Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 23 skupin hesel.

Strany zdroje: I/302

Irte, f. řad; ſeine Irte bezahlen, ſwůg řad zaplatiti, ſ. Zeche.Strany zdroje: I/303

Jahn, m. řad, řada; das Getreide liegt noch auf dem Jahn, obilj ležj geſſtě na řadech. 2) im Forſtweſen, djlec.Strany zdroje: I/323

Kloben, m. auf dem Felde, řad. 2) Flachs, ſwazek, kocaurek, obláč, vulgo klaub, ſſuta, mor. klób. 3) Ein geſpaltenes Werkzeug, ſſkřipec, dim. das Klobchen, ſſkřipeček; a) bei den Vogelſtellern, ſſkřipec, proſſtipec, proſkřipec, mor. rozſſtipec. b) Das Klobenholz, proſſtěpina. c) An der Wage, ġleych. d) Die Rolle in einer Scheibe, die Winde, ſſkřipec, trochlea.Strany zdroje: II/2

Lage, f. leženj, položenj; der Stein hat keine gute Lage, kamen neležj dobře; abhängige Lage, aupad, declivitas. fig. ſtaw, okoličnoſti, přjpadnoſti; in der Lage meiner jetzigen Umſtände, w mých nyněgſjch nyněgſſjch přjpadnoſtech, gak to nynj ſe nnau mnau ſtogj. 2) wrſtwa, stratum; 3) auf dem Schiffe, řada děl. 4) die Schichten im Steine, ſlug.Strany zdroje: II/29

Mahd, f. řad, podřádek, mor. pokos; Mahden ſchlagen, tráwu na řady ſekati.Strany zdroje: II/82

Oerte, cech, řada.Strany zdroje: II/108

Rang, m. pořadj; im zweyten Range der Logen, w druhém pořadj ložj. 2) řada; Ein Schiff vom erſten Range, lodj prwnj řady. 3) fig. ſtaw, důſtogenſtwj, mjſto; Ein Mann vom hohen Range, muž wyſokého ſtawu; den erſten Rang haben, prwnj mjſto mjti; ein Mädchen ohne Vermögen und Rang, děwče bez bohatſtwj a (zweyſſenoſti ? ) Jemanden den Rang geben, někomu předek dáti; den Rang ablaufen, někoho předčiti.Strany zdroje: II/119

Reihe, f. řada, pořadj, pořád, řad, ordo, series; eine R. Zähne, řada zubů; die Schindeln am Dache, ſſár; b) die Soldaten in eine Reihe ſtellen, wogáky do řady poſtawiti; das Glas gehet in der R. herum, ſklenice gde po pořádku, po řadě kolem, okolo; die Häuſer ſtehen in einer Reihe, domy ſtogj w gednom pořadj; die R. iſt an mir, na mně geſt řad; nach der R. ſtehen, řadau ſtáti; die Reihe der Fürſten, poſlaupnoſt knjžat.Strany zdroje: II/119

Reihen, I. v. n. ſkoliti, ganuire gannire . II. řádati, pořádati, zpořádati, do řady, do řadu, řadau ſtawěti; fig. Gedanken, myſſlenj řádati, ſpořádati. 2) nawljkati; Perlen, perle.Strany zdroje: II/119

Reihen-, řadau, po pořádku; der Reihenſchulze, rychtář po pořádku.Strany zdroje: II/124

Richte, f. přjmota. 2) pořadj, řada.Strany zdroje: II/145

Saufgelag, n. řad, řadowánj, cechowánj.Strany zdroje: II/193

Schwaden, m. des Hirſches, péro. 2) Im Bergbaue, fryſowitá pára, ſſwub. 3) In der Landwirthſchaft, řad. 4) Eine Grasart, bér, Panicum Lin. 5) roſyčka, roſná tráwa, festuca fluitans Lin.Strany zdroje: II/258

Strenge, adj. přjſný, severus; ein ſtrenger Richter, přjſný ſaudce. b) krutý, tuhý, asper; ein ſtrenger Winter, tuhá, krutá, třeſkutá zyma. c) ſtrenger Herr! ſtatečný, wzácný, vrozený pane! d) trpký, ſtrenge Weintrauben, trpké hrozny. e) tuhý; ſtrenge Faſten, tuhý půſt; ein ſtrenger Orden, tuhý řad; adv. přjſně, krutě; ſtrenge arbeiten, ſylně pracowati; ſtrenge beo achten, ztuha, zoſtra pozorowati; ſtrenge leben, ztuha žiwu býti.Strany zdroje: II/285

Treffen, v. a. irr. du trifſt, ich traf, ich träfe, getroffen, trefiti; mit der Schleuder treffen, prakem trefiti, vdeřiti; vom Donner getroffen werden, hrom do něho vdeřil. 2) er ſtand, wie vom Donner getroffen, ſtál, gakby hrom do něho vdeřil. 3) fig. trefiti; der Schlag hat ihn getroffen, ſſlak ho trefil, ſſlakem geſt poražen. b) tknauti ſe, dotknauti ſe; c) er fühlt ſich getroffen, cýtj, že ſe ho to tklo. e) Untreu trifft ihn, wjtr ho, newěra, zpronewěrloſt zpronewěřiloſt ho bige. d) zaſtihnauti, natrefiti, napadnauti; Jemanden zu Hauſe, někoho doma; e) die Reihe trifft mich, dich, řad ge na mně, přigde na mne; ge na tobě. f) potkati; das Unglück trifft mich, neſſtěſtj mne potkáwá; dich trifft Schande, potká tě hanba, dogdeš hanby; mich trifft es am Schlimmſten, mne to neyhůř potká, chytj. g) vhoditi; den rechten Weg, na prawau ceſtu; rathen und nichts treffen, hádati a nevhodnauti; den Sinn einer Sache, ſmyſl vhodnauti. h) doweſti; er trifft es nicht, nedokáže, nedowede, netrefj toho. i) er hat ſich eben dazu getroffen, prawě ſe k tomu nahodil, namátl, nachomeytl, naſkytl; Getroffen, vhodls; treffa. k) eine Heurath, oženiti ſe; foem. wdáti ſe; eine Wahl, woliti, wywoliti; einen Vergleich, w ſmlauwu wgjti, ſmlauwu včiniti; einen Waffenſtillſtand, přjmě j včiniti; Anſtalten zu etwas, přjprawy k něčemu dělati; impers. es trifft ſich oft, čaſto ſe nacházý, ſtane, vdá; wie es ſich trifft, gak ſe trefj, přihodj, namate.Strany zdroje: II/285

Treffen, n. půtka, potýkánj, bitwa, ein Treffen liefern, bitwu ſwéſti; das Treffen geht an, bitwa ſe počjná. 2) řad, řada, ſſik; das Vorder- Hinter- Treffen, přednj, zadnj ſſik, řada.Strany zdroje: II/380

Vierruderig, adj. čtyřweſelný, o čtyřech řadách weſel.Strany zdroje: II/417

Weichen, v. irr. n. ich wich, gewichen, vſtaupiti, vſtupowati, cauwnauti, (caufati), cedere; nicht ein Fußbreit weichen, nevſtaupiti ani nohy zſſjřj; aus den Gliedern, z řady wyſtaupiti; der Feind weichet, nepřjtel cauwá, vſtupuge. b) vhnauti ſe; aus dem Wege, s ceſty; weiche aus! vhni ſe! wary! cuky, na ſtranu. c) tjhnauti; der iſt gewichen! ten tjhl, ten tjhnul! d) fig. vſtaupiti; der Macht, der Liebe, dem Unglücke, mocy, láſce, neſſtěſtj. e) vchýliti ſe, vſſinauti, wyſſinauti; vom Pfade der Tugend, s ceſty ctnoſti. f) vſtaupiti; an Gelehrſamkeit, co ſe týče včenoſti.Strany zdroje: II/453

Zeche, f. pořádek, cech; 2) Im Bergbaue, důl; die Zeche bauen, pawowati, naklá ati na hory. 3) řád, řada, pořádek; das Vieh nach der Zeche; um die Zeche hüthen, dobytek páſti po řadě, po pořádku; die Zeche iſt an das Dorf N., nynj ge řád na wſy N. 4) řad řád , cech; die Zeche bezahlen, zaplatiti řád; fig. zaplatiti řad řád , odneſti, zažjti, zakuſyti.Strany zdroje: II/454, II/455

Zeile, f. člun. 2) řada; den Miſt in Zeilen ſchlagen, hnůg řadami kláſti. 3) Eine 455 Gaſſe, pořadj. 4) Im Buche; rádek řádek, řádka, linea; dim. řádečka.Strany zdroje: I/2

Abbrechen, v. a. odlomiti, vlomiti, zlámati, odtrhnauti, ſtrhnauti, vtrhnauti; einen Zweig, ratoleſt vlomiti, eine Blume, einen Faden, kwjtek, nitku vtrhnauti; a) das Bier, chladiti, ochlazowati; b) die Glieder bey den Soldaten, dlauhé řady aneb ſſiky wojáků w kratſſj odděliti; c) an dem Lohne, odtrhnauti, ſtrhnauti, vtrhnauti na mzdě, ze mzdy; d) eine Rede abbrechen, řeč přetrhnauti; e) ein Gebäude, ſtawenj pobaurati, rozbaurati, zbořiti, diruere; ein Dach, die Zelte, ſ třechu, ſtany ſtrhnauti. 2) v. n. a) mit einem abbrechen, někoho ſe ſtrhnauti; b) das Meſſer iſt abgebrochen, nůž ſe zlámal, zlomil; c) brich davon ab, přestaň o tom.Strany zdroje: I/231

Gelag, n. ſnůſſka, dobrá wůle, cech, řad; 2) fig. ins Gelag hinein reden, lecos tlachati, mluwiti, co ſlina na gazyk přineſe.Strany zdroje: I/248

Glied, n. aud, membrum; dim. das Gliedchen, Gliedlein, audek, audeček; ol. ein Gelenk, klaub. 2) einer Kette, članek, kraužek, sl. ohniwo, articulus. 3) fig. in der Schlachtordnung, řad, řada; gliedweiſe, řadau, řadami. 4) der Grad der Verwandſchaft, koleno, generatio.