Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zacken – Zähmer

Zacken, m. am Hirſchgeweihe, paroh; der Eiszacken, rampauch, ſtřechýl; am Lich 450 te, ſteklina, an der Gabel, ſſpjr, dim. das Zäckchen, parůžek; ſtřechylek.

Zacken, v. n. S. auszacken.

Zackern, v. a. abzackern, wyſſkemřiti, vſſkemřiti. b) pole (od)orati pole .

Zackig, adj. widličatý, parožnatý; eine dreyzackige Gabel, trogſſpičné widličky.

Zagel, m. ocas, (caheyl). 2) der Afterzagel, kleſt.

Zagen, v. n. ſrdce tratiti, chauliti ſe.

Zaghaft, adj. bázliwý, neſmělý, chauloſtiwý.

Zaghaftigkeit, f. bázliwoſt, neſměloſt, chauloſtiwoſt

Zagheit, f. chauloſtiwoſt.

Zähe, adj. tuhý, haužewný, haužowatý; Fleiſch, maſo; Wein, wláčkowité a plché wjno; zehe werden, haužowatěti, wláčkowatěti. 2) fig. haužewný, nevžilý, ſkrbný; er iſt ein wenig zähe, geſt haužwička. b) zähes Leben, tuhé žiwobitj, zapeklá duſſe.

Zähheit, Zähigkeit, f. tuhoſt, haužewatoſt, wláčkowitoſt, ſkrbnoſt.

Zahl, m. caheyl, ocas. 2) am Schleppſacke, chobot.

Zahl, f. čjſlo, počet, numerus; eine einfache, počet gednotný, o gednom; eine gerade Z., ſuda, par; ungerade Z., licha, impar. impar; der erſte an der Zahl, počtem prwnj; wenig ſtark an der Zahl, málo mnoho na počet; ohne Zahl, bez počtu, bez čjſla; unter der Zahl meiner Freunde, do počtu mých přátel; die Zahl zwey; počet, čjſlo dwě; 2) cyfra; römiſche, arabiſche Zahlen, řjmſké, arabſké cyfry. 3) bey den Spinerinnen, přadno, předeno, .

Zahl Zahl- , n. adj. čjſlowý, početnj; das Zahlwort, čjſelné ſlowo. 2) platicý; das Zahlamt, platicý auřad.

Zahlbar, adj. ſplatný, wýplatný, ku ſplácenj.

Zählbar, adj. ſčjſlný.

Zahlbret, n. platnice, početnice.

ahlbuchſtab, m. čjſlné, cyfrowé pjſmeno.

Zahlen, v. a. platiti, zaplatiti; solvere; richtig zahlen, práwě, řádně platiti; den Zoll, clo zaplatiti; Schulden mit Schulden, kljn kljnem wyrážeti; nach und nach, ſpláceti; vpláceti; der nicht gern zahlt, neſplatný, neſplata.

Zählen, v. a. počjtati, numerare; Geld, die Sterne, die Stunden, penjze, hwězdy, hodiny; er kann nicht drey zählen, nezná ani b ani c; an den Fingern herzählen, na prſtech wypočjſti; unter die Gelehrten, mezy včené počjtati; počjſti, k včeným přičjſti.

Zahlende, n. caheyl, wrcholek.

Zahler, n. plátce, platitel; die —inn, plátce, platitelkyně.

Zähler, m. počjtatel. 2) početnjk, numerator.

Zahlfigur, f. cyfra.

Zahlgeld, n. platné, ſplatné, weyplatné.

Zahlmeiſe, f. mlynařjček.

Zahlmeiſter, m. platnj; die —inn, platnice, platňowá.

Zahlpfennig, n. S. Rechenpfennig.

Zahlreich, adj. mnohý, ſylný na počet.

Zahltag, m. weyplatnj den.

Zahlung, f. placenj, zaplacenj; leiſten, zaplatiti, wyplatiti.

Zahlweife, f. klapacý motowidlo.

Zahlwoche f. weyplatnj neděle.

Zahm, adj. krotký, chočený, pitomý; zahmes Thier, krotký, okrotlý žiwočich; zahm machen, zkrotiti, okrotiti, chočiti, ochočiti, obaulati; z. werden, krotnauti, zkrotnauti. 2) pitomý, chočený; zahmes Geflügel, pitomá drůbeř.

Zähmen, v. a. krotiti, zkrotiti; ein Thier, zwjře; ſeine Zunge, ſwůj gazyk.

Zähmer, m. krotitel, zkrotitel; die —inn, krotitelkyně.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání