Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Würdig – Wurmſtichig

Würdig, adj. hoden; daß iſt deiner nicht würdig, to nenj tebe hodno; eine Stelle, mjſto; ein würdiger Gaſt, hodný hoſt; 448 ein würdiger Mann, důſtogný; hochwürdiger Herr, welebný pane; für würdig halten, za hodného ſauditi.

Würdigen, v. a. ráčiti; er würdigte mich kaum ſeines Anblicks, ſotwa ráčil, vráčil na mne pohljdnauti; würdigen ſie mich ihres Beſuches, račte mne nawſſtjwiti. , za hodného vznati. 3) ceniti; ein Gut auf 20000 Thlr., ſtatek na 20000 tol.

Würdigkeit, f. hodnoſt.

Wurf, m. pl. Würfe, wrh, jactus; einen Wurf thun, hoditi, wyhoditi, wrcy; gleiche Würfe im Spiele, plichta; 2) von den Hunden, oſſtěněnj, fig. 3) Einem in den Wurf kommen, někomu přjgjti přigjti whod , na harc, na ránu, nachomeytnauti ſe, namanauti, naſkytnauti ſe, in den Wurf bekommen, doſtati do klepet. 4) des Wildſchweines, rypák.

Wurf-, házecý; der Wurfpfeil, házecý ſtřela, ſſjp.

Wurfangel, f. prowázce.

Wurfanker, m. wržná kotew.

Wurfbeil, n. ſſwycarka, .

Würfel, m. koſtka, ol. krychle; Würfel ſpielen, koſtky hráti.

Würfel-, koſtkowý; das Würfelbein, koſtkowá koſt.

Würfelförmig, adj. koſtkowatý.

Würfelicht, Würfelig, adj. koſtkowaný; ein würfeliger Zeug, koſtkowaný cayk; adv. na koſtky.

Würfeln, v. n. w koſtky hráti; um etwas würfeln, o něco koſtky wrhnauti. 2) koſtkowati, na koſtky kropiti, řezati; gewürfelt; , koſtkowaný.

Würfelſpiel, n. hra w koſtky.

Würfelſpieler, m. koſtkář.

Würfen, v. a. wáti, wjti, 2) prohazowati.

Wurfgarn, n. čeřen.

Wurfmaſchine, f. totach, ſtamoſtřjl ſamoſtřjl .

Wurfſchaufel, f. wěgečka.

Wurfſcheibe, trček.

Wurfſpieß, m. házecý kopj.

Wurfweiſe, adv. wrhmo. , hodmo.

Würgen, a. vec. rec. ſich, dáwiti ſe. 2) Eine Speiſe, hltati gjdlo. 3) duſyti, vduſyti; ſſkrtiti; S. Erwürgen 4) ſich , mezkowati ſe.

Würgeengel, m. anděl zhaubce. 2) zabigák. 3) maſogjdek, Falco minimus Lin.

Würger, n. dawič, ſſkrtič.

Wurm, m. pl. Würmer, čerw, vermis; ein kleiner Wurm, čerwjk; dim. das Würmchen, čerwjček; Sich krümmen wie ein W., krautiti ſe gako čerw; ein kriechender Wurm, zeměplaz; giftiger Wurm, žjžala; 2) der Johannes-Wurm, řeřátko. 4) ein Kind, brauk; das arme Kind! vbohý brauk, brauček. 5) der Hunde, čerw, der Pferde, raupy; am Finger, widlák; im Kopfe, raupy; den Wurm haben, ſtřelen býti do paty, raupy mjti; bey den Buchdruckern, čerw.

Wurmdoktor, m. olegkář, dryáčnjk.

Wurmen, v. n. hrýzti, hnjſti.

Wurmfieber, n. ſſkrkawičná zymnice.

Wurmförmig, adj. čerwowatý.

Wurmfraß, n. čerwotočina.

Wurmig, adj. čerwiwý; Käſe, ſeyr; wurmig werden, čerwiwěti, zčerwiwěti. 2) čerwotočný; Holz, dřjwj. 3) fig. newrlý, wurmig werden, znewrleti.

Wurmkraut, n. ſſkrkawičná bylina, kořenj.

Wurmloch, n. djrka od čerwa.

Wurmmehl, n. čerwotočina.

Wurme-neſt, n. chomol, pelech čerwů.

Wurmpflaſter, n. flaſtr pro ſſkrkawky.

Wurmſalbe, f. maſt pro ſſkrkawky.

Wurmſaamen, m. ſſkrkawičné ſemeno.

Wurmſtich, m. čerwotoč.

Wurmſtichig, adj. čerwiwý; wurm. werden, zčerwiwěti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání