Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zueilen – Zufüllen

469

Zueilen, v. n. poſpjchati k někomu, k něčemu.

Zuentbiethen, v. a. wzkázati, wzkazowati; einen Gruß, pozdrawenj.

Zuerkennen, v. a. přiznati, přiſauditi; den Preis, cenu. 2) přiſauditi, vložiti, přiřknauti; 50 Thaler Strafe, 50 tolarů pokuty.

Zuerkennung, f. přjſudek, přirčenj.

Zuerſt, adv. neydřjw, předkem, neypředněgi. 2) neyprw.

Zufahren, v. n. geti; fahre zu! geď! 2) vgjžděti. 3) dogjžděti, wgjžděti; auf etwas, na něco. 4) fig. auf etwas, do něčeho geti, chápati, ſe dáti, hnáti, w něčem hned býti. 5) Blind zufahren, přichmátnauti, chmátnauti.

Zufall, m. pl. Zufälle, náhoda; ein blinder Zufall, ſlepá náhoda; durch Zufall, náhodau. 2) přjhoda; verſchiedene Zufälle, rozličné přjhody; es hat ſich ein Zufall ereignet, ſtala ſe přjhoda, přihodilo ſe, vdálo ſe. 3) přjpad, přjpadnoſt; gichtige Zufälle, dnawé přjpady, přjpadnoſti.

Zufallen, v. n. klopiti, připadati; der Deckel, poklička. 2) zapadnauti, zapadati; ein Loch, djra. 3) mhauřiti, zamhauřiti; die Augen, oči. 4) připadati, připadnauti; die Haſelhühner, geřábcy; eine Erbſchaft, dědictwj; alles fällt ihm zu, wſſe mu připadá, k němu ſe žene.

Zufällig, adj. náhodný, nenadálý. 2) přjpadný.

Zufälligkeit, f. náhodnoſt, nenadáloſt, nahodiloſt. 2) přjpadnoſt; der Welt, ſwěta.

Zufertigen, v. a. odeſlati.

Zuflechten, v. a. zapleſti.

Zuflicken, v. a. přilátati. 2) Ein Loch, wyſaditi.

Zufliegen, v. n. přiletěti.

Zufließen, v. n. přitékati, přitecy; der Bach, potok. 2) připlýwati; ein Stück Holz, kus dřewa. 3) fig. přitěkati; Worte, ſlowa. b) Einem etwas zufließen laſſen, někomu něčjm poſkytnauti.

Zuflößen, v. a. připlawiti, plawiti, připlawiti.

Zuflößer, m. naplawač.

Zuflucht, f. autočiſſtě; zu Jemanden nehmen, k někomu wzýti.

Zufluchtsort, m. mjſto autočiſſtné.

Zuflug, m. přjlet.

Zufluß, m. přjtok; des Waſſers, wody. 2) sběh; der Menſchen, lidj. 3) ſpogenj; an Mittteln Mitteln , proſtředků; einem allen Zufluß abſchneiden, někomu wſſecko překazyti.

Zufolge, S. Folge.

Zufragen, v. n. zeptati ſe, optati ſe.

Zufrieden, adj. zpokogený, contentus. 2) adv. zpokogeně; laß mich zufrieden; dey mi pokoj, nech mne na pokogi, s pokogem; Jemanden ſich zufrieden ſtellen, zpokogiti, vpokogiti někoho, ſe; den Zornigen zufrieden ſprechen, rozlobeného vdobřiti, vchlácholiti.

Zufriedenheit, f. zpokogenoſt.

Zufrieren, v. n. zamrznauti, zamrzati.

Zufügen, v. a. připogiti, přičiniti, přidati. 2) Schaden, Nachtheil, Unrecht, ſſkodu, vgmu, křiwdu včiniti, způſobiti.

Zufuhre, f. přiwáženj; abſchneiden, zaſtawiti, zamezyti, překazyti.

Zuführen, v. a. přiwezti, dowážeti, přiwážeti; Holz, dřjwj. 2) Einem eine Perſon als Kunden, k někomu někoho zaweſti, einem, vweſti, vwáděti; zum Tanze, zaweſti.

Zufüllbier, m. doljwka.

Zufüllen, v. a. doliti; Wein, wjno. 2) doplniti; einen Graben, přjkop. 3) zaſypati; ein Loch, djru.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání