Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 45 skupin hesel.

Strany zdroje: II/387

Vor, I. praep. před, ante; vor Tage aufſtehen, předednem wſtáti; vor dir, mir, ihm, ſich, hertreiben, před tebau, předemnau, před njm, před ſebau, hnáti; vor dieſem, před tjm; vor einigen Jahren, před několika lety; vor dem, před tjm; vor Morgens, vor Abends, před gitrem, vſwitau, před wečerem, laſſen ſie das vor der Hand gut ſeyn, pro zatjm toho ponechagj, tak nechagj; vor allen Dingen, předewſſjm; hitzig vor der Stirn ſeyn, z horka nakwaſſen býti; ſchämeſt du dich nicht vor mir? neſtydjſſli, neoſteycháſſli ſe mne? 2) od; behüt uns vor Hölle, vor allen Sünden, vchowey nás od pekla, od wſſelikého hřjchu. 3) pro; vor vielen Hinderniſſen nicht weiter können, pro mnohé překážky nikam nemocy; hier iſt vor den Räubern nicht ſicher, zde nenj bezpečno pro laupežnjky; vor Schmerzen nich ſchlafen, vor Betrübniß nicht reden können, pro boleſt nemocy ſpáti, pro zármutek nemocy mluwiti; vor Alter ſterben, pro ſtaroſt vmřjti, wěkem, ſtaroſtj ſegjti. 4) za; vor Alters, za ſtarodáwna; Gnade vor recht ergehen laſſen, miloſt za práwo vděliti. 5) vor etwas erſchrecken, něčeho ſe leknauti; Schrecken vor etwas empfinden, něčeho ſe hrozyti; fürchte dir nicht vor mir, nebog ſe mne; einen Abſcheu, Eckel vor etwas haben, něco ſobě oſſkliwiti. 6) Vor Hunger ſterben, hladem vmřjti; vor Durſt verſchmachten, žjžnj chřadnauti, mřjti; vor Schrecken zittern, ſtrachem ſe třáſti; vor Zorn außer ſich ſeyn, hněwem ſe necýtiti; vor Freude weinen, radoſtj plakati; ſich vor Lachen kaum faſſen können, ſmjchy diw nepuknauti. 7) Führt ihn vor den Richter, weďte ho před ſaudce; vor ihn, před něho, předeň; vor die Thür ſtellen, přede dwéře poſtawiti; komm mir nicht vor die Augen, nechoď mi na oči; Jemanden vor den Kopf ſtoßen, někoho vrazyti; vor Anker legen, kotwicy zarazyti; die Sache geht vor ſich, něco gde k mjſtu, dařj ſe; die Heirath wird nicht vor ſich gehen, ze ſwadby nebude nic, ſe ſwadby ſegde. II. adv. dřjw; lerne vor ſelbſt, ehe du andere lehreſt, dřjwe ſám ſe vč, než giné včjš; vor wie nach, napřed gako potom.Strany zdroje: II/387

Vorn, adv. napřed; gehen, laufen, napřed gjti, běžeti; vorangehen, fig. předcházeti někoho.Strany zdroje: II/388

Vorarbeiten, v. a. Jemanden, někoho, předpracowati, předſtihnauti. 2) před někým pracowati. 3) napřed pracowati.Strany zdroje: II/388

Vorarbeitung, f. předpracowánj. 2) napřed pracowánj.Strany zdroje: II/388

Vorauf, adv. na před, napřed.Strany zdroje: II/388

Voraus, adv. napřed; gehen, laufen, reiten, gjti, běžeti, geti; bezahlen, geben, zaplatiti, dáti; etwas zum voraus haben, něco napřed mjti. Voraus erinnern, napřed oznámiti; — ſagen, napřed řjcy, předpowědjti, předpowjdati; — ſchicken, předeſlati, napřed poſlati; — ſehen, napřed widěti, předwjdati, předwiděti.Strany zdroje: II/388

Vorausſetzung, f. pokládánj; — verkündigen, předzwěſtowati; — wiſſen, napřed wěděti, předzwjdati, předwjdati; Vorauszahlen, na před platiti.Strany zdroje: II/388

Vorbethen, v. a. napřed ſe modliti; einem, s někým. 2) fig. předpowjdati.Strany zdroje: II/388

Vorbetrachten, v. a. napřed rozgjmati, předwažowati.Strany zdroje: II/389

Vorbinden, v. a. napřed zawázati; eine Schürze, záſtěru. 2) v. n. předwázati; einen, im Garben binden, někoho, w wázánj ſnopů.Strany zdroje: II/389

Vorblaſen, v. a. předfaukati, předfukowati; einen, někoho. 2) Einem auf Blaſe-Inſtrumenten, předpjſkati, napřed pjſkati. 3) fig. poſſeptáwati, přifukowati.Strany zdroje: II/390

Vordrängen, v. a. napřed tlačiti, dawiti, třjti ( ſich ) ſe.Strany zdroje: II/390

Vordrängung, f. napřed tlačenj, dawenj, třenj.Strany zdroje: II/390

Vorerben, v. a. napřed děditi.Strany zdroje: II/390

Vorerinnern, v. a. napřed napomenauti.Strany zdroje: II/390

Vorerſt, adv. napřed, dřjwe.Strany zdroje: II/390

Voreſſen, v. n. předgjſti, předgjdati. 2) v. a. napřed gjſti, ſnjſti.Strany zdroje: II/390

Vorfechten, v. n. einem, předſſermowati, napřed ſſermowati někomu. 3) 2) předſſermowati, přeſſermowati; einen, někoho.Strany zdroje: II/390

Vorfiedeln, v. a. napřed ſſkřjpati; předſſkřipowati.Strany zdroje: II/391

Vorgeben, v. a. napřed dáti; zwey, dwě napřed dáti. 2) předložiti; das Geſetz, zákon. 3) vložiti; etwas zu thun, něco dělati. 4) poodnáſſeti, wydáwati; unnütze Dinge, ničemné wěcy. 5) prawiti, powjdati; er gibt vor, er wäre etwas, prawj ſe býti něčjm. 6) předſtjrati; eine Krankheit, nemoc, dělati ſe, ſtawěti ſe nemocným. 7) Kindereyen, děckowati, dowáděti, dětinſtwj prowozowati, tropiti.Strany zdroje: II/391

Vorgeben, n. napřed dánj, předloženj, vloženj, předneſenj, prawenj, powjdánj; alle dieſe Vorgeben heißen nichts, wſſecky tyto zámyſly, powjdačky, domněnj negſau nic.Strany zdroje: II/391

Vorgegeſſen, adj. napřed ſnědený.Strany zdroje: II/391

Vorgehen, v. n. napřed gjti, anteire; fig. einem vorgehen, předcházeti, předgjti někoho; vorgehend, předeſſlý. b) předgjti; einen, někoho. 2) zdáti ſe, mjhati ſe, čjti, praesagire. 3) přebeywati; das Futter gehet vor, podſſjwka přebeywá; das Dach geht eine Elle vor der Mauer vor, ſtřecha na loket odezdi přebeywá. 4) k auwodu gjti, introduci. 5) djti ſe, zběhnauti ſe; was geht hier vor? co ſe tu děge? es geht etwas vor, něco ſe kuge; zwiſchen denen ging etwas vor, mezy nimi ſe něco ſſuſtlo.Strany zdroje: II/392

Vorhangen, v. n. napřed wiſeti. 2) wen wiſeti.Strany zdroje: II/392

Vorhauen, v. a. napřed ſýcy, ſekati. 2) předſýcy; einem, někoho. 3) naſýcy; ein Loch, djru.Strany zdroje: II/392

Vorherlaufen, v. n. napřed běžeti, předbjhati.Strany zdroje: II/393

Vorlaufen, v. n. napřed běžeti. 2) předběhnauti, předbjhati; einen, někoho.Strany zdroje: II/393

Vorleſen, v. a. napřed, před někým zbjrati. 2) napřed nahlas čjſti, někomu čjſti.Strany zdroje: II/394

Vormachen, v. a. napřed vdělati; einen Zaun, vdělati napřed, ſpředu plot. b) Einem, etwas, dělati něco před někým. c) einen blauen Dunſt, etwas, někomu bělmo dělati, nalhati, nadělati, namluwiti, napleſkati.Strany zdroje: II/394

