Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wurſt – Wutſchering

449

Wurſt, f. pl. die Würſte, die Bratwurſt, klobáſa; Leberwurſt, gitrnice; Blutwurſt, gelito; Speckwurſt, tučnice; eine große, bachoř; Wurſt wieder Wurſt, půgčka za oplátku, půgčka w zágem; brateſt du mir eine Wurſt, ſo löſche ich dir den Durſt, něco za něco, nic za nic. 2) Eine Art Wagen, drážky ?

Wurſtbügel, m. ſſlučka.

Wurſtdorn, m. ſſpička, čink.

Wurſtmacher, m. klobáſnjk.

Wurſtkraut, n. čabr, ſaturye.

Wurſtwagen, m. drážky ?

Würze, f. kořenj; pl. die neue Würze, nowé kořenj, wſſeho kořenj, chutj. 2) bey den Bräuern, mladinka.

Wurzbüchſe, f. kořenka.

Wurzel, f. kořen, radix; dim. das Wurzelchen, kořjnek, coll. kořánj.

Wurzelſchlagen, zakořeniti ſe, vgmauti ſe, kořeny puſtiti; mit der Wurzel ausreißen, z kořen wywrátiti. 2) fig. die Wurzel eines Berges, pata hory; eines Worts, kořen ſlowa.

Wurzel-, kořenný; das Wurzelgewächs, kořenné zroſtliny.

Wurzelmann, m. kořenář, bylinář.

Wurzeln, v. n. kořeniti ſe, vgjmati ſe.

Wurzelwort, n. kořenné ſlowo.

Würzen, v. a. kořeniti, okořeniti.

Würzhaft, adj. kořennatý.

Würzhandel, n. kořenářſtwj; treiben, kořenařiti.

Würzhändler, m. kořenář.

Würzkram, m. kořenný krám.

Würzkrämer, m. kořenář.

Würznelke, f. hřebjček, .

Würztrog, m. ſtjracý káď.

Wurzweig, adj. z kořenu, z kořena, na kůru.

Würzweihe, f. ſwěcenj kořenj.

Wurz, S. Wurzel.

Wuſt, m. neřád, ſmeti. 2) chomol.

Wüſt, m. adj. puſtý; ein Haus, dům; ein Acker liegt wüſt, pole ležj ladem; wüſt wer en, puſtnauti, zpuſtnauti; machen, zpuſtiti, w puſtinu obrátiti. 2) fig. ein wüſter Menſch, zpuſtlý člowěk. 3) das wüſte Gerinne, galowá ſtoka.

Wüſte, f. bey den Fleiſchern, keyta, kus od ocaſu. 2) pauſſť, puſtina; zur Wüſte machen, w pauſſť, w puſtinu obrátiti.

Wüſten, v. n. pleytwati; mit dem Gelde, penězy. 2) pleniti, kazyti.

Wüſteney, f. puſtina.

Wuſtig, adj. neřádný.

Wüſtling, m. heyſek, 2) Fliegenſchnäpper, mucháček, Motacilla Ficedula Lin.

Wüſtung, f. aulehle, puſtotina.

Wuth, f. wzekloſt wztekloſt , zůřiwoſt; die ſtille Wuth, tichá wztekloſt; in Wuth bringen, rozwztekliti, rozljtiti, rozkatiti; in W. gerathen, rozwztekliti ſe, rozljtiti ſe, rozkatiti ſe; ſeine W. an Jemanden auslaſſen, wztekloſt ſwau na někom wyliti.

Wüthen, v. n. wztekati ſe; der Menſch, wztekati ſe, zůřiwěti, zůřiti, ſápati ſe, ſſrſſeti, ein wüthender Hund, wzteklý pes; wüthen werden, wztecy ſe; vor Zorn wüthen, zloſtj ſe wzekati wztekati , ſſrſſeti, ſápati ſe; wüthend, wzeklý wzteklý , ſſrſſlawý, zůřiwý; das Meer wüthet, moře ſe wztěká, ſwiřepj.

Wütherich, m. wztekljk, ein Tyrann, vkrutnjk. 2) wztekla, Cicuta unosa virosa Lin.

Wüthig, adj. wzteklý; wüthiger Hund, wzteklý pes; w. werden, wztecý ſe wztecy ſe ; w. ſeyn, wztěkati ſe.

Wuthkraut, n. kuřjmor, žabj ſtřewce, Anagallis Lin.

Wutſchering, m. rozpuk.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání