Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 39 skupin hesel.

Strany zdroje: I/251

Grämlich, Grämiſch, adj. mrzutý, newrlý, bublawý, zamračený, newhodný, poſſmaurný; adv. —tě, —le, —wě, —ně.Strany zdroje: I/254

Grimmig, adj. zůřiwý, ljtý, wzteklý, dirus; grimmig werden, ſrſſeti, rozſápati ſe, rozljtiti ſe, rozčertiti ſe, rozkatiti ſe; eine grimmige Kälte, krutá zyma, adv. —wě, —tě, —le.Strany zdroje: I/264

Halsſtarrig, adj. twrdoſſigný, zarputilý, zatwrzelý, twrdočelný, obſtinatus. adv. —ně, —le.Strany zdroje: I/270

Haſtig, adj. kwapný, præceps. 2) náhlý, prudký. adv. —ně, —le, prudce.Strany zdroje: I/276

Heimtückiſch, adj. potutedlný, potměſſilý, poťauchlý, ſubdolus. adv. —ně, —le.Strany zdroje: I/290

Höflich, adj. zdwořilý, vrbanus; adv. —le.Strany zdroje: I/304

Jähzornig, adj. náhlý, prudký, prchliwý, hněwiwý; adv. —le, —ce, —wě.Strany zdroje: I/341

Kühn, adj. ſmělý, audax. 2) odwážliwý, opowážliwý, temerarius; kühn ſeyn, oſměliti, oſmělowati ſe, opowažowati ſe. adv. —le; —wě.Strany zdroje: II/5

Langſam, adj. zdlauhawý, wáhawý, zpozdilý, laudawý, lentus; ein langſamer Menſch, laula. adv. —wě, —le; pomalu, polehku, zdlauha, zpoznenáhla.Strany zdroje: II/6

Laß, adj. vſtalý; liknawý, negápný, rozmařilý, wáhawý; — werden, vna iti ſe, vpachtowati ſe, vſtati; chuť a ſýlu ztratiti. adv. —le, —wě, —ně.Strany zdroje: II/11

Lebhaft, adj. čerſtwý, čjlý, sl. řezký, vivax, vegetus. 2) pronikawý; lebhafte Augen, pronikawé oči; lebhafte Farbe, žiwá, zdrawá barwa; lebhafter Handel, ſylný obchod. adv. —wě, —le.Strany zdroje: II/18

Leuteſcheu, Leutſcheu, adj. newljdný, zakrnělý, zaſmuſſilý, ein leuteſcheuer Menſch, zaſſmuſſilec zaſmuſſilec , pokautnjček, sl. potměhudl, adv. —ně, —le.Strany zdroje: II/22

Liſtig, adj. lſtiwý, lſtný, chytrý , zchytralý; adv. —wě, —ně, —ře, —le. Ein liſtiger Menſch, chytrák, lſtiwec.Strany zdroje: II/27

Luſtig, adj. weſel, weſelý, laetus; adv. —le; ſich luſtig machen, weſelu býti, obweſelowati ſe; Jemanden —, rozweſeliti někoho; ſich über jemand —, poſměch ſobě z někoho ſtrogiti; ein luſtiger Kopf, weſelý člowěk, weſelka.Strany zdroje: II/29

Mager, adj. hubený, wyzáblý, ſucholupý, ſuchý, churawý, wychřadlý, přepadlý, chudý, zchudlý, wychrtlý, zaſſkudlý, macer; mager werden, ſchnauti, hubeněti, chrtnauti, churawěti, chudnauti ſe, padnauti ſe; mageres Vieh, hubený, zaſſkudlý dobytek; ſchlechtes Fleiſch, raſowina; mageres Frauenzimmer, ſuſſka; mag. Mannsbild, ſuchaun, ſuchánek, mor. ſuchar. 2) fig. chatrný; eine magere Mahlzeit, chatrný, ſkrowný oběd; magere Predigt, chatrné kázanj; die Saat ſteht ſehr mager, oſenj ge welmi řjdké; magere Zeit, zlj čaſowé; adv. —ně, —le.Strany zdroje: II/32

Mannfeſt, Mannhaft, adj. zmužilý, ſtatečný, vdatný, virilis; adv. —le; —ně.Strany zdroje: II/44

Minderjährig, adj. neztetilý nezletilý , nedoſpělý, minorennis; adv. —le.Strany zdroje: II/53

Munter, adj. kdo neſpj, bdjcý, bdělý; munter ſeyn, bdjti; — werden, probuditi ſe, procýtnauti, expergiscere. 2) čjlý, weſelý, ochotný, ol. bodrý. adv. —le; ně —ně.Strany zdroje: II/54

Mürriſch, adj. reptawý, bublawý, braukawý. 2) zamračilý, newrlý, zpetrowſſtilý; murriſches Weſen, newrloſt, newhodnoſt, zamračiloſt. adv. —wě; —le.Strany zdroje: II/55

Muthig, adj. ſrdnatý, zmužilý. 2) bugný, ferox; ein muthiges Pferd, bugný kůň. adv. —tě, —le; —ně.Strany zdroje: II/60

Nachläßig, adj. nedbalý, nedbanliwý, negligens; ein nachläßiger Menſch, nedbalec, foem. nedbalkyně. adv. —le.Strany zdroje: II/98

Plötzlich, adj. náhlý, nenadálý, adv. —le.Strany zdroje: II/131

Röthlich, adj. náčerwený, přjčerwený, počerwenalý, začerwenalý, čerwenawý, Subrubidus. adv. —ně, —le, —wě.Strany zdroje: II/301

Uiberreif, adj. přezralý , adv. —le.Strany zdroje: II/314

Unabläſſig, adj. nevſtálý, nevſtawný, vſtawičný, adv. —le, ně, bez vſtánj.Strany zdroje: II/316

Unbeſtändig, adj. neſtálý. 2) nevſtawičný, adv. —le, ně; die —keit, loſt, noſt.Strany zdroje: II/316

Undurchdringlich, adj. neproniklý, adv. —le; die —keit, loſt.Strany zdroje: II/317

Unerkenntlich, adj. nevznalý; adv. —le; die —keit, loſt.Strany zdroje: II/318

Unerwartet, adj. nenadálý, adv. —le, z nedogipky.Strany zdroje: II/321

Unhöflich, adj. nezdwořilý, inurbanus; ein —cher Menſch, nezdwořák; foem. nezwořačka nezdwořačka ; adv. —le; die —keit, loſt.Strany zdroje: II/322

Unkenntlich, adj. neznalý, nepoznalý, adv. —le; die —keit, loſt.Strany zdroje: II/322

Unluſtig, adj. neweſelý, adv. —le.Strany zdroje: II/334

Unvollkommen, adj. nedokonalý, adv. —le; die —heit, loſt.Strany zdroje: I/106

Beſtändig, adj. ſtálý, trwanliwý; vſtawičný; adv. —le, —wě, —ně.Strany zdroje: I/118

Blöde, adj. mdlý, ſlabý; adv. —le, —bě. Ein blödes Geſicht, neoſtrý, ſſpatný zrak; ein blöder Verſtand, ſlabý rozum. 2) neſmělý, bogácný, oſteychawý; adv. neſměle, bogácně, oſteychawě.Strany zdroje: I/168

Einträchtig, adj. ſworný, ſrownalý, concors. adv. —ně, —le.Strany zdroje: I/193

Fahrläſſig, adj. nepečliwý, nedbalý, ol. liknawý; adv. —wě, —le.Strany zdroje: I/3

Abenteuerlich, nenadálý, neobyčegný, podiwný, ſtraſſliwý; adv. —le, —ně.Strany zdroje: I/245, I/246

Glänzen, 1. v. n. blyſſtěti ſe, lſknauti ſe, leſknauti ſe, třpytiti ſe, fig. ſtkwjti ſe, ſplendere. 2. v. a. hladiti, ġlancowati. Glänzend, adj. leſknutý, bleyſkawý, 246 ſtkwělý, ſtkwaucý, ſplendidus; adv. —tě, —wě, —le.