Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 22 skupin hesel.

Strany zdroje: I/333

Krachen, v. n. praſkati, praſſtěti, mor. rochati, rochnauti; das Eis kracht, led praſſtj; das Geſchütz kracht, zbraň, dělo bauchá; laß krachen, ſpuſť! bauchni! Das Krachen, praſkánj, třeſſtěnj, třeſkot, třeſknutj; mor. rochánj.Strany zdroje: I/60

Aufgehen, v. n. powſtáwati, wſtupowati, wyſtupowati, ſurſum ferri, im Rauche, w dýmě ſe rozplinauti. 2) wycházeti, wygjti, wzcházeti, wzgjti, wznikati, wzniknauti, exoriri; der Teig geht auf, těſto kyne, kyſá, kyſſe; 3) otewřjti ſe, aperiri; es gehen mir die Augen auf, oči ſe mi otwjragj, t. g. lépe porozumjwám; das Eis, led ſe pauſſtj, rozpauſſtj, led tage; das Wetter, geſt gih, gihne, odtepljwá ſe, tage; das Geſchwür, die Wunde ging auf, wřed ſe propukl, rána ſe otewřela, zgitřila; Knoten ging auf, vzel ſe rozwázal; die Naht, ſſew ſe rozpáral; von Blüthen und Knoſpen, pučiti ſe, pupeněti, rozwjgeti ſe, rozkwetati, wyrážeti. 4) pocházeti, pogjti, ſcházeti, ſgjti, wycházeti, wygjti, t. g. mizeti, pomjgeti, tráwiti ſe, vtráceti ſe, abſumi, conſumi; er läßt viel Geld aufgehen, mnoho peněz vtrácý, wydáwá; es geht gerade auf, práwě pogde, wygde, nezůſtane nic.Strany zdroje: II/120, II/121

Reißen, v. irr. du reißeſt, ich riß, geriſſen, reiß; I. v. n. trhati ſe, rumpi; přetrhnauti ſe, wytrhnauti ſe; ein Faden, ein Band, ein Strick reißen, nit, tkanice, prowazy ſe trhagj, ſe přetrhnau. 2) pukati ſe; der Erdboden reißt vor Hitze, země ſe horkem puká; das Eis reißt, led ſe puká, láme, tře; die Tenne iſt geriſſen, mlat ſe rozpukal. 3) Ein reißender Strom, prudký praud; die Waare gehet reißend ab, zbožj gde gako na dračku. 4) Der Wind reißt, wjtr bauřj. 5) fig. das Reißen in den Gliedern, lámánj w audech; im Leibe, žřenj, vgjmánj, trhánj; die reißende Gicht, lámawá dna. II. v. a. trhati, přetrhnauti, roztrhnauti; einen Faden, nit přetrhnauti; in Stücke reißen, na kuſy roztrhati; ſich an einen Nagel reißen, o hře 121 bjk ſe vſſkrábnauti; Federn reißen, peřj dráti; geriſſene Federn, drané peřj. 2) Holz reißen, dřjwj trhati; geriſſene Latten, trhané lati, trhanice. 3) Einen Ochſen, einen Hengſten, beyka, hřebce kleſtiti, řezati; Karpfen, kapra trhati. 4) reyſowati; Reißen lernen, včiti ſe reyſowati. 5) Etwas aus der Hand, das Kind aus den Armen, něco z ruky, djtě z rukau wydřjti; den Hut vom Kopfe, den Rock vom Leibe, klobauk s hlawy, kabát s těla ſtrhnauti; ich möchte mir die Haare aus dem Kopfe reißen, oberwal bych ſe; der Wind reißt die Ziegel von den Dächern, wjtr trhá cyhly ſe ſtřech; Jemanden niederreißen, někoho porazyti; reißende Thiere, drawá zwjřata; um etwas ſich reißen, o něco ſe dráti; etwas an ſich reißen, něco chwatiti; ſeine Leidenſchaft reißt ihn dahin, geho náružiwoſt ho k tomu neſe, pudj. 6) Poſſen reißen, kudrlinky, fraſſky, ſſaſſky prowozowati, ſſibřinkowati, laſſkowati, ſſaſſkowati; Zoten, oplzle mluwiti.Strany zdroje: II/170

Schleifen, I. v. reg. act. Einen Buchſtaben, zlehka wyſlowiti, newyrážeti; zwey Noten, ſtáhnauti dwě noty, newyrážeti. b) einen Knoten, kličku vdělati. c) wlécy, wljcy; ein Kleid, oděw. d) Waaren, zbožj ſmykati, na ſmyku wozyti. e) zbořiti; eine Feſtung, pewnoſt rozbořiti, s prſtj ſrownati. 2) neut. wlécy ſe; der Mantel ſchleift, pláſſť ſe wleče. II. v. irr. ich ſchliff, habe geſchliffen, ſchleif, v. n. klauzati ſe; auf dem Eiſe, na ledě. 2) v. a. brauſyti, břiditi, oſtřiti; Meſſer, nože. b) ſſleyfowati; ein geſchliffener Degen, ſſleyfowaný kord. c) hladiti; Glas, ſklo wyhladiti, wycepowati.Strany zdroje: I/72

Auseiſen, v. a. z ledu wyprawiti.Strany zdroje: II/224

Sperrglas, n. led matky Božj.Strany zdroje: II/236

Stämmen, v. a. porážeti, caedere; Bäume, porážeti ſtromy. 2) wydlabati, excavare; ein Loch, wydlabati djru. 3) fig. opřjti ſe, inniti; ſich mit dem Fuße an die Wand ſtämmen, opřjti, opjrati ſe nohau o ſtěnu; ſtämme dich nicht zu viel, neopjrey ſe, nezpěčug ſe tuze. 4) podpjrati ſe; den Ellenbogen auf den Tiſch, na loket ſe podepřjti, klackowati; die Hände in die Seiten ſtämmen, podpjrati boky; ſich auf etwas, na něco ſe podepřjti. 5) nadržowati; das Waſſer, nadržowati, zahraditi wodu. 6) Das Eis ſtämmt ſich, led ſe začeluge, dělá záčel.Strany zdroje: II/261

Stück, n. kus, mor. odrobina, otruſyna, fragmentum; dim. Stückchen, kauſek, kauſýček, kauſſtěk, kauſſtjček; ein Stück Brod, ſkywa, sauſto; großes Stück, hunt; mor. kawal, kawalek chleba; Speck, kus; mor. ſſláhotina, ſlanin; Eis, kra, kruh, celizna, mor. ſſkruta ledu; Stück Holz, žďář, obuſſek, okleſſtěk, mor. kolek, koleček. 2) Auf dem Acker, záhon. 3) Tuch, poſtaw ſukna. 4) Leinwand, (30 Ellen) ſſtuka, ſſtučka plátna. 5) In der Münze, penjz; ein Zweygroſchenſtück, dwauġroſſák. 6) Fragment, zlomek. 7) Kanone, dělo. 8) Ding, wěc; in dieſem Stücke, w té wěcy; von freyen Stücken, zčiſtadobra, z dobré wůle; in Stücke zerhauen, na caparty, na cancory, na hubice rozſekati.Strany zdroje: II/288

Triegen, v. irr. ich trog, ich tröge, getrogen, triege, v. n. klamati, oklamati; fallere; das Eis, die Hoffnung, das Wetter, led, naděge, powětřj klame, meylj; triegend, klamawý, mylný, fallax. 2) v. a. meyliti, klamati, ſſáliti.Strany zdroje: I/93

eeiſen, v. a. ledem přikryti, zakryti, potahowati.Strany zdroje: I/125Strany zdroje: I/170

Eis, n. led, glacies; das Eis brechen, ceſtu prolomiti, vdělati. Das Eismeer, ledowé moře, lednaté moře. Der Eisbecher, ledowý kofljk, t. g. z ledu. Eiskalt, adj. ſtudený gako led.Strany zdroje: I/170

Eisbruch, m. lámánj ledu, ſtrženj ledu.Strany zdroje: I/170

Eiſen, v. a. ledy dělati, ſekati; aufeiſen, wyſekáwati.Strany zdroje: I/170

Eisgang, m. Die Eisfahrt, dřenice (ledu), sl. walenj, nořenj ledu.Strany zdroje: I/170

Eisſcholle, f. kra, kus ledu, sl. krenec; ein ins Gevierte gehauenes Stück, okenice.Strany zdroje: I/25

Alaun, m. kamenec, ledek, alumen; Alaunartig, adj. kamencowý, kamencowitý, ledkowý, ledkowatý, aluminoſus.Strany zdroje: I/26

Alaunzucker, m. kamencowý, ledkowý cukr, aneb cukrowý kamenec, ledek.Strany zdroje: I/211

Fraueneis, n. matky Božj led, glacies Mariæ.Strany zdroje: I/216

Führen, v. a. wezti, wozyti, vehere; über einen Fluß, přewážeti. 2) weſti, woditi, ducere. Einen bey der Hand, za ruku weſti, woditi; auf den rechten Weg, na prawau ceſtu přiweſti. 3) fig. den Degen geſchickt führen, s kordem dobře zacházeti; Geld bey ſich, penjze noſyti; der Weg führt nach der Stadt, ceſta gde do měſta; der Fluß führt Eis, řekau gde led; der Teich führt Karpfen, rybnjk má kapry, w rybnice gſau kapři; Reden führen, mluwiti, řečj mjti; ein Amt führen, auřad zaſtáwati; im Sinne führen, něco mjniti, myſliti; zu Gemüthe, na myſl přiwáděti, připomjnati; hinter das Licht, někomu poſwjtiti, oſſiditi; der Wind führt den Staub in die Luft, wjtr bére bere prach ſebau do powětřj, žene prach —; die Bienen führen Honig, wčely med ſnáſſegj, zbjragj; einen Namen, gméno mjti, gmenowánu býti, nazýwati ſe, ſlauti; einen Adler im Wappen führen, orla w ſſtjtu (erbu) mjti; im Schilde, aumyſl mjti, obmeyſſleti; im Munde, w vſtech mjti; ein elendes Leben führen, bjdně žiwu býti; ein heiliges Leben, ſwatý žiwot weſti.Strany zdroje: I/248

Gleiten, v. irr. n. ich glitt, bin geglitten, lehce běžeti, geti; der Schlitten gleitet auf dem Eiſe, ſáně běžj po ledě. 2) klauznauti, ſklauznauti; der Ochs iſt geglitten, wůl ſklauzl. 3) fig. kleſnauti, pokleſnauti. 2. mit haben, ſklauzati ſe, klauzati ſe; ſie haben den ganzen Tag geglitten, celý den ſe klauzali.Strany zdroje: I/248

Gletſcher, m. ledowá hora; weliká kra ledu.