Vormähen, v. a. napřed žjti, ſekati, ſýcy. 2) Einem, předſýcy někoho. 2) Einem, ſýcy před někým.Strany zdroje: II/394

Vorn, adv. napřed, k předu, s předu; vorn und hinten beſchlagen, na předku y na zadku kowati; von vorn, s předu; ich komme von vorn, gdu od předu; nach vorn zu gehen, k předu gjti; vorn ſitzen, napřed ſeděti.Strany zdroje: II/395

Vorreden, v. n. napřed mluwiti, předmlauwati, mluwiti před někým. 2) v. a. napřed řjkati; einem etwas, něco s někým, někomu. b) namluwiti; viel von der Liebe, mnoho toho o láſce.Strany zdroje: II/395

Vorreiben, v. a. předetřjti, předtjrati. 2) napřed třjti; ſich die Farben, barew ſy natřjti.Strany zdroje: II/395

Vorreiten, v. n. předgeti, předgjžděti, napřed geti; einander, ſpředgjžděti ſe. 2) v. a. progjžděti; ein Pferd, koně.Strany zdroje: II/395, II/396

Vorſchlagen, v. n. nachylowati ſe; die Wage, wáha. b) překwapowati ſe; der 396 Hund, pes. 2) v. a. tlaucy; die Nachtigall ſchlägt mir vor, ſlawjk mi tluče. b) napřed dáwati; den Sängern den Tact, zpěwákům takt. c) wyplazyti; der Löwe die Zunge, lew gazyk; vorgeſchlagene Zunge, wyplazený gazyk. d) oklepáwati; das Getreide, obilj. e) zabiti, předbiti; ein Bret, prkno; einen Nagel, Pfahl, zarazyti hřeb, kůl před něco. f) přirazyti; ein Drittel auf eine Waare, třetinu na zbožj. g) ponawrcy, předſtawiti; einem etwas, někomu něco.Strany zdroje: II/396

Vorſchneiden, v. n. napřed žjti. b) předžjti; einem, někoho. 2) v. a. krágeti, předkragowati, napřed krágeti; einen Braten den Gäſten, pečeni hoſtům.Strany zdroje: II/396

Vorſchreyen, v. n. et a. křičeti; einem, někomu. b) napřed křičeti; einem etwas, někomu něco. c) předkřičeti.Strany zdroje: II/396

Vorſchwören, v. n. napřed přiſahati; einem, s někým.Strany zdroje: II/396

Vorſetzen, v. a. napřed poſtawiti; einen Stuhl, ſtolicy; eine Vorrede, eine Sylbe, předmluwu, ſlabyku, napřed položiti, poſaditi ſe. b) založiti, poſtawiti před něco; einen Stein, kámen před něco. c) předſtawiti, předložiti; Speiſen, Kaffee, gjdla, kafé. d) předſtawiti; Jemanden einem Amte, der Flotte, někoho auřadu, loďſtwu; als Verwalter, za zpráwce; ein Vorgeſetzter, předſtawený. e) ſich, vmjniti ſobě; vieles, mnoho.Strany zdroje: II/397

Vorſingen, v. a. napřed zpjwati, předzpěwowati; einem, někomu zazpjwati.Strany zdroje: II/397

Vorſpielen, v. a. napřed hráti; einem, někomu zahrati, zapjſkati.Strany zdroje: II/397

Vorſprechen, v. a. napřed řjkati; einem etwas, něco s někým, někomu něco předřjkáwati. 2) S. Fürſprechen.Strany zdroje: II/398

Vortanzen, v. a. napřed tancowati. b) tancowati před někým. c) předtancowati; einem, někoho.Strany zdroje: II/399

Vorweg, adv. napřed; gehen, napřed gjti; etwas V. kaufen, nehmen, napřed kaupiti, předkaupiti, napřed wzýti.Strany zdroje: II/478

Zuvor, adv. před tjm. 2) Mit Verbis, napřed, před; zuvorkommen, předegjti, nadegjti; předſtihnauti někoho; im Laufen, předběhnauti někoho; es einem zuvor thun, přepanoſſiti, přewyſſiti, přemocy někoho.