Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 19 skupin hesel.

Strany zdroje: I/40

Anlaß, m. plur. Anläſſe, přjčina, přjležitoſt. 2) podoba, podobenj, ſ. Anſchein. Es hat allen Anſchein dazu, wſſecko ſe k tomu podobá.Strany zdroje: I/42

Anmahnung, f. napomjnánj. 2) podoba.Strany zdroje: I/44

Anſchein, m. podoba, pohled, twárnoſt, způſoba, ſpecies; den Anſchein haben, podobati ſe, zdáti ſe.Strany zdroje: I/46

Anſehen, n. hleděnj, patřenj, podjwánj, pohled, wzezřenj, adſpectus. 2) ohled, reſpectus; ohne Anſehen der Perſon, bez přigjmánj oſob, bez ſſetřenj. 3) rozſauzenj, zdánj; allem menſchlichen Anſehen nach, podlé wſſeho lidſkého zdánj. 4) zewnitřnj powaha, neb způſoba, pohled, wzezřenj, ſpecies. 5) podoba, podobánj; es hat das Anſehen, podobá ſe k tomu, es hat kein Anſehen, nepodobá ſe k tomu, allem Anſehen nach, gak geſt widěti. 5) 6) ſlowautnoſt, wážnoſt, wzácnoſt, wzneſſenoſt, zřenj, zřetel, moc, auctoritas.Strany zdroje: II/43

Miene, f. podoba; Miene machen, ſtrogiti ſe, chyſtati, ſtawěti ſe. 2) wzhled, pohled, wzezřenj.Strany zdroje: II/156

Schein, m. der gedritte Schein, třjhranjk; der gevierte, čtwerhranjk, geſechſte, ſſeſtihranjk. 2) ſwětloſt; der Märzſchein, březnowá ſwětloſt. 3) záře; Ein Schein am Himmel, záře na nebi; der Mondſchein, záře půlnočnj; der rothe Schein, čerwánky; der weiße bey der Nacht, blikawa, záplawa. 4) fig. podoba, twárnoſt, species; nápodobnoſt, apparentia; er hat den Schein eines ehrlichen Mannes, má podobu poctiwého muže. 5) zámyſl, oko, barwa, praetextus; zum Schein, gen na oko, na pohled, na bjlo; unter dem Scheine, pod zámyſlem, pod fochem. 6) wěnec; der Schein eines Heiligen, paprſſlky. , wěnec okolo hlawy Swatých. 7) liſt, wyſwědčenj, pjſemnoſt, vpſánj; der Taufſchein, křticý liſt; Jemanden einen Schein geben, někomu dáti pjſemnoſt, vpſánj, wyſwědčenj.Strany zdroje: I/81

Ausſehen, n. wyhljdnutj, wyhljženj, podoba.Strany zdroje: II/429

Weſen, n. lermo; was iſt das für ein Weſen? gaký geſt to hluk, lermo? b) das böſe Weſen, padaucý nemoc, paducnice, epilepsia. c) viel Weſens aus etwas machen, mnoho hluku, mnoho cáru z něčeho nadělati; tolles Weſen, ztřeſſtěnoſt, zſſjlenoſt; Gottloſes Weſen, bohaprázdnoſt. 2) Das gemeine Weſen, obec, obecné dobré, wěc poſpolitá, respublica; das Hausweſen, hoſpodářſtwj; das Münzweſen, mincowſtwj; das Fuhrweſen, wozatagſtwj. 3) powaha, mraw; ein Menſch von einem ſtillen Weſen, člowěk tiché powahy. 4) podſtata, substantia; den Schein aber nicht das Weſen der Tugend haben, mjti podobu ale ne podſtatu ctnoſti. 5) bytoſt, ens; bytnoſt, essentia; man muß auf das Weſen ſehen, muſý ſe hleděti na bytnoſt, podſtatu; Gott iſt ein unendli hes Weſen, bůh geſt neſkončená bytnoſt; alle Weſen in der Welt, wſſecky bytoſti na ſwětě.Strany zdroje: I/114

ild, n. obraz, dim. Bildchen, obrázek, imago, effigies, podobizna, simulacrum; twářnoſt, podoba; ein geſchnitztes Bild, řezba, ein geſtochenes, rytina, ein gegoſſenes, ſlitina. 2) předſtawenj, wyobrazenj. 3) oſoba, ſ. Mannsbild, Weibsbild.Strany zdroje: I/114

Bildung, f. wyobrazenj, twářnoſt, podoba. 2) wzdělánj, cwičenj.Strany zdroje: I/19

Abzeichnung, f. nawrženj, wypodobněnj, wyznamenánj, delineatio; obraz, podoba, imago, effigies.Strany zdroje: I/151

Ebenbild, n. podoba, obraz, imago. Er iſt das völlige Ebenbild ſeines Vaters, má celau podobu otce ſwého.Strany zdroje: I/3

Abdruck, m. wýtiſk, wytiſknutj, wýtiſſtěk, wytiſſtěnj, wytlačenj. 2) v zbroge, ſpuſſtěnj, wypálenj. 3) obraz, wyobrazenj, podoba, podobizna. Er iſt der Abdruck ſeines Vaters, onť geſt celá podoba otcowa, celý podobnjček otce swého. 4) gazýček při kohautku, v zbraně. 5) der letzte, poslednj wzdechnutj.Strany zdroje: I/202

Figur, f. fiġůra, podoba, dim. Figürchen, fiġůrka. 2) obraz, wyobrazenj.Strany zdroje: I/25

Aehnlich, adj. podobný, ſimilis, faſt ähnlich, nápodobný, ſehr, přepodobný; adv. podobně, nápodobně, ſimiliter. Er ſieht ſich nicht mehr ähnlich, giž ſobě nenj podobný. Aehnlichen, v. n. podobiti ſe, připodobňowati ſe. Aehnlichkeit, f. podoba, podobnoſt, ſimilitudo.Strany zdroje: I/209

Form, f. forma, podoba, způſob, forma.Strany zdroje: I/241

Geſtalt, f. způſob, způſoba, ſpecies. 2) poſtawa, ſtatura; eine unterſetzte Geſtalt, poſtawa ſložitá, zawalitá; die Geſtalt des Geſichtes, twářnoſt, ſličnoſt. 3) fig. gleicher Geſtalt, ſtegným, podobným způſobem. 4) im Traume, vkaz, podoba, ol. přelud.Strany zdroje: I/247

Gleichen, v. irr. ich glich, geglichen, 1. v. n. podobati ſe, podobu mjti, podobným býti; ein Ey gleicht dem andern, wegce geſt podobné wegceti; er gleicht ſehr ſeinem Vater, geſt podobný otcy (podobnjčkem otce ſwého). 2) rownati ſe, wrownati ſe, wyrownati ſe; er gleichet ihm an Reichthum, w bohatſtwj ſe mu wyrowná, geſt mu roweň. 2. v. a. rownati, ſrownati, zarownati, narownati, wyrownati, æquare.Strany zdroje: I/247

Gleichniß, n. podobenſtwj, ſimilitudo. 2) podoba, podobizna, ſimulacrum.