Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 33 skupin hesel.

Strany zdroje: I/278

Heraus-, vor den Zeitwörtern, wy; heraus ackern, wyworati; heraus fallen, wypadnauti; heraus graben, wykopati; heraus jagen, wyhnati, ſ. Aus.Strany zdroje: II/36

Matten, v. a. wyhnati krále. 2) S. Abmatten.Strany zdroje: I/59

Aufführen, a. v. v. a. nawézti, nawozyti, wywézti, wywozyti. 2) nahoru wyhnati, wywéſti, wzdělati, exſtruere. 3) přiwáděti, přiwoditi, vwáděti, vwéſti, vwoditi, inducere, introducere. 4) předſtawowati, prowozowati, vwozowati, producere. 5) ſich aufführen, chowati ſe, držeti ſe, zprawowati ſe, ſe gerere.Strany zdroje: I/61

Aufjagen, v. a. naháněti, ſehnati, wyhnati. 2) doſáhnauti, popadnauti, vhoniti ſobě. —gung, f. naháněnj, naháňka, nahnánj, ſehnánj, wyhnánj.Strany zdroje: I/65

Aufſchieſſen, 1. v. a. rozſtřeliti, rozſtřjleti. 2. v. neut. wyhnati, wypuknauti, wyſtřeliti, t. g. čerſtwě wzhůru wyrůſti; ein aufgeſchoſſener junger Baum, wýpuk, wýroſtek, wýſtřelek; ein aufgeſchoſſener junger Menſch, wýroſtek, wýſtřelek, wyſſwihlý, mladý člowěk.Strany zdroje: II/158

Scheren, v. irr. ich ſchor, ich ſchöre, habe geſchoren, du ſchere, I. v. neut. táhnauti, odegjti, warowati; ſcher dich weg! táhni! wary! warug! pakug ſe! mor. cuky! apage. II. v. act. a) wyhnati, expellere; b) ſſiditi, ſſkádliti, teyrati, illudere; laß mich ungeſchoren! dey mi pokog! was ſchert dich das? co geſt tobě do toho, potom? c) oſtauzeti ſe! ; ich will mich damit nicht ſcheren; nechcy ſe tjm obauzeti, oſtauzeti, mezkowati, peklowati. d) holiti; tondere; den Bart, ol. břjti; ſich den Kopf kahl ſcheren laſſen, hlawu ſobě dáti oholiti. e) ſtřihati, tondere; Schafe, owce ſtřihati. f) ſnowati, naſnowati, staminare. g) poſtřiháwati (ſukno.) h) ſtřihati, dřjti; der Wirth kann ſcheren, ten hoſpodſký dře, geſt pan odřihoſti.Strany zdroje: II/158

Scheren, v. n. irr. et I. táhnauti @ 2) gjſti, nakládati; er kann wacker ſcheren, dobře nakládá, do ſebe cpe. II. v. a. wyhnati @Strany zdroje: I/66

Aufſchwämmen, v. a. gako haubu wyhnati; as Brod, přeřjditi, zkypřiti, zřediti. 2) naplawiti, ſ. Aufſchwemmen.Strany zdroje: I/67

Aufſprießen, v. n. wyhnati, wypučiti, wypuknauti, wyrůſti.Strany zdroje: I/67

Aufſtäubern, v. a. wzehnati, wyhnati, wyſljditi, ſ. Aufſtöbern.Strany zdroje: I/68

Auftreiben, 1. v. a. nahnati, ſháněti, wyhnati. 2) nadauwati, nadýmati. 3) wyhledati a nagjti.Strany zdroje: I/72

Ausdämpfen, v. a. páru wyhnati, haſyti; Kohlen ausdämpfen, vhlj vhaſyti.Strany zdroje: I/72

Ausdünſten, v. a. páru wyhnati, wlhkoſt wyháněti.Strany zdroje: II/231

Sprengen, v. a. ſypati, poſypati; Salz auf das Fleiſch, maſo ſolj poſypati, potrauſyti; den Ruß gen Himmel, ſáze ſaze , popel k nebi 2) kropiti, spargere; pohnogiti, aspergere; es regnet nicht, es ſprengt nur, neprſſj, gen pokrápá, poprcháwá. 3) wyrazyti, wymrſſtiti; ein Regiment, rozrazyti pluk; etwas von einander, něco roztrhnauti, rozpáčiti; eine Billiardkugel ſpielen, wyrazyti kauli; ein Stück von einem Steine, kus od kamene odrazyti, vrazyti; die Thür auf, wyrazyti, wypáčiti dwéře. 4) wyhoditi; einen Felſen, eine Feſtung in die Luft, ſkálu, pewnoſt do powětřj wyhoditi. 5) die Saiten, ztrhati ſtruny. 6) die Bank, banku wyhnati. 7) Jemanden herum, někoho ſſtwáti, honiti, ſem a tam poſýlati. 8) Etwas unter die Leute, něco mezy lidi roztrauſyti. 9) die Ader, žilau puſtiti.Strany zdroje: II/240

Stäubern, v. a. wypráſſiti, pulvere purgare. 2) aufſtäubern, wyſljditi, wyhnati. 3) wypráſſiti; zum Hauſe heraus ſtäubern, z domu wypráſſiti. 2) v. n. ſſťárati, přehledáwati.Strany zdroje: II/250

Stöbern, v. n. práſſiti ſe, chumeliti ſe, poletowati, meteliti ſe, volitare; es ſtöbert, chumelj ſe. 2) ſſťárati; herum im Hauſe, w domě. 2) v. a. wyhnati; aus dem Bette ſtöbern, pohnauti, rozburcowati, wypráſſiti z poſtele.Strany zdroje: I/75

Ausjagen, v. a. wyhnati, wypuditi.Strany zdroje: I/77

Auspauken, v. a. wybubnowati, bubnowánjm wyhnati.Strany zdroje: I/77

Auspochen, v. a. wytlaucy, klepánjm wyhnati.Strany zdroje: II/285, II/286

Treiben, v. irr. ich trieb, getrieben, treib; I. v. n. plahočiti ſe; müßig herum treiben, potlaukati ſe, plahočiti ſe. 2) fig. a) hnáti ſe; der Sand, der Schnee treibet, wjtr, ſnjh ſe žene; die Wolken treiben, oblaka ſe ženau; das Schiff treiben laſſen, nechati lodj hnáti; b) es kommt Holz getrieben, dřjwj plawe, připlawuge; das Schiff iſt von dem Ufer getrieben, lodj odplaula odebřehu; es iſt Holz an das Land getrieben, dřjwj wyplaulo, naplaulo na zem; die Schiffe ſind an einander getrieben, lodj wrazyly do ſebe, na ſebe. c) Bäume treiben ſtark, ſtromy ſylně ženau, pučj, raſſj. II. v. a. hnáti; einen Nagel in die Wand, hřeb wehnati do ſtěny; Gewächſe, zroſtliny hnáti; den Urin, na moč hnáti; die Röthe in das Geſicht, zakohautiti ſe, zardjti ſe, začerwenati ſe; das Vieh auf die Weide, dobytek na paſtwu hnáti; die Ochſen beym Ackern, woly po 286 háněti; den Feind in die Flucht, nepřjtele zahnati, rozptýliti, wyhnati; aus einander, rozehnati, rozplaſſiti; Silber, ſtřjbro přeháněti; aus dem Hauſe, von einem Amte, z domu, z auřadu wypuditi; fig. in die Enge, do chobotu wehnati; zu Paaren, rohy někomu, čerwa, raupy wzýti, rohy ſrazyti; an die Arbeit, pobudati , nabádati, poháněti ku prácy; was trieb dich dazu? co tě k tomu dohánělo; die Noth treibt mich dazu, nauze mne k tomu dohánj; eine Sache treiben, betreiben, na něco hnáti; naſtupowati, tlačiti, naléhati, dotjrati. 2) páchati, dopauſſtěti ſe; Hurerey, ſmilſtwa; Simonie, ſwatokupectwj; Bosheiten, bezbožnoſt. 3) tropiti, ploditi; Poſſen, ſſaſſky, čtweračiti, dowáděti; Unfug, nezbednoſt; Wucher, lichwu, lichwiti; Scherz, žert, ſmjch mjti; Spott, poſměch tropiti, ſtřápati; Muthwillen, dowáděti; Treib nicht, nedowáděg. 4) prowozowati; eine Kunſt, ein Handwerk, Kaufmannſchaft, kunſt, řemeſlo, kupectwj; Handlung, obchod wéſti. 4) 5) objrati ſe; die Studien, ſtudyemi ſe objrati; er treibt es, objrá ſe tjm; er wird es nicht lange treiben, brzy domlátj, dodělá, dokramařj; er treibt es zu arg, přjliš ſobě počjná; ſie trieben es zu toll, řádili, dowáděli, čertowinu prowodili; wie mans treibt, ſo geht es, každý ſwého ſſtěſtj ſtrůgce.Strany zdroje: I/79

Ausſchaffen, v. a. wypowědjti, wyhnati.Strany zdroje: I/82

Ausſtäubern, v. a. wyhnati, wypuditi; er hat alles ausgeſtäubert, wſſecko wyhledal, wyſſťáral.Strany zdroje: I/83

Ausſtoſſen, v. a. wyſtrčiti, wyhnati, wyobcowati, wyrazyti; er hat ihm das Aug ausgeſtoſſen, wyrazyl, wytaſyl mu oko; Bier ausſtoſſen, wyſtawiti piwo; Seufzer ausſtoſſen, wzdychati; Schmähworte ausſtoſſen, zlořečiti.Strany zdroje: II/350

Verjagen, v. a. zahnati, odehnauti, aus dem Hauſe, z domu wyhnati; ins Elend, wyhnati, wypowědjti ze země.Strany zdroje: I/83

Ausſtreichen, v. a. einen mit der Ruthe, wymrſkati, wyſſlehati, chloſta dáti; die Wäſche, ſſaty roztáhnauti, protáhnauti; ein Wort, eine Zeile, ſlowo, řádek wymazati; die Furche mit dem Pfluge, brázdu pluhem wyhnati; ſehr loben, wychwalowati; Ausſtreichen, v. n. běhati, wybjhati, taulati ſe.Strany zdroje: I/84

Austreiben, v. a. wyhnati, wyháněti, wypuditi.Strany zdroje: II/371

Vertreiben, v. a. irr. zahnati, zapuditi; den Feind, nepřjtele; das Fieber, zymnicy; ſich die Grillen, wrtochy ſobě; Gewalt mit Gewalt, moc mocý zaháněti. b) von einander, rozehnati, rozptýliti, rozplaſſiti; Diebe, zloděge; die Sonne den Nebel, ſlunce mhlu. c) wyhnati, wypowědjti, wywrcy; aus dem Lande, aus der Stadt, ze země, z měſta. d) vkrátiti; ſich die Zeit mit Spielen, Leſen, ſobě čas hránjm, čtenjm. 2) odbyti, odbýwati, odbyt mjti; Waaren, zbožj; er vertreibt nicht viel, nemá hrubě odbytu na zbožj.Strany zdroje: I/85

Ausweiſen, v. a. wyhnati, odehnati, wyobcowati, fig. wykázáti, vkázati; die Zeit wird es ausweiſen, čas to vkáže; nach Ausweiſung der Geſetze, dle práwa, zákona.Strany zdroje: II/395

Vorſchießen, v. n. waliti ſe, prudce běžeti, der Strom, řeka. b) wyřinauti ſe; eine Quelle, pramen. c) wynikati, přeſáhati; das Dach ſchießt vor, ſtřecha přeſahá. d) wyrazyti ſe; eine Blatter, neſſtowice. e) wyſtřeliti, wyhnati, wyraſſiti ſe; eine Blume, kwětina. f) předſtřeliti; einem, někoho. 2) v. a. rychle zaſtrčiti; den Riegel, záworu. b) poſkytnauti; Geld, penjze, penězy založiti, zakládati. c) zapůgčiti; Geld, penjze.Strany zdroje: II/398

Vortreiben, v. a. před ſebe hnáti. 2) wyhnati před někoho. 3) předháněti.Strany zdroje: I/88

Bannen, v. a. wyhnati někoho. 2) Geiſter, duchy zakljnati.Strany zdroje: I/17

Abtreiben, ſ. Treiben. v. a. 1. odehnati, ſehnati, zahnati; wyhnati, wypuditi. Abtreibende Mittel, počiſſťugjcý, wypuzugjcý lékařſtwj. Gold abtreiben, zlato wyčiſtiti, přečiſtiti. 2. přehnati, vhnati, ſchwátiti. Das abgetriebene Zugvieh, přehnaný, vhnaný, ſchwácený tažný dobytek. —er, m. odpuditel, zahánitel.Strany zdroje: I/147

Düften, v. a. páru wyhnati, wůni wydáwati.