řečený.

Vorbeſcheid, n. půhon, důhon, obſýlka, citatio; der unrechtmäßige, zmatek, zmatečný půhon, vocatio injusta.

Vorbeſcheiden, v. a. obeſlati, pohnati ku práwu.

Vorbeſcheidung, f. obeſlánj.

Vorbeſtimmen, v. a. předvložiti, předvkládati, předřjditi, praedestinare; ein Vorbeſtimmter, předřjzenec.

Vorbeſtimmung, f. předřjzenj, předloženj, praedestinatio.

Vorbethen, v. a. napřed ſe modliti; einem, s někým. 2) fig. předpowjdati.

Vorbetrachten, v. a. napřed rozgjmati, předwažowati.

Vorbeugen, v. a. nakloniti, nachýliti k předu. 2) fig. předegjti, předcházeti; einer Sache, einer Krankheit, něco, nemoc; wſtřjc gjti něčemu, nemocy.

Vorbeugung, f. nachýlenj , nakloněnj k předu. 2) předegitj.

Vorbewußt, m. předwědomj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání