Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 7 skupin hesel.

Strany zdroje: II/231

Sprengen, v. a. ſypati, poſypati; Salz auf das Fleiſch, maſo ſolj poſypati, potrauſyti; den Ruß gen Himmel, ſáze ſaze , popel k nebi 2) kropiti, spargere; pohnogiti, aspergere; es regnet nicht, es ſprengt nur, neprſſj, gen pokrápá, poprcháwá. 3) wyrazyti, wymrſſtiti; ein Regiment, rozrazyti pluk; etwas von einander, něco roztrhnauti, rozpáčiti; eine Billiardkugel ſpielen, wyrazyti kauli; ein Stück von einem Steine, kus od kamene odrazyti, vrazyti; die Thür auf, wyrazyti, wypáčiti dwéře. 4) wyhoditi; einen Felſen, eine Feſtung in die Luft, ſkálu, pewnoſt do powětřj wyhoditi. 5) die Saiten, ztrhati ſtruny. 6) die Bank, banku wyhnati. 7) Jemanden herum, někoho ſſtwáti, honiti, ſem a tam poſýlati. 8) Etwas unter die Leute, něco mezy lidi roztrauſyti. 9) die Ader, žilau puſtiti.Strany zdroje: II/258

Streuen, v. a. ſypati; Blumen auf den Weg ſtreuen, kwjtj ſypati na ceſtu; Zucker auf etwas, cukr na něco ſypati, cukrem něco poſypati. 2) házeti; Geld unter das Volk, penjze mezy lidi házeti. b) roztrauſyti; etwas unter die Leute ſtreuen, roztrauſyti něco mezy lidi, hin und her ſtreuen, verſtreuen, trauſyti, vtrauſyti. c) ſtláti; Stroh dem Viehe ſtreuen, ſtláti ſlámu pod dobytek, podeſtlati. d) das Getreide ſtreuet gut, obilj geſt dobré na ſlámu. e) fig. Gerüche, wůni wydawati wydáwati , wůni wanauti; das Streuen, ſtlánj.Strany zdroje: I/82

Ausſprengen, v. a. wyrazyti, wyhoditi, wylomiti; ein Gerücht ausſprengen, řeč, rozpráwku hláſati, roztrauſyti, wynáſſeti.Strany zdroje: I/83

Ausſtreuen, v. a. roztrauſyti, rozſypati, rozhazowati; eine Lüge ausſtreuen, lež roznáſſeti.Strany zdroje: II/369

Verſtreuen, v. a. wyſtlati; alles Stroh, wſſecku ſlámu. b) rozházeti; alle Gerſte dem Geflügel, wſſecken gečmen drůbeři. c) trauſyti, roztrauſyti, vtrauſyti; viel Getreide, mnoho obilj. d) rozptýliti; ein ganzes Volk, celý národ.Strany zdroje: II/377

Verzetteln, v. a. roztrauſyti, vtrauſyti, Geld, Körner, penjze, zrnj. b) rozundati, rozpiclati, vtratiti; viel Geld, mnoho peněz. c) zandati, zaſſtrachati.Strany zdroje: II/458, II/459

Zerſtreuen, v. a. rozptýliti; der Wind den Staub, wjtr prach. b) roztrauſyti, roztruſſowati; ſich im Walde, ſe w leſe; fig. rozehnati, rozplaſſiti, rozptýliti; Jemandes Furcht, něčj bázeň. b) wyrážeti, wyrazyti; einen Bekümmerten, zkormauceného; ſich ein wenig, powyrazyti ſe. c) wytrhowati, roztržité činiti, den Zer 459 ſtreuten ſpielen, roztržitým ſe dělati; zerſtreut, roztržitý